BIP MJO - Muzeum Historyczne Miasta Krakowa

DYREKTOR MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

SPECJALISTA DS. FUNDRAISINGU

 

1. Wymagania formalne:

• wykształcenie wyższe - preferowane zarządzanie, marketing lub studia podyplomowe z zakresu fundraisingu,

• znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,

• doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy,

• dobra znajomość obsługi komputera (MS Office, Internet),

• umiejętność tworzenia ofert celowanych,

• wysokie umiejętności prezentacyjne,

• zdolności negocjacyjne,

• wysoko rozwinięta etyka zawodowa i profesjonalizm w realizacji zadań,

• bardzo dobra organizacja pracy, samodzielność,

• umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,

• odporność na stres, odpowiedzialność.

2. Wymagania dodatkowe (nieobligatoryjne):

• komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów,

• kreatywność, operatywność, asertywność,

• umiejętność budowania i podtrzymywania relacji z darczyńcami indywidualnymi i biznesowymi,

• umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków.

3. Zakres obowiązków:

• stworzenie i skuteczne wprowadzenie w życie strategii oraz opracowanie harmonogramu działań fundraisingowych dla Muzeum Historycznego Miasta Krakowa,

• nawiązywanie współpracy i podtrzymywanie kontaktów z sektorem biznesu, w tym podtrzymywanie dotychczasowych oraz szukanie nowych kontaktów z potencjalnymi sponsorami i darczyńcami,

• budowanie wieloletnich, stabilnych relacji z otoczeniem biznesowym,

• budowanie i podtrzymywanie kontaktów z jednostkami samorządu oraz opracowanie nowych długofalowych zasad współpracy,

• przygotowywanie planów, ofert sponsorskich oraz indywidualnych propozycji współpracy dopasowanych do potrzeb i specyfiki poszczególnych darczyńców i sponsorów,

• zarządzanie współpracą z darczyńcami, sponsorami i mecenasami poprzez aktywny udział w przygotowywaniu dokumentacji (umów, raportów, analiz, sprawozdań, newsletterów) oraz redagowanie materiałów,

• kreowanie i koordynowanie kampanii pozyskiwania funduszy, nowych darczyńców i sponsorów z wykorzystaniem różnych kanałów komunikacji oraz dokonywanie oceny wyników kampanii,

• opracowywanie wniosków o dofinansowanie, pozyskiwanie środków z różnych źródeł, m. in. sfery biznesu, fundacji,

• monitorowanie wykorzystania pozyskanych grantów i dotacji,

• przygotowywanie sprawozdań, analiz merytorycznych i raportów dla dyrekcji oraz instytucji zewnętrznych na temat zakresu i sposobu wykorzystania pozyskanych środków,

• aktywny udział w rozliczaniu pozyskanych środków oraz ścisła współpraca w tym zakresie z Działem Księgowości,

• nadzór i pełne zarządzanie projektami finansowanymi ze źródeł zewnętrznych.

4. Warunki pracy i płacy:

• rodzaj umowy – umowa o pracę

• wymiar czasu pracy – pełny etat

• miejsce pracy – Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Pałac Krzysztofory, Rynek Główny 35

• godziny pracy- zgodnie z harmonogramem (równoważny system czasu pracy)

5. Oferujemy:

• ciekawą pracę w renomowanej, dynamicznie rozwijającej się instytucji kultury,

• stabilne zatrudnienie,

• wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego,

• pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych,

• możliwość rozwoju zawodowego.

6. Wymagane dokumenty:

• CV wraz z oświadczeniem zawierającym zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 35, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

• list motywacyjny

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: praca@mhk.pl lub złożyć w sekretariacie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa – Galeria Krakowska,

ul. Pawia 5 (wejście nr 5 II piętro) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.03.2019 r. z adnotacją:

 

„Oferta na stanowisko: specjalista ds. fundraisingu”.

 

O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MHK − www.mhk.pl

Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów.

8. Ilość etatów - 1

Dyrektor Michał Niezabitowski

 

 

Osoby przesyłające swoje dokumenty aplikacyjne w związku z naborem na stanowisko specjalista ds. fundraisingu prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną oraz umieszczenie w aplikacji rekrutacyjnej (CV) poniższego oświadczenia, bez którego aplikacja nie będzie mogła być rozpoznana.

 

Klauzula informacyjna

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO pragniemy poinformować, że:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie (31-011), ul. Rynek Główny 35.

Dane kontaktowe Administratora są następujące:

adres do korespondencji: ul. Pawia 5, wejście nr 5, II piętro, 31-154 Kraków,

e-mail: dyrekcja@mhk.pl

nr tel.: 12 619-23-02

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych są następujące:

e-mail: iod@mhk.pl

nr tel. komórkowego: +48 609-799-666,

nr tel. stacjonarnego: 12 619-24-02.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i selekcji kandydatów na stanowisko pracy specjalista ds. fundraisingu, a za wyraźną Pani/Pana zgodą dodatkowo w przyszłych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa na takie same lub podobne stanowiska pracy. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 22¹ §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a), b), c) RODO.

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych są: pracownicy działu kadr Administratora, Komisja Rekrutacyjna, kadra kierownicza Administratora decydująca o zatrudnieniu.

5. Dane osobowe zawarte w Pani/Pana dokumentach aplikacyjnych przechowywane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko specjalista ds. fundraisingu, a w przypadku, jeżeli Pani/Pan wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przyszłych procesach rekrutacyjnych na takie same lub podobne stanowiska pracy – do czasu ich zakończenia, jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym czasie, z tym zastrzeżeniem, że cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W takich sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt z inspektorem ochrony danych Administratora, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w pkt. 2 powyżej.

7. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO.

8. Administrator nie będzie przekazywał Pani/Pana danych osobowych związanych z procesem rekrutacji do państwa trzeciego.

9. Zgodnie z treścią art. 221 § 1 k.p. pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się

o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w art. 221 § 1 k.p., jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji oraz do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych

z ewentualnym zawarciem umowy będącej podstawą zatrudnienia.

10. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych, niewskazanych w art. 22 ¹ § 1 k.p., jest dobrowolne i nie wpływa na możliwość wzięcia udziału w rekrutacji. Nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania kandydata i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia. W przypadku jednak, jeżeli dane takie zostaną przez Panią/Pana umieszczone w dokumentach aplikacyjnych, a dokumenty te nie będą zawierały Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie, dokumenty te nie będą brane pod uwagę

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz będą usuwane.

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane.

 

Ja niżej podpisany ………………………………., oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, umieszczoną w ogłoszeniu Muzeum o wolnym miejscu pracy na stanowisku specjalista ds. fundraisingu i akceptuję jej treść.

 

Jednocześnie:

 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niewskazanych w art.22¹ §1 k.p., a umieszczonych w przesłanych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z rekrutacją na stanowisko specjalista ds. fundraisingu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawnymi regulującymi ochronę danych osobowych, w tym zgodnie z RODO1.

 

______________________________________

data i podpis (imię i nazwisko) kandydata

 

wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celach związanych z przyszłą rekrutacją prowadzoną przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie na takie same lub podobne stanowiska pracy2.

 

______________________________________

data i podpis (imię i nazwisko) kandydata

 

1 – dokumenty aplikacyjne zawierające dane niewskazane w art. 221 k.p., do których należy m.in. lub adres e-mail lub telefon nie są obowiązkowe, ale brak podania tych danych uniemożliwi skontaktowanie się kandydatem

2 – zgoda fakultatywna - w przypadku jej nie wyrażenia proszę zostawić pozostawić bez podpisu.

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Muzeum Historyczne Miasta Krakowa (18)