BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNICZE

w ZARZĄDZIE DRÓG MIASTA KRAKOWA, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków


Kierownik Wydziału ds. Inwestycji w pionie Zastępcy Dyrektora ds. Dróg

(Nr ref. 15-19)

 

 

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla kierowniczych stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe techniczne;

c) staż pracy: co najmniej 5 lat, w tym co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych związanych z inwestycjami w budownictwie.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość: ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo budowlane, ustawy prawo zamówień publicznych oraz ustawy o finansach publicznych;

b) ogólna znajomość kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej;

c) znajomość ustaw samorządowych i przepisów prawa pracy w tym w szczególności ustawy o pracownikach samorządowych;

d) umiejętności w zakresie zarządzania personelem, planowania i organizacji pracy oraz delegowania obowiązków, samodzielność w pracy oraz własna inicjatywa, umiejętność podejmowania decyzji, myślenia strategicznego, umiejętności negocjacyjne, odporność na stres;

e) znajomość: struktury oraz statutu ZDMK w Krakowie;

f) znajomość zasad realizacji kontraktów w systemie FIDIC.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Nadzorowanie , organizowanie i koordynacja prac komórek organizacyjnych ZDMK bezpośrednio sobie podporządkowanych w zakresie:

a) realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie ich planowania, przygotowania oraz realizacji;

b) koordynacja wszystkich działań podejmowanych przez Jednostki Realizujące Projekt poprzez sprawowanie nadzoru merytorycznego i technicznego, z uwzględnieniem harmonogramu realizacji projektu i/lub i budżetu projektu oraz z uwzględnieniem zapisów umowy o dofinansowanie projektu oraz wniosku o dofinansowanie, a także obowiązujących przepisów prawa krajowego i Prawa Unii Europejskiej;

2. Sprawuje nadzór w zakresie celowości, rzetelności i efektywności wydatkowania środków na realizacje powierzonych zadań.

3. Sprawuje nadzór nad terminowym i prawidłowym przebiegiem procesu inwestycyjnego poprzez bieżącą analizę dokumentów dotyczących realizowanych zadań oraz kontrolę w terenie prowadzonych robót.

4. Zapewnienie prawidłowego stosowania przepisów prawa przez pracowników podległych komórek organizacyjnych.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Wydział ds. Inwestycji, Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu oraz praca w terenie,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 4500 zł do 6000 zł brutto + dodatek funkcyjny + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZDMK + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZDMK.

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZDMK) – podpisany odręcznie,

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),

c) kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarządu Dróg Miasta Krakowa ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 15-19" - w terminie do dnia: 08.03.2019 r.

 

Decyduje data wpływu do ZDMK. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZDMK.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

(Nr ref. 15-19)

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 5 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 2 aplikantów nie spełniło wymogów formalnych.

Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 3 kandydatów.

 

Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia naboru.

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko Kierownik Wydziału ds. Inwestycji (Nr ref. 15-19)

 

Podmiot publikujący:
Osoba odpowiedzialna:
MARCIN HANCZAKOWSKI
Osoba publikująca:
KINGA KASPRZYK-SIWEK
Data wytworzenia:
2019-02-21
Data publikacji:
2019-02-21
Data aktualizacji:
2019-03-11