Wadium w postaci elektronicznej

 

Wniosek składany za pośrednictwem platformy

W celu poprawnego zaadresowania dokumentu, należy wybrać:

 • w polu Adresat wartość WYDZIAŁ FINANSOWY (FK)
 • w polu Rodzaj pisma wartość inne pismo
  • w polu Doprecyzuj rodzaj pisma należy wpisać WADIUM

Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

 • wymagane:
  • nazwę i adres wykonawcy (czyli przysyłającego)
  • nazwę postępowania
  • numer postępowania
  • numer ogłoszenia TED (Tenders Electronic Daily)
 • opcjonalnie:
  • wymagana kwota wadium
  • nazwa gwaranta
  • numer gwarancji


Sposoby przesłania dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznie

 

Sposoby odbioru dokumentów:

osobiście pocztą faxem elektronicznieUWAGA!

Wadium w postaci elektronicznej powinno być opatrzone wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób uprawnionych do reprezentowania gwaranta zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

Treść dokumentu w postaci elektronicznej nie może zawierać postanowień o jego automatycznym wygaśnięciu w przypadku zwrotu do wystawcy.

 

Skan dokumentu gwarancji bankowej / ubezpieczeniowej oraz poręczenia wystawionego w postaci papierowej, a następnie opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym nie ma znamion oryginału (wyrok z dnia 11 grudnia 2018 r. Krajowej Izby Odwoławczej Sygn. akt: KIO2426/18).