BIP MJO - Teatr Łaźnia Nowa
DYREKTOR TEATRU ŁAŹNIA NOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
REALIZATOR VIDEO
TERMIN NABORU PRZEDŁUŻONY DO 8 MARCA 2019 ROKU
 


1. Wymagania formalne

* znajomość obsługi sprzętu video,

* znajomość podstaw elektryczności,

* znajomość programu, Arena,

* zaangażowanie w wykonywane działania,

* doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji projekcji video,

* wysoka kultura osobista,

* umiejętność pracy w zespole,

* znajomość dotychczasowej działalności Teatru Łaźnia Nowa,

* gotowość do pracy w godzinach wieczornych oraz w weekendy,

* dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego (preferowany: angielski),

* wykształcenie minimum średnie,

* obywatelstwo polskie (w procesie naboru mogą brać udział obywatele UE oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentami określonymi w przepisach o służbie cywilnej),

* pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

* brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 


2. Zakres obowiązków

* przygotowanie Video do prób, scen i innych niezbędnych działań,

* montaż i demontaż sprzętu video wraz z instalacją,

* obsługa video prób i przedstawień,

* przygotowanie projekcji w uzgodnieniu z reżyserem i scenografem,

* utrzymanie w gotowości eksploatacyjnej sprzętu,

* bieżąca konserwacja sprzętu

* Prowadzenie dokumentacji przedstawień zawierających spis materiałów video, procedur technologiczno-ruchowych i pojedynczych operacji, pozwalających w razie konieczności na obsługę prób i przedstawień przez inną uprawnioną osobę,

* transport ręczny i mechaniczny oraz załadunek i rozładunek sprzętu;

* Zapewnienie wymaganego bezpieczeństwa przy wykonywaniu wszelkich spraw technicznych,

* każdorazowe sprawdzanie przed zastosowaniem urządzeń elektrycznych i video pod względem sprawności i bezpieczeństwa,

* Przechowywanie sprzętu w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób i mienia oraz ich ochronę przed kradzieżą, zniszczeniem i uszkodzeniem.

 


3. Warunki pracy i płacy:
Umowa o pracę na pełny etat rozliczana w czasie równoważnym. Stanowisko jest częścią Zespołu Technicznego w Dziale Produkcji i Eksploatacji Przedstawień, bezpośrednio podlegającemu Kierownikowi Technicznemu oraz Zastępcy Dyrektora ds. Produkcji.

 


4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys zawodowy (CV),

2) list motywacyjny,

3) ewentualnie kserokopie dokumentów potwierdzające posiadanie:

   a) wykształcenia,

   b) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

4) oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

5) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,

6) oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie wraz z oczekiwaniami finansowymi.

 

Oświadczenia, CV i list motywacyjny kandydata powinny być własnoręcznie podpisane

 

5. Termin i miejsce składania dokumentów:


TERMIN NABORU PRZEDŁUŻONY DO 8 MARCA 2019 ROKU


Prosimy o składanie ofert zawierających wyżej wskazane dokumenty aplikacyjne wraz z określeniem swoich wymagań finansowych w terminie do 26 lutego 2019 roku.

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać z podanym w tytule wiadomości lub na kopercie dopiskiem “nabór na stanowisko realizator video” bezpośrednio w Teatrze Łaźnia Nowa, os. Szkolne 25, 31-977 Kraków, w sekretariacie, albo drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego), albo drogą elektroniczną na adres: biuro@laznianowa.pl.

 

Teatr Łaźnia Nowa skontaktuje się z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji osobami.

 

Złożenie dokumentów aplikacyjnych jest równoznaczne z akceptacją obowiązku informacyjnego zamieszczonego poniżej.

 


6. Ilość etatów
1

 

 

7. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO*

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Łaźnia Nowa z siedzibą w Krakowie (31-977), os. Szkolne 25

- Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

- Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

- Pozostałe dane osobowe przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego. Ich podanie nie jest konieczne i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

- Podane przez Panią/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 2 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji.

- Odbiorcami danych osobowych będą dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Teatru Łaźnia Nowa oraz wspierające ich bieżącą obsługę na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.

- Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

- Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych należy kontaktować się pod adresem email: iod@laznianowa.pl mailto:iod@laznianowa.pl

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych

 


Dyrektor Ewa Wolniewicz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Teatr Łaźnia Nowa (Realizator video)