BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

MCOO.KD.1110.3.2019

 

 

DYREKTOR MCOO w KRAKOWIE

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko urzędnicze Inspektor w Dziale Przygotowania i Rozliczeń Remontów i Inwestycji w MCOO w Krakowie – ilość 1 etat.

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1) spełnienie wymagań określonych art.6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych,

2) wykształcenie wyższe techniczne w kierunkach budownictwo,

3) umiejętność kosztorysowania robót ogólnobudowlanych w programie Zuzia

4) co najmniej dwu letni staż pracy w tym 12 miesięcy na stanowisku o takich samych lub podobnych obowiązkach.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


 2. Wymagania dodatkowe (nie obowiązkowe) -będące przedmiotem oceny:

1) mile widziane doświadczenie w samorządzie,

2) znajomość kodeksu cywilnego w zakresie znajomości przepisów dotyczących reprezentacji oraz kontraktów budowlanych oraz podstawowych zagadnień z ustawy prawo zamówień publicznych i prawo budowlanego

3) znajomość technologii wykonywania robót budowlanych w celu wyceny kosztorysowej,

4) znajomość instytucji prawnych rękojmi i gwarancji zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,

5) znajomość problemów i uwarunkowań związanych z realizacja procesu inwestycyjnego oraz zasad zawierania umów inwestycyjnych.

6) samodzielność i zaangażowanie oraz umiejętność pracy w zespole

7) umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera, znajomość Worda, Excela, Internetu,

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z ewentualnych testów teoretycznych i praktycznych, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów sprawdzający stopień spełnienia powyższych wymagań.


3. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy: 1 etat,

2) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 mc. z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,

3) płaca zasadnicza z przedziału 2800,00 do 3500 zł brutto + dodatek za wieloletnią pracę oraz inne składniki o których mowa w regulaminie wynagradzania,

4) miejsce pracy: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie,

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MCOO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Wykonywanie uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji jakości wynikających z umów, których przedmiotem są remonty i inwestycje zrealizowane przez MCOO,

2. Prowadzenie ewidencji zabezpieczeń należytego wykonania umowy na podstawie przekazanej przez odpowiednią komórkę organizacyjną odpowiedzialną za zawarcie umowy pełnej i aktualnej dokumentacji z której wynika rodzaj i wysokość zabezpieczenia, okres jego obowiązywania oraz ewentualne wykorzystanie zabezpieczenia w części lub całości oraz współpraca z działem Finansowo – Księgowym w tym zakresie,

3. Przekazywanie do działu Finansowo – Księgowego informacji o wykorzystaniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy bądź obowiązku jego zwolnienia na etapie poinwestycyjnym obowiązywania umowy w związku z realizacją uprawnień

z tytułu rękojmi lub gwarancji w odniesieniu do remontów i inwestycji,

4. Kontakt z Gwarantem w przypadku konieczności wykorzystania zabezpieczenia należytego wykonania umowy bądź obowiązku jego zwolnienia w przypadku zabezpieczeń innych niż pieniądze,

5. Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji na etapie przedsądowym w celu egzekwowania uprawnień wynikających z Umowy

6. Kontakt i współpraca z obsługującymi MCOO zewnętrznymi kancelariami prawnymi w zakresie przekazanych spraw do postepowania sadowego,

7. Prowadzenie ewidencji umów na roboty budowlane zwierane przez MCOO w celu przeprowadzenia przeglądów gwarancyjnych.

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeżeli zamierza skorzystać z uprawnień o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

4) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

 

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

8. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: stanowisko urzędnicze inspektor w Dziale PiRRiI w MCOO w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie Centrum (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków w terminie do dnia ( nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP) 25 lutego 2019 r liczy się data wpływu do MCOO.

9. Aplikacje, które wpłyną do MCOO niekompletne lub po określonym wyżej terminie n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

10. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Centrum – (I piętro) oraz na stronie internetowej MCOO w Krakowie.

11. Osoby które spełnią wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

 Lista Kandydatów

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - zwanego dalej RODO informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków, adres e-mail: iodmcoo@mcoo.krakow.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem

w szczególności w celu realizacji procesu rekrutacji w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

5. Dane osoby (osób), w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, które wygrają nabór zostaną zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia

i rozstrzygnięcia naboru oraz przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:

1) dostępu (na zasadach określonych w art. 15 RODO),

2) sprostowania (na zasadach określonych w art. 16 RODO),

3) usunięcia (na zasadach określonych w art. 17 RODO),

4) ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO),

5) przenoszenia (na zasadach określonych w art. 20 RODO),

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ( na zasadach określonych w art. 21 RODO).

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie o których mowa w pkt 6 ogłoszenia naboru kandydatów jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy, oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

10. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych niż wskazanych w pkt 9 jest dobrowolne.

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (Inspektor PiRRiI)