BIP MJO - Instytut Kultury Willa Decjusza

DYREKTOR INSTYTUTU KULTURY WILLA DECJUSZA

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO

SPECJALISTA/REFERENT DS. ZAKUPÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

 

Wymagania formalne:

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

- niekaralność - brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;

- znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków;

- ukończone (lub w trakcie) studia ekonomiczne, prawnicze lub pokrewne.

 

Wymagania dodatkowe;

- mile widziane doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku lub w instytucji kultury lub innej organizacji z sektora finansów publicznych;

- pozytywne nastawienie i chęci do pracy;

- dyspozycyjność, 5 dni w tygodniu

- łatwość budowania relacji i współpracy w zespole;

- umiejętność uczenia innych i dzielenia się wiedzą;

- samodzielność i odpowiedzialność.

 

Wykonywane czynności:

- planowanie i nadzorowanie całokształtu zamówień publicznych Instytutu;

- udział w aktualizacji wewnętrznych procedur zgodnych z ustawą Prawo Zamówień Publicznych przy wsparciu prawnika;

- koordynacja i przeprowadzanie pełnego procesu ofertowego od etapu zamieszczenia ogłoszenia do wyłonienia wykonawcy, sporządzania protokołów i podpisania umów;

- prowadzenie i nadzorowanie obiegu dokumentacji przetargowej;

- opisywanie dokumentów zakupu, prowadzenie właściwego rejestru i archiwizacji;

- sprawozdanie z zamówień publicznych do Urzędu Zamówień Publicznych.

 

Oferujemy:

- pracę w nowopowstałej Instytucji Kultury;

- możliwość rozwoju zawodowego;

- ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze.

 

Warunki zatrudnienia:

- umowa na 3 miesiące, docelowo na czas nieokreślony;

 

Wykaz dokumentów aplikacyjnych:

- CV;

- list motywacyjny;

- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Instytut Kultury Willa Decjusza zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Termin i sposób składania dokumentów

Wymagane dokumenty należy przesłać do 20 marca 2019 roku na adres rekrutacja@willadecjusza.pl lub osobiście w siedzibie Instytutu Kultury Willa Decjusza przy ul. 28 Lipca 1943 17a w Krakowie. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrani kandydaci będą informowani telefonicznie. Informujemy, że odpowiadamy tylko na wybrane oferty i nie zwracamy przesłanych dokumentów. Instytut Kultury Willa Decjusza zastrzega sobie prawo do niedokonania wyboru kandydata.

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Instytut Kultury Willa Decjusza ()