BIP MJO - Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie

 

DYREKTOR ZARZĄDU INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie ul. Walerego Sławka 10, 30-633 Kraków

 

Inspektor Nadzoru w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji – 1,5 etatu

 

Nr ref. 1/2019

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych,

b) Wykształcenie wyższe,

c) uprawnienia budowlane do kierowania i nadzorowania robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych (preferowane bez ograniczeń),

d) Doświadczenie zawodowe: minimum 2 letni staż pracy na takim samym stanowisku lub kierownika budowy/robót,

e) Aktualne zaświadczenie o członkostwie w Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa.

 

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1. Znajomość statutu i zakresu działania Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie,

2. Znajomość przepisów z zakresu:

• Ustawy Prawo Budowlane

• Ustawy Prawo zamówień publicznych

• Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego

• Ustawy o pracownikach samorządowych,

3. Uprawnienia Kwalifikacyjne (SEP)

4. Znajomość obsługi programów MS Office, mile widziana znajomość programów kosztorysowych,

5. tzw. kompetencje miękkie,

6. prawo jazdy kat. B.

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji lub remontu z projektem, pozwoleniem na budowę, PN, zasadami wiedzy technicznej oraz umowami,

2. Uczestniczenie w próbach i odbiorach obiektów budowlanych, instalacji i urządzeń technicznych, sprawdzanie kontroli jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów, atestów, aprobat,

3. Sprawdzanie kosztorysów ofertowych, powykonawczych,

4. Monitorowanie realizacji inwestycji w zakresie rzeczowym i finansowym,

5. Dokonywanie odbiorów przejściowych i końcowych realizowanych zadań,

6. Prowadzenie rozliczeń przejściowych i końcowych inwestycji i remontów,

7. Sporządzanie obowiązujących dokumentów i sprawozdawczości,

8. Kontrola przeglądów wynikających z prawa budowlanego,

9. Prowadzenie korespondencji w zakresie prowadzonych spraw.

 

4. Warunki pracy i płacy:

a) wymiar czasu pracy: 1 etat,

b) pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,

c) płaca zasadnicza od 3 500,00 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

6. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w pok. 20), lub CV z uwzględnieniem przebiegu kariery zawodowej i ze wskazaniem adresu e-mailowego oraz numerem telefonu kontaktowego;

b) kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

c) dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia),

d) dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia),

e) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem,

f) oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

g) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

h) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

i) Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie - ul. Walerego Sławka 10, 30 - 633 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko nr ref 1/2019" - w terminie do dnia 18.02.2019 r. Decyduje data wpływu do ZIS. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w siedzibie ZIS.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. (012) 616-64-51

 

8. Ilość etatów

1,5 etatu

 


Dyrektor Krzysztof Kowal


LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Infrastruktury Sportowej w Krakowie - Inspektor Nadzoru w Dziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji nr ref. 1/2019