BIP Archiwalny - A_CKU (data archiwizacji: 2019-10-10, powód archiwizacji: ZGODNIE Z UCHWAŁĄ NR XXI/411/19 Rady Miasta Krakowa)

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki w Krakowie z siedzibą:

os. Szkolne 21 (tel. 12 644-51-66; 12 642-19-00)

zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych

 (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z późn. zm.)

ogłasza nabór

na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. uczniowskich

(pełny wymiar czasu pracy tj. 1  etat)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. wymagania zgodne z art. 6 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk  urzędniczych

 2. wykształcenie co najmniej średnie

 3. posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku

 4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 5. cieszy się nieposzlakowaną opinią

   

2.  Wymagania  dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 • znajomość zagadnień prawa oświatowego,

 • znajomość obsługi komputera oraz innych urządzeń biurowych (np. fax, ksero)

 • umiejętność korzystania z Internetu

 • znajomość Statutu Centrum

 • znajomość struktury szkoły

   

3.  Zakres obowiązków:

a) referenta ds. uczniowskich obejmuje:

 1. Zapewnienie prawidłowej i kulturalnej obsługi petentów w sekretariacie uczniowskim:

 1. Przyjmowanie dokumentów kandydatów do szkół dla dorosłych oraz ich ewidencjonowanie.
 2. Przygotowanie dokumentacji słuchaczy szkół dla dorosłych przystępujących do egzaminów semestralnych, poprawkowych, dojrzałości.
 3. Przygotowanie dokumentacji szkół dla dorosłych do zakończenia roku szkolnego

a/   przygotowanie protokołów egzaminacyjnych

b/  wydawanie druków arkuszy ocen

 1. Wypisywanie legitymacji oraz identyfikatorów dla słuchaczy szkół dla dorosłych.
 2. Wypisywanie zaświadczeń dla słuchaczy szkół dla dorosłych.
 3. Prowadzenie bieżącej korespondencji w zakresie szkół dla dorosłych.
 4. Prowadzenie listy słuchaczy i ich kontrola z dziennikami.
 5. Sporządzanie odpisów arkuszy ocen
 6. Przyjmowanie i wydawanie dokumentów słuchaczy szkół dla dorosłych.
 7. Sporządzanie sprawozdań  SIO w zakresie szkół dla dorosłych.
 8. Praca w platformie edukacyjnej – Platforma Zarządzania Oświatą w Krakowie (Archivo, Universo)
 9. Prowadzenie pełnej działalności informacyjnej w zakresie funkcjonowania szkół dla dorosłych /gabloty itp./

 

4. Warunki pracy i płacy

1) płaca zasadnicza:  wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

2) miejsce pracy: Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Jana Matejki, 31-977 Kraków, os. Szkolne 21

3) Rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia na czas określony, a następnie na czas nieokreślony

4) Godziny pracy:  08:00 – 16:00 (poniedziałek – niedziela) i 10:00 – 18:00 (środa – piątek co drugi tydzień)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1) List motywacyjny,

2) Curriculum Vitae

3) Kopie dyplomów, świadectw potwierdzających kwalifikacje

4) Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe

5) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

6) Dokumenty potwierdzające staż pracy

7) Dowód osobisty do wglądu (część określająca obywatelstwo polskie)

 

Termin i miejsce składania dokumentów.

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły pok. 101 I piętro  w godz. 08:00 – 16:00  do dnia 15.02.2019r.

O terminie postępowania mającego na celu wyłonienie kandydata na ww. stanowisko, osoby spełniające wymagania formalne oraz, które dostarczą wszystkie wymagane dokumenty powiadomione zostaną telefonicznie.

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Centrum Kształcenia Ustawicznego () - referent ds uczniowskich z dnia 1lutego 2019r