BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków

(adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

 

Starszy Specjalista - Manager Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” – 1 etat

(Nr ref. 10-ZZM-2019)

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) Spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) Wykształcenie wyższe – preferowany kierunek zarządzanie;

c) Doświadczenie zawodowe w zakresie prowadzenia instytucji kultury lub podobnej.

d) umiejętność kierowania zespołem oraz zdolności menedżerskie i organizatorskie;

e) co najmniej 5-letni staż pracy;

f) dobra znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego:

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) czynne prawo jazdy kat. B;

b) doświadczenie w opracowywaniu strategii i koncepcji merytorycznej pracy instytucji, w szczególności prowadzenie całości takiego procesu od początku aż po sprawne funkcjonowanie,

c) znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i finansowaniem instytucji kultury;

d) znajomość przepisów prawnych z zakresu funkcjonowania instytucji kultury, w tym: ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także w zakresie podstawowym ustawy o finansach publicznych, prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy;

e) doświadczenie w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowania,

f) doświadczenie w organizacji wydarzeń oraz zajęć warsztatowych,

g) doświadczenie w prowadzeniu działań promocyjnych,

h) umiejętność planowania i myślenia strategicznego,

i) kreatywność i chęć poszukiwania nowych, niestandardowych rozwiązań,

j) wysoki poziom zdolności interpersonalnych i łatwość komunikacji z osobami na wszystkich szczeblach w organizacji,

k) umiejętność pracy w zespole,

l) odporność na stres i umiejętność pracy pod presją zadań i czasu,

m) umiejętność dobrej organizacji pracy nad wieloma projektami jednocześnie,

n) zorientowanie na cel, determinacja w osiąganiu założonych celów

o) znajomość statutu ZZM w Krakowie oraz podstawowych zagadnień merytorycznych wynikających ze statutu,

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) opracowywanie strategii i koncepcji merytorycznej pracy Centrum Edukacji,

b) planowanie i organizowanie w przestrzeni publicznej różnego rodzaju otwartych imprez i aktywności o charakterze edukacyjnym skierowanych do mieszkańców,

c) planowanie pracy podległych pracowników,

d) nadzór nad tworzoną ofertą dydaktyczną Centrum,

e) komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna,

f) współpraca z ośrodkami nauki i kultury z kraju i ze świata oraz z jednostkami pomocniczymi Gminy Miejskiej Kraków.

 

 5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;

c) Miejsce pracy: Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” Al. Żubrowa /Kraków ul. Reymonta 20;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca z przewagą wysiłku umysłowego wymagająca dłuższego stania i chodzenia.

- praca administracyjno- biurowa w siedzibie Centrum Edukacji i/lub zarządu oraz praca w terenie, również w otoczeniu maszyn w ruchu.

e) Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od stażu z przedziału od 4500 zł do 5000,00 zł brutto miesięcznie oraz premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników ZZM i dodatek stażowy za wysługę lat.

 

 

6) Wymagane dokumenty:

 

a) kwestionariusz osobowy - podpisany odręcznie

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

c) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu;

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

 

7.) Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8.) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr Ref. 10-ZZM-2019" – w terminie do dnia: 11.02.2019 r.

 

Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w biurze ZZM ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków,

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 20 10 258.

 

UWAGI:

Zastrzega się prawo niewybrania żadnego kandydata.

 

 

Dyrektor

 

 

Piotr Kempf

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

Na stanowisko:

Starszy Specjalista - Manager Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” – 1 etat

(Nr ref. 10-ZZM-2019)

 

Informuję, że ofertę/y na ogłoszony nabór przesłał/o 6 kandydat/ów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert/y pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 5 kandydat/ów spełnił/o wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikował/o się 5 kandydat/ów .

 

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni indywidualnie o dokładnym terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 14.02.2019 r. w biurze ZZM w Krakowie

ul.Reymonta 20.

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Starszy Specjalista - Manager Centrum Edukacji Ekologicznej „Symbioza” – 1 etat (Nr ref. 10-ZZM-2019)