BIP MJO - VIII Liceum Ogólnokształcące
Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie
ogłasza nabór na stanowisko - starszego księgowego (1/2 etatu)

 

 

1. Wymagania formalne (niezbędne):

- spełnienie kryteriów określonych w art. 37 ust. 1 ustawy z dn. 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U z 2018r. poz.1260 z późn. zm.) określanych dla stanowisk urzędniczych,

- wykształcenie wyższe ekonomiczne i staż pracy 2 lata na tym samym lub podobnym stanowisku lub wykształcenie średnie ekonomiczne i staż pracy 4 lata na tym samym lub podobnym stanowisku,


2. Wymagania będące przedmiotem oceny (dodatkowe):

- doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowo - budżetowych,

- znajomość obsługi programu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (ZSZO),

- znajomość programów finansowo - księgowych jednostek budżetowych,

- znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o zamówieniach publicznych, przepisów dot. podatków, prawa pracy,

- komunikatywność,

- terminowość,

- umiejętność pracy w zespole,


3. Zakres obowiązków:

- przygotowywanie finansowych zestawień zbiorczych,

- wprowadzanie nowych składników majątku do ZSZO,

- sporządzanie sprawozdań F-03 do GUS,

- dokonywanie wstępnej kontroli dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych pod względem formalno - rachunkowym,

- uzgadnianie sald należności i zobowiązań oraz naliczanie odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem,

- przestrzeganie obowiązującego terminu przeprowadzania inwentaryzacji i jej rozliczania w systemie księgowym,

- obejmowanie zastępstwa podczas nieobecności głównej księgowej,


4. Warunki pracy i płacy:

- zatrudnienie 1/2 etatu.

- wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dn. 15 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 936) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie,

- miejsce pracy - VIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie ul. Grzegórzecka 24, 31-531 Kraków,

- godziny pracy - do uzgodnienia,

- data zatrudnienia - od 1 marca 2019,


5. Wymagane dokumenty:

- CV,

- list motywacyjny,

- dokumenty poświadczające posiadane kwalifikacje, dodatkowe uprawnienia, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy,

- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych,


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

- termin: do 11 lutego 2019,

- adres: VIII Liceum Ogólnokształcące ul. Grzegórzecka 24, 31-531 Kraków lub pocztą elektroniczną na adres: liceum@viii-lo.krakow.pl

 

 

DYREKTOR VIII LO


Katarzyna Miezian


 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - zwanego dalej RODO informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie VIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie, ul. Grzegórzecka 24, 31-531 Kraków.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych e-mail: iod.mjo@um.krakow.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem w szczególności w celu realizacji procesu rekrutacji w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

5. Dane osoby (osób), w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, które wygrają nabór zostaną zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń VIII Liceum Ogólnokształcącgo w Krakowie.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia naboru oraz przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:

  a) dostępu (na zasadach określonych w art. 15 RODO),

  b) sprostowania (na zasadach określonych w art. 16 RODO),

  c) usunięcia (na zasadach określonych w art. 17 RODO),

  d) ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO),

  e) przenoszenia (na zasadach określonych w art. 20 RODO),

  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ( na zasadach określonych w art. 21 RODO).

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie o których mowa w pkt 6 ogłoszenia naboru kandydatów jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy, oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

10. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych niż wskazanych w pkt 9 jest dobrowolne.I. INFORMACJA O KANDYDATACH, KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU

 

Dyrektor VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego informuje, że do naboru na stanowisko "starszy księgowy" zgłosiło się 4 kandydatów. W wyniku przeglądu ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, że 4 kandydatów spełniło wymogi i zostało zaproszonych na rozmowy kwalifikacyjne.


 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w VIII Liceum Ogólnokształcące ()