BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

DYREKTOR

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W ZARZĄDZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

UL. B. CZERWIEŃSKIEGO 16, 31-319 KRAKÓW

 

Referent/Starszy Referent w Referacie Windykacji Lokali Użytkowych i Egzekucji

nazwa stanowisk/a pracy

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.),
 2. wykształcenie wyższe,
 3. roczny staż pracy na stanowisku związanym z egzekucją/windykacją.

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 


2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. Znajomość statutu ZBK oraz wynikających z niego zadań.
 2. Znajomość regulaminu organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.
 3. Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania Gminy Miejskiej Kraków.
 4. Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego z zakresu przepisów ogólnych oraz przepisów o postępowaniu.
 5. Znajomość przepisów kodeksu cywilnego z zakresu części ogólnej oraz zobowiązań, przepisów kodeksu postępowania cywilnego z zakresu postępowań sądowych oraz egzekucji sądowej.
 6. Znajomość przepisów ustawy o komornikach sądowych.
 7. Praktyczna znajomość czynności dotyczących egzekucji należności.

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Prowadzenie czynności windykacyjnych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa powszechnego i miejscowego.
 2. Sporządzanie projektów wniosków do właściwego komornika sądowego w celu odzyskania wymagalnych wierzytelności na drodze postępowania egzekucyjnego, o ile dłużnik nie dokonał ich dobrowolnej zapłaty.
 3. Uczestniczenie w czynnościach egzekucyjnych, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
 4. Rozpatrywanie pism i wniosków, dotyczących postępowań egzekucyjnych, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa powszechnego i lokalnego i przygotowywanie w tym zakresie projektów odpowiedzi.
 5. Przygotowywanie projektów pism w postępowaniach egzekucyjnych.
 6. Podejmowanie działań, mających na celu uzyskanie informacji o majątku dłużnika, podlegającym egzekucji.
 7. Bieżąca współpraca z komornikami sądowymi i monitorowanie postępowania egzekucyjnego.

 

4. Warunki pracy i płacy:

 1. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 2. Płaca zasadnicza: od 2 650,00 zł do 3 000,00 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa miesięczna zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat.
 3. Zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)).

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 

 

6. Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae (CV).
 2. Dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia).
 3. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia - w przypadku wymaganego doświadczenia/stażu pracy w ogłoszeniu o naborze).
 4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
 5. Informacja z krajowego rejestru karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
 6. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.).


7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, w terminie do dnia 8 lutego 2019 r. z dopiskiem na kopercie FU-7/19.
 2. Decyduje data wpływu do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.
 3. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.
 5. Oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
 6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=32&dok_id=22169) oraz na tablicy informacyjnej ZBK.

 

8. Ilość etatów: 1 etat

 

 

Katarzyna Zapał

Dyrektor ZBK

 
Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Windykacji Lokali Użytkowych i Egzekucji Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FU-7/19)