BIP MJO - Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7
DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
SPECJALISTA DS. PŁACOWO-KADROWYCH


1. Wymagania formalne

1) spełnienie wymagań zawartych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku ( Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)

2) wykształcenie średnie lub wyższe

3) staż pracy: wykształcenie średnie - 5 lat stażu pracy, w tym na podobnym stanowisku 3 lata; wykształcenie wyższe - 4 lata stażu pracy, w tym na podobnym stanowisku 2 lata

Uwaga Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych, nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 
2. Wymagania dodatkowe

1) znajomość regulacji prawnych w zakresie: administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o ZFŚS, Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, Prawa oświatowego, przepisów związanych z rozliczeniem składek i zasiłków ZUS, przepisów związanych z pobieraniem i rozliczaniem zaliczek na podatek dochodowy

2) znajomość obsługi programów SIO, Płatnik, ZSZO, GUS, PFRON

3) znajomość obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej

4) wysoka kultura osobista, komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość

 
3. Zakres obowiązków

1) prowadzenie pełnej dokumentacji płacowej w programie ZSZO

2) prowadzenie pełnej dokumentacji z zakresu: wynagrodzeń, zasiłków, rozliczeń z ZUS i US

3) naliczanie wynagrodzeń wynikających z umów o pracę, zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy, zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz dokonywanie potrąceń indywidualnych z wynagrodzenia za pisemną zgodą pracowników

4) sporządzanie list płac dla świadczeń z ZFŚS, umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi (zlecenia, o dzieło)

5) sporządzanie i przekazywanie do banku miesięcznych wynagrodzeń dla pracowników

6) sporządzanie sprawozdań z zakresu spraw płacowych (ZSZO, SIO i innych)

7) terminowe i systematyczne zgłaszanie do ZUS wszelkich zmian związanych z zatrudnieniem oraz rejestrowanie i wyrejestrowywanie pracowników z ZUS

8) sporządzanie deklaracji podatkowej PIT dla pracowników i pracodawcy zgodnie z przepisami i wysyłanie ich drogą elektroniczną

9) prowadzenie spraw emerytalno-rentowych

10) sporządzanie miesięcznych deklaracji ZUS

11) wydawanie zaświadczeń o zarobkach

12) drukowanie deklaracji rocznych RMUA dla pracowników

13) dokonywanie czynności związanych z prowadzeniem wszelkich spraw kadrowych pracowników, w tym:

a) sprawy związane z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy

b) prowadzenie akt osobowych i ich archiwizacja

c) przygotowywanie dokumentacji do księgowości w celu dokonania wyliczeń należnych pracownikom wynagrodzeń

d) prowadzenie ewidencji czasu pracy

e) przygotowywanie pism związanych ze zmianą wynagrodzenia, dodatków, przyznaniem nagród, urlopów, odpraw itp.

f) sporządzanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia, w tym do GUS, SIO, PFRON

g) prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej w programie ZSZO

h) wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu

i) obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 
4. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy: 0,75 etatu

2) umowa o pracę na czas określony, z możliwością w przyszłości podpisania umowy na czas nieokreślony

3) wynagrodzenie ustalone na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych / Dz.U. z 2014 r. poz. 1786 ze zm. / oraz regulaminu wynagradzania w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie

4) miejsce pracy: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, ul. Złoty Róg 30, 30 - 095 Kraków

5) rozpoczęcie pracy: termin do uzgodnienia

 
5. Wymagane dokumenty:

1) CV i list motywacyjny

2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

3) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy (kopie)

4) oświadczenie o pełnej zdolności do podejmowania czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

5) zaświadczenie o niekaralności /tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia/

6) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. 2016, poz. 922) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub listownie w zaklejonej kopercie na adres:

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7, ul. Złoty Róg 30, 30 - 095 Kraków, z dopiskiem „Nabór na stanowisko Specjalisty ds. płacowo-kadrowych w ZSO nr 7 w Krakowie” do dnia 28 stycznia 2019 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły).

Oferty, które wpłyną po 28 stycznia 2019 r. lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. Przesłanych dokumentów nie zwracamy; o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie; oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie BIP szkoły oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Krakowie.

 
7. Ilość etatów
0,75

Dyrektor Lidia Kapała

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 ()