Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Prezydenta Miasta Krakowa w 2019 r.

 

Lp. Imie i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach) Skan petycji Przedmiot petycji Data złożenia petycji Przewidywany termin załatwienia sprawy Zasięgane opinie Informacja o sposobie załatwienia petycji
1 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 1-2019 Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań w celu wykupu przez Gminę Miejską Kraków terenów tzw. „Lasu Borkowskiego”. 09.01.2019 zarządzenie łącznego rozpatrywania wpływających petycji (petycja wielokrotna) W związku z zarządzeniem łącznego rozpatrywania wpływających petycji (petycja wielokrotna), zgodnie z art. 11 ust. 2 w związku z 10 ust. 1 ustawy o petycjach, załatwienie petycji nastąpi nie później niż w terminie 3 miesięcy od 09.02.2019 (tj. od dnia, w którym upłynie miesięczny okres od ogłoszenia o okresie oczekiwania na dalsze petycje). brak  1-2019
2 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 2-2019 Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań na rzecz poprawy sytuacji bezdomnych kotów. 22.01.2019  Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak      2-2019
3 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 3-2019 Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań legislacyjnych, zmierzających do przyznania na rzecz zasłużonych Honorowych Dawców Krwi uprawnień do ulgowych przejazdów w Komunikacji Miejskiej w Krakowie. 11.02.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak  3-2019
4 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 4-2019 Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań, które przyczynią się do upamiętnienia zasłużonej dla Miasta zmarłej osoby. 24.02.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak 4-2019
5 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 5-2019 Zwrócenie się z postulatem podjęcia przez Władze Miasta Krakowa określonych działań m.in. w zakresie rozwiązań komunikacyjnych w kontekście planowanej inwestycji pn. "ZACHODNIA OBWODNICA ZIELONEK". 27.03.2019 zarządzenie łącznego rozpatrywania wpływających petycji (petycja wielokrotna) W związku z zarządzeniem łącznego rozpatrywania wpływających petycji (petycja wielokrotna), zgodnie z art. 11 ust. 2 w związku z 10 ust. 1 ustawy o petycjach, załatwienie petycji nastąpi nie później niż w terminie 3 miesięcy od 27.04.2019 (tj. od dnia, w którym upłynie miesięczny okres od ogłoszenia o okresie oczekiwania na dalsze petycje). brak 5-2019
6 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 6-2019 Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań, które doprowadzą do powstania placu zabaw dla dzieci w pobliżu budynku przy ul. Centralnej 38A. 13.03.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak 6-2019
 7 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 7-2019  

Zwrócenie się z postulatem umożliwienia osobom związanym ze środowiskiem nurkowym korzystania w celach rekreacyjno-sportowych z akwenu w okresie realizacji inwestycji pn. „ZAGOSPODAROWANIE PARKU ZAKRZÓWEK".

 

 

28.03.2019 zarządzenie łącznego rozpatrywania wpływających petycji (petycja wielokrotna) W związku z zarządzeniem łącznego rozpatrywania wpływających petycji (petycja wielokrotna), zgodnie z art. 11 ust. 2 w związku z 10 ust. 1 ustawy o petycjach, załatwienie petycji nastąpi nie później niż w terminie 3 miesięcy od 28.04.2019 (tj. od dnia, w którym upłynie miesięczny okres od ogłoszenia o okresie oczekiwania na dalsze petycje). brak                        7-2019
8 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 8-2019 Zwrócenie się z postulatem zrewitalizowania zabytkowego obiektu, znajdującego się na os. Wadów, a także przeznaczenia ww. obiektu na cele kulturalno – oświatowe. 25.03.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak 8-2019
 9 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 9-2019 Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań, mających na celu ograniczenie intensywności zabudowy na obszarze Dzielnicy V Krowodrza. 1.04.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak 9-2019
10 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 10-2019 Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań, które przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców ul. Krzemienieckiej poprzez utworzenie przystanku autobusowego oraz zamontowanie oświetlenia ulicznego przy ww. drodze. 21.03.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak 10-2019 
11 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 11-2019 Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań m.in. przez władze Miasta Krakowa, które doprowadzą do uruchomienia linii autobusowej kursującej na trasie Olkusz - Kraków. 10.04.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak 11-2019
12 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 12-2019 Zwrócenie się z postulatem zorganizowania pracy działających na obszarze Gminy Miejskiej Kraków przedszkoli samorządowych w taki sposób, aby wszystkie dzieci uczęszczające do tego rodzaju placówek miały do nich zapewniony dostęp również w okresie wakacyjnym. 14.04.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak 12-2019
13 Renata Sutor

 

13-2019

 

13A

Zwrócenie się z postulatem wyłączenia terenów, znajdujących się w pobliżu budynków użyteczności publicznej, z obszaru objętego Strefą Płatnego Parkowania. 18.04.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak  13-2019
 14 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 14-2019  Zwrócenie się z postulatem wybudowania ścieżki dla pieszych od ul. Prądnickiej w kierunku ul. Siemaszki, wzdłuż ogrodzenia Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w celu ułatwienia m.in. mieszkańcom ul. Żabiniec dostępu do przystanku tramwajowego pn. „Szpital Narutowicza”. 17.04.2019  Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak  14-2019
 15 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 15-2019 Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań, zmierzających do poprawy komfortu podróżowania pasażerów linii autobusowej 304. 21.05.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak   15-2019
16 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 16-2019 Zwrócenie się z postulatem pozyskania terenu, na którym będzie mogła zostać zrealizowana inwestycja polegająca na budowie cmentarza dla małych zwierząt. 27.05.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak 16-2019
17 Adam Szulc – Prezes Zarządu Szulc-Efekt sp. z o.o. 17-2019 Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań zmierzających do redukcji kosztów związanych z zamawianiem usług telekomunikacyjnych. 31.05.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak 17-2019
18 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 18-2019 Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań, zmierzających do zaadaptowania stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków budynku, usytuowanego przy ul. Młodej Polski 7, na obiekt użyteczności publicznej, który będzie służyć społeczności lokalnej. 31.05.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak 18-2019
19 Adam Szulc - Prezes Zarządu Szulc-Efekt sp. z o.o. 19-2019 Zwrócenie się z postulatem zaplanowania przeprowadzenia postępowania w trybie uregulowań ustawy Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego wykorzystywanego do realizacji zadań własnych gminy w zakresie utrzymania czystości w celu ochrony i poprawy stanu środowiska naturalnego. 7.06.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak 19-2019
20 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 20-2019 Zwrócenie się z postulatem rozważenia możliwości utworzenia infrastruktury sportowo - rekreacyjnej typu Skatepark na terenie osiedla Kurdwanów Nowy. 22.05.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak

 20-2019

21 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 21-2019 Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań legislacyjnych, zmierzających do przyznania na rzecz Zasłużonych Dawców Przeszczepu uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami Komunikacji Miejskiej w Krakowie. 3.06.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak  21-2019
22 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 22-2019 Zwrócenie się z postulatem utworzenia nowej linii autobusowej z Wieliczki do pętli na os.Podwawelskim w Krakowie. 21.06.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak  22-2019
23 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 23-2019 Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań, które doprowadzą do powstania pomnika "Tym, co stawiali opór komunizmowi w latach 1944-1956" na Placu Inwalidów w Krakowie. 31.07.2019  zarządzenie łącznego rozpatrywania wpływających petycji (petycja wielokrotna) W związku z zarządzeniem łącznego rozpatrywania wpływających petycji (petycja wielokrotna), zgodnie z art. 11 ust. 2 w związku z 10 ust. 1 ustawy o petycjach, załatwienie petycji nastąpi nie później niż w terminie 3 miesięcy od 31.08.2019 (tj. od dnia, w którym upłynie miesięczny okres od ogłoszenia o okresie oczekiwania na dalsze petycje). brak  23-2019
24 Krzysztof Kwarciak 24-2019

Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań, które skutecznie przyczynią się do lepszego gospodarowania zasobami wodnymi na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

 

5.08.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak 24-2019
25 Renata Kucharska 25-2019

Zwrócenie się z postulatem wprowadzenia zakazu sprzedaży detalicznej napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 20% na obszarze Gminy Miejskiej Kraków.

 

3.09.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak 25-2019
26 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 26-2019

Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań na rzecz poprawy komfortu życia mieszkańców osiedla "Kurdwanów Nowy" m.in. w kontekście niedogodności jakich doświadczają mieszkańcy ww. osiedla, w związku z uciążliwym zachowaniem osób bezdomnych zamieszkujących na tym obszarze.

29.08.2019 / 9.09.2019 (uzup.) Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak 26-2019
27 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 27-2019

Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań zmierzających do zagospodarowania zachodniej części Młynówki Królewskiej w sposób przedstawiony w petycji, a także o prowadzenie bieżących remontów nawierzchni ul. Zygmunta Starego na odcinku od ul. Filtrowej do ul. Lindego.

5.09.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak 27-2019
28 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach 28-2019

Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście m.in. poprzez opracowanie i wdrożenie cyt. „projektu długoterminowej inwestycji w fotowoltaikę miejską w Krakowie”.

6.09.2019 / 6.09.2019 (uzup.) Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak 28-2019
29 Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe G & B Computers Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 29-2019

Zwrócenie się m. in. z postulatem cyt. „podania do publicznej wiadomości na łamach Biuletynu Informacji Publicznej (BIP Urzędu Miasta Krakowa) przyczyn nieudostępnienia lokalu użytkowego potencjalnym najemcom, mieszczącego się na os. Ogrodowym w bloku nr 12”.

3.09.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak 29-2019
30 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

 

30-2019

30-2019 sprostowanie

Zwrócenie się z postulatem wykupienia przez Gminę Miejską Kraków działki nr 384/9 obręb 3 jednostka ewidencyjna Krowodrza, położonej przy ul. Królewskiej pomiędzy budynkami oznaczonymi numerami porządkowymi 65 i 67 oraz urządzenia na ww. nieruchomości terenu zielonego o charakterze „Parku Kieszonkowego”.

13.09.2019 /19.09.2019 (sprostowanie) Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak 30-2019
31 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

31-2019

Zwrócenie się z postulatami dotyczącymi wprowadzenia zmian w obsłudze komunikacyjnej w ramach Komunikacji Miejskiej w Krakowie na przykładzie kursowania linii autobusowych nr 221 i nr 264.

18.09.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak 31-2019
32 Adam Szulc - Prezes Zarządu Szulc-Efekt sp. z o.o.

32-2019

Zwrócenie się z postulatem zainicjowania działań, zmierzających do opracowania przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych programu (harmonogramu) wykorzystania w szkołach narzędzi informatycznych o charakterze edukacyjnym, w celu zwiększenia świadomości wśród uczniów, dotyczącej problematyki związanej z przeciwdziałaniem patologiom w związku z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających.

26.09.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak 32-2019
33 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

33-2019

 

Zwrócenie się z postulatem odstąpienia od planów połączenia ul. Karola Szczerbińskiego z projektowaną ul. 8 Pułku Ułanów, a także podjęcia działań zmierzających do wybudowania ekranów akustycznych wzdłuż ul. 8 Pułku Ułanów w szerszym zakresie, aniżeli wynika to z dokumentacji projektowej.

 

7.10.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak 33-2019
34 wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

34-2019

Zwrócenie się z postulatem odstąpienia od wprowadzania w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny os. Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego” zmian w zakresie klasyfikacji – znajdujących się w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Czyżyny” – działek nr 143/44 oraz 143/52 obr. 7 jednostka ewidencyjna Nowa Huta, dotychczas oznaczonych symbolem KDW (tj. drogi wewnętrzne) na drogi publiczne, oznaczone symbolem KDD.1, a także zasygnalizowania problemu niewystarczającej ilości miejsc parkingowych w stosunku realizowanych w tym rejonie zamierzeń inwestycyjnych.

16.10.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak 34-2019
35

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

 

35-2019

Zwrócenie się z postulatem podjęcia przez władze Miasta Krakowa działań zmierzających m.in. do zachowania terenów zielonych w rejonie ul. Fabrycznej celem utworzenia na ww. obszarze parku miejskiego.

16.10.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak  35-2019
36

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

36-2019

Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań, które niedopuszczą do usunięcia drzew i krzewów, znajdujących się na działce nr 299/45 obr. 7 jedn. ewid. Nowa Huta w związku z planowaną realizacją zamierzenia budowlanego na ww. nieruchomości.

18.10.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak 36-2019
 37

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

37-2019

Zwrócenie się z postulatem zainicjowania działań w zakresie rozwiązań komunikacyjnych, które przyczynią się do zwiększenia przepustowości układu drogowego w rejonie ul. Nowohuckiej i Centralnej m.in. w kontekście powstającej w tym rejonie galerii handlowej „Cracovia Outlet”, a także w której zwrócono się z postulatem podjęcia działań, które doprowadzą do budowy i uruchomienia kolei aglomeracyjnej do Łęgu.

17.10.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak 37-2019
38 

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

38-2019

Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań, które doprowadzą w najbliższym czasie do rozbudowy miejskiej sieci wodociągowej w rejonie ul. Słowiczej.

21.10.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak 38-2019
39

 Krzysztof Kwarciak

39-2019

 

 

Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań, które doprowadzą do przystosowania do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością przynajmniej jednego placu zabaw w każdej dzielnicy.

 

28.10.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji tak 39-2019
40

 

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

 

40-2019

Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań, które doprowadzą do urządzenia terenu zielonego o charakterze „parku kieszonkowego” na nieruchomościach oznaczonych następującymi numerami działek: 121/3, 124/1, 122/2 oraz 122/4 obr. 28 jednostka ewidencyjna Krowodrza, położonych w rejonie ulic: Grabczaka, Felińskiego i Meiera.

30.10.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak 40-2019

41

 

 

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

41-2019

Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań w celu wykupu przez Gminę Miejską Kraków terenów tzw. „Lasu Borkowskiego”.

7.11.2019 Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak

41-2019

42

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

42-2019

Wyrażenie sprzeciwu wobec planów powstania Muzeum – Miejsca Pamięci KL Plaszow na terenie byłego obozu pracy i koncentracyjnego oraz wystąpienie z postulatem podjęcia przez władze Miasta dialogu z mieszkańcami na rzecz zbilansowania rozwoju terenu Krzemionek.

13.11.2019  

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

 

brak 42-2019

43

 

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

 

43-2019

Zwrócenie się z postulatem przywrócenia kursowania linii autobusowej 158 na trasie: Klub Osiedlowy Przewóz – pętla autobusowa ul. Wrobela.

13.11.2019

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

 

 

brak 43-2019

44

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

44-2019

44 A

Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań, które przyczynią się do poprawy sytuacji finansowej oraz lokalowej Szkoły Podstawowej nr 153 w Krakowie.

20.11.2019 (data wniesienia petycji drogą elektroniczną) / 21.11.2019 (data wniesienia petycji drogą pocztową)

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

brak 44-2019

 45

 

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

 

45-2019

Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań zmierzających do zagospodarowania zachodniej części Młynówki Królewskiej w sposób przedstawiony w uprzednio kierowanych do Prezydenta Miasta Krakowa petycjach w tej sprawie.

24.11.2019

 

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

brak 45-2019

 46

Renata Sutor

46-2019

46A

Zwrócenie się z postulatem wyłączenia terenów znajdujących się w pobliżu obiektów sakralnych z obszaru objętego strefą płatnego parkowania, a także obniżenia wysokości opłaty dodatkowej za postój w strefie płatnego parkowania.

24.10.2019

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

brak 46-2019

 47

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

47-2019

Zwrócenie się z postulatem uwzględnienia w Budżecie Miasta Krakowa na rok 2020 zadania pn. „ Budowa toru motocyklowo-samochodowego”, z uwagi na okoliczność, że ww. projekt uzyskał znaczne poparcie mieszkańców w ramach edycji Budżetu Obywatelskiego na rok 2015.

27.11.2019

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

brak 47-2019

 48

 

wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

 

48-2019

Zwrócenie się z postulatem ograniczenia zakresu prac wykonywanych w związku z realizowaną inwestycją pn. „Zagospodarowanie Parku Zakrzówek” tak, aby zminimalizować ingerencję w środowisko naturalne, występujące na tym obszarze.

11.12.2019

 

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

brak 48-2019

 

 

Dziennik zmian dokumentu:


2020-05-20 13:09:04
NIKOLA LACH
 Edycja
2020-05-20 13:08:25
NIKOLA LACH
 Edycja
2020-04-29 13:03:14
KATARZYNA GADOCHA
 Edycja
2020-02-28 08:20:03
NIKOLA LACH
 Edycja
2020-01-29 07:28:37
KATARZYNA GADOCHA
 Edycja
2020-01-29 07:27:42
KATARZYNA GADOCHA
 Edycja
2020-01-27 14:11:57
KATARZYNA GADOCHA
 Edycja
2020-01-23 12:25:50
NIKOLA LACH
 Edycja
2020-01-23 12:02:29
NIKOLA LACH
 Edycja
2020-01-21 15:13:13
KATARZYNA GADOCHA
 Edycja