BIP MJO - Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta

Dyrektor Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:

 

 

Specjalista ds. administracyjno-technicznych

 


 

 

1a). Wymagania formalne

 • wykształcenie minimum średnie,

 

1 b). Wymagania niezbędne:

 • Podstawowa znajomość oprogramowania komputerowego (MS Office).

 

2. Wymagania dodatkowe - mile widziane:

 • Wykształcenie techniczne,
 • Wiedza z zakresu utrzymania technicznego budynków,
 • Znajomość procesów inwestycyjnych,
 • Doświadczenie w obsłudze i eksploatacji infrastruktury obiektów budowlanych,
 • Umiejętność czytania i rozumienia dokumentacji technicznej,
 • Znajomość zagadnień z zakresu archiwizacji dokumentacji, lub uprawnienia do prowadzenia składnicy akt,
 • Znajomość zagadnień z zakresu RODO,
 • Zdolność do samodzielnej organizacji pracy, umiejętność analitycznego myślenia,
 • Zdolność do uczenia się i przyswajania wiedzy technicznej,
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

 

 

3. Zakres obowiązków

 •   W zakresie realizowanych zadań inwestycyjno-remontowych:

-       przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej w celu realizowania zakupów prowadzonych na podstawie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

-       przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji niezbędnej w celu realizowania zakupów prowadzonych na podstawie wewnętrznych procedur zakupowych,

-       archiwizowanie dokumentów prowadzonych postępowań zakupowych.

 • Prowadzenie ewidencji i archiwizowanie posiadanej dokumentacji inwestycyjno-remontowej,
 •  Prowadzenie ewidencji i archiwizowanie posiadanej dokumentacji techniczno-ruchowej,
 • Prowadzenie ewidencji i archiwizowanie umów dotyczących:

-       dostaw mediów,

-       wywozu nieczystości,

-       dzierżawy lub najmu pomieszczeń,

 • Prowadzenie ewidencji i archiwizowanie nakazów, zaleceń lub decyzji dotyczących: BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz przeglądów technicznych budynków,
 • Udostępnianej lub wypożyczanie posiadanej dokumentacji technicznej,
 • Ewidencjonowanie faktur wpływających do działu administracji,
 • Ewidencjonowanie kosztów związanych z wykonywaniem:

-       usług przez podmioty zewnętrzne, w tym dotyczących zużywanych mediów oraz IT,

-       usług realizowanych siłami własnymi.

 • Prowadzenie korespondencji dotyczącej realizowanych zadań inwestycyjno-remontowych.
 • Sporządzanie informacji żądanych przez instytucje zewnętrzne, w tym w szczególności komórki organizacyjne UMK.
 • Wykonywanie obowiązków Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
 • Zastępstwo:

-      zastępujący specjalistę ds. administracyjnych,

-      zastępowany przez specjalistę ds. administracyjnych.

 

4. Warunki pracy i płacy

 •  praca w pomieszczeniu,
 • praca w plenerze,
 • praca przy komputerze, siedząca,
 • podstawowy system pracy.

 

·        wynagrodzenie zasadnicze zgodnie z Regulaminem Wynagradzania Ośrodka Kultury Kraków – Nowa Huta

 

5. Wymagane dokumenty:

- CV wraz z

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta z siedzibą w Krakowie oś. Zgody 1, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników OKNH zgodnie z ogólnym rozporządzeniem RODO”

- list motywacyjny

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów.

Wymagane  dokumenty aplikacyjne należy:

- złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Ośrodka Kultury lub wysłać pocztą na adres:

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta os. Zgody 1, 31-949 Kraków, Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na stanowisko – Specjalista ds. administracyjno-technicznych”.

- lub przesłać drogą mailową na adres rekrutacja@krakownh.pl.

 

Termin składania ofert upływa w dniu  28 stycznia 2019 roku.

Decyduje data wpływu. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

7. Ilość etatów

Umowa o pracę;  1 etat;

 

8. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone wyłącznie z wybranymi osobami spełniającymi wymagania formalne/niezbędne

 

 

 

Małgorzata Jezutek

podpis Dyrektora

 

 

 

Przed wysłaniem zgłoszenia proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

Wysyłając zgłoszenie oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 

Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta z siedzibą os. Zgody 1, 31-949 Kraków:

1. jest administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji,

2. kontakt z Inspektorem Ochrony danych jest możliwy pod adresem: rodo@krakownh.pl,

3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników OKNH na podstawie wyrażonej zgody

    art. 6 ust. 1 lit. a RODO*. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

4. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii,

5.  dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata od otrzymania formularza CV zgodnie z wewnętrznymi procedurami,

6.  osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie

     rekrutacji prowadzonym przez OKNH. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

7.  osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie

     zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji,

8.  podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w OKNH,

9.  zgłoszenia kandydatów przesłane na inne niż wskazany adres nie będą rozpatrywane,

10. szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych: http://krakownh.pl/osrodek_kultury_krakow_nowa_huta/ochrona-danych-osobowych.html

  

Przeczytałem powyższe informacje i zgadzam się z ich zapisem.

 

 * ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) lub (RODO)

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta ()