BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Referent w Dziale Organizacyjnymwskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych powyżej 6%

 

 


1. Wymagania formalne

1) Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych.

2) Wykształcenie wyższe kierunek: prawo, administracja, socjologia lub pokrewne.

3) Znajomość przepisów z zakresu prawa samorządu terytorialnego oraz postępowania administracyjnego.

4) Znajomość przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 1446 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych w szczególności rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, w zakresie przyjmowania i obiegu korespondencji, rejestracji i znakowania spraw, wysyłania i doręczania pism.

5) Znajomość obsługi komputera oraz programów biurowych: Windows, Office.

 2. Wymagania dodatkowe

1) Znajomość struktury organizacyjnej jednostek organizacyjnych funkcjonujących w Gminie Miejskiej Kraków, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu:

a) pomocy społecznej,

b) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

c) rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

2) Roczny staż pracy na stanowisku związanym z realizacją zadań wymienionych w pkt. 3.3. Zakres obowiązków

1) Organizowanie przyjęć stron przez Dyrektora i Zastępców Dyrektora oraz prowadzenie terminarza przyjęć.

2) Prowadzenie kalendarza spotkań Dyrektora i Zastępców Dyrektora w jednostce i poza jednostką.

3) Przyjmowanie korespondencji z kancelarii kierowanej do Dyrektora i Zastępców Dyrektora.

4) Rozdzielanie korespondencji przejrzanej i zwróconej przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora zgodnie z dyspozycjami.

5) Udzielanie informacji interesantom oraz kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych.

6) Odbiór korespondencji doręczanej do kancelarii przez klientów lub przez doręczycieli,

7) rejestracja korespondencji, ewidencjonowanie i rozdział korespondencji oraz monitorowanie terminowości jej załatwiania.

8) Obsługa korespondencji przesyłanej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

9) Przygotowywanie korespondencji do wysyłki.

10) Sprawdzanie prawidłowości adresowanych pism i przesyłek oraz stanu ich opakowania.

11) Powielanie korespondencji zgodnie z dekretacją i przekazywanie jej adresatom.

12) Łączenie rozmów telefonicznych.

13) Nadawanie korespondencji za pośrednictwem urządzenia faksowego.

14) Nadawanie i przyjmowanie korespondencji sporządzonej w zapisie elektronicznym za pośrednictwem elektronicznych platform komunikacji.

 4. Warunki pracy i płacy:

Praca na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu.

Wynagrodzenie zasadnicze: od 2400,00 złotych do 3000,00 złotych, inne dodatki – zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników MOPS w Krakowie.

Możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej.

 

 


5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny, CV,

2) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

3) kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

4) oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko – „Referent w Dziale Organizacyjnym”,

7) opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS”.

 6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 28 stycznia 2019 roku. Koperta powinna zawierać adnotację „Referent w Dziale Organizacyjnym”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.

7. Ilość etatów
     1
Dyrektor

Witold KramarzKlauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Józefińskiej 14, 30-529 Kraków, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub/oraz włączenia do bazy danych osób ubiegających się o zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podst. Kodeksu pracy oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika.

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale nie dłużej niż 1 rok licząc od 1 stycznia roku następującego po dniu przesłania aplikacji, z zastrzeżeniem pkt 5.

5. W przypadku przesłania aplikacji na ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

6. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie:

1) dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);

2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);

3) usunięcia Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO);

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonywano na podstawie złożonej zgody do momentu wycofania zgody.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22 1 Kodeksu pracy oraz w § 1 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika jest wymogiem ustawowym.

10. Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków lub iod@mops.krakow.pl.

 

 
Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Referent w Dziale Organizacyjnym)