BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1
DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

dla osób uzależnionych od alkoholu

przy ul. Rozrywka 1 w Krakowie

POSZUKUJE OSOBY NA WOLNE STANOWISKO PRACY

- instruktor terapii zajęciowej

 

 Wymagania niezbędne:

 1. Wykształcenie wyższe o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku lub ukończona policealna szkoła odpowiedniej specjalności i tytuł zawodowy lub dyplom w zawodzie.

 

Wymagania dodatkowe:

 1. samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, cierpliwość i odporność na stres związany w pracy,
 2. umiejętności artystyczne – mile widziane umiejętności manualne lub muzyczne.
 3. umiejętność planowania i realizacji indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej, dostosowanej do stanu zdrowia, możliwości, potrzeb i zainteresowań uczestników.
 4. obsługa komputera i urządzeń biurowych.
 5. uprzejmość i życzliwość w kontaktach z uczestnikami oraz współpracownikami Domu.
 6. zdolności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą, dokładność, odpowiedzialność i zaangażowanie w pracę, bardzo dobra organizacja pracy.

 

Niezbędne dokumenty:

 1. CV, list motywacyjny,
 2. kserokopia posiadanych dokumentów poświadczających kwalifikacje zawodowe,
 3. kserokopie świadectw pracy potwierdzające doświadczenie zawodowe lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
 4. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 

Warunki pracy i płacy:

 1. wymiar czasu pracy: etat
 2. umowa o pracę na czas określony z możliwością zawarcia na czas nieokreślony,
 3. wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 2550 – 2650 złotych brutto miesięcznie + premia uznaniowa, dodatek stażowy

 

Zakres zadań do realizacji:

 1. organizowanie i prowadzenie różnorodnych form terapii zajęciowej z uwzględnieniem psychofizycznej sprawności mieszkańców, takich jak: zajęcia muzyczno - ruchowe, prace ogrodnicze, plastyczne (malowanie, klejenie, rzeźbienie), robótki ręczne itp.,
 2. stymulowanie i nadzorowanie wszystkich form terapii dnia codziennego, zachęcając mieszkańców do samoobsługi i czynnego uczestnictwa w życiu Domu,
 3. organizowanie i czynny udział w imprezach kulturalno – oświatowych, krajoznawczych, turystycznych, obejmując opieką powierzonych mieszkańców,

 

Osoby zainteresowane pracą na stanowisku instruktor terapii zajęciowej mogą składać oferty pracy w formie:

 1. pisemnej (osobiście, listownie) na adres: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ, 31-419 Kraków, ul. Rozrywka 1
 2. w wersji elektronicznej na e-mail: sekretariat.dps@mcpu.krakow.pl
 3. Telefon: 12 411-94-00, fax 12 410-53-25

 

 

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych raz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”

 Dyrektor mgr Dariusz Żebrowski

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Domu Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1 - Instruktor terapii zajęciowej