BIP MJO - Straż Miejska Miasta Krakowa
KOMENDANT STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA KRAKOWA
OGŁASZA NABÓR NR 1/2019
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
APLIKANTA
W STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA KRAKOWA
 

 

1. Wymagania formalne:

- obywatelstwo polskie,

- ukończony 21 rok życia,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie średnie,

- nienaganna opinia,

- sprawność pod względem fizycznym i psychicznym,

- niekaralność sądowa za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

- uregulowany stosunek do służby wojskowej.

 

2. Wymagania dodatkowe:

- wykształcenie wyższe kierunek: prawo, administracja, wychowanie obronne,

bezpieczeństwo narodowe, kierunki ukończone na uczelniach podległych MSW i MON,

- ukończony kurs podstawowy dla strażników gminnych/miejskich,

- zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym

wartości pieniężne,

- podstawowa znajomość aktów prawnych z zakresu samorządu gminnego oraz straży

gminnych/miejskich,

- znajomość języków obcych,

- podstawowa umiejętność obsługi komputera,

- znajomość topografii Krakowa,

- prawo jazdy kat. B,

- umiejętność podporządkowania się szczególnej dyscyplinie służbowej,

- umiejętność pracy w grupie,

- odporność na stres.

 

3. Zakres obowiązków:

- ochrona porządku publicznego na terenie Miasta Krakowa,

- realizacja zadań i obowiązków nałożonych przez ustawę o strażach gminnych i akty prawa

miejscowego.

 

4. Warunki pracy i płacy:

- praca patrolowa w terenie,

- trzy zmiany,

- 8 lub 12 godzin dziennie w równoważnym systemie czasu pracy,

- przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy przez wszystkie dni tygodnia,

- umowa o pracę na czas określony,

- wynagrodzenie zasadnicze 2 900 zł brutto (w trakcie trzymiesięcznego szkolenia podstawowego), 3 250 zł brutto (po ukończeniu szkolenia podstawowego i zdaniu egzaminu),

- dodatek za wieloletnią pracę (5-20%) uzależniony od posiadanego stażu pracy,

- dopłaty do godzin nocnych, nadliczbowych,

- premia regulaminowa,

- system nagród uznaniowych,

- dodatkowe roczne wynagrodzenie, tzw. „trzynasta pensja”,

- bogaty pakiet świadczeń socjalnych,

- możliwość przystąpienia do ubezpieczenia na życie z funduszem inwestycyjnym, finansowanego przez pracodawcę,

- możliwość skorzystania z pakietów ubezpieczeń medycznych.

 

5. Wymagane dokumenty:

- CV,

- kwestionariusz personalny kandydata,

- książeczka wojskowa (kserokopia stron z wpisami, oryginał do wglądu),

- dokumenty poświadczające wykształcenie (kserokopie, oryginały do wglądu),

- zaświadczenie od lekarza medycyny rodzinnej lub lekarza internisty stwierdzające,

że kandydat może uczestniczyć w testach sprawnościowych – do okazania instruktorowi przed testami sprawnościowymi,

- oświadczenie własne kandydata o niekaralności.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Oferty prosimy składać osobiście

Straż Miejska Miasta Krakowa

ul. Dobrego Pasterza 116

31-416 Kraków

 

w terminie od dnia 14 stycznia 2019 r. do dnia 1 marca 2019 r. do godz. 1200

Szczegółowe informacje są dostępne w Referacie Kadr, tel. 12 68 82 205.

 

Pod wskazanym wyżej adresem kandydaci otrzymują pełną informację na temat naboru oraz kwestionariusz personalny kandydata. Formularz kwestionariusza można pobrać również

ze strony internetowej Straży Miejskiej Miasta Krakowa (zakładka „praca”).

 

7. Ilość etatów:

do 35 etatów.

 

 

 

 

 

Kraków, dnia 11 stycznia 2019 r.

 

 
Komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa


Adam MłotKwestionariusz personalny kandydata


Informacja dotycząca ilości złożonych aplikacji oraz ilości kandydatów spełniających wymogi formalne

 

Informacja dotycząca terminów przeprowadzanych rozmów kwalifikacyjnych


Wyniki naboru nr 1/2019 na wolne stanowisko urzędnicze aplikanta w Straży Miejskiej Miasta Krakowa