BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

 

DYREKTOR

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W ZARZĄDZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

UL. B. CZERWIEŃSKIEGO 16, 31-319 KRAKÓW

 

 

Starszy Referent/Specjalista w Referacie Finansowo-Księgowym

nazwa stanowiska pracy

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.),
 2. wykształcenie wyższe ekonomiczne,
 3. minimum 3 lata doświadczenia na stanowiskach w obszarze księgowości.

Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. Znajomość statutu Miasta Krakowa i statutu ZBK oraz wynikających z niego zadań.
 2. Znajomość regulaminu organizacyjnego Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.
 3. Znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania Gminy Miejskiej Kraków.
 4. Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego.
 5. Znajomość przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 6. Znajomość przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 7. Znajomość zasad ewidencji księgowej i sprawozdawczości budżetowej.

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

 


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Bieżąca dekretacja wyciągów bankowych zgodnie z Zakładowym Planem Kont i wprowadzanie ich do programu finansowo-księgowego (GRANIT).
 2. Bieżące uzgadnianie kont dotyczących rozrachunków z bankami.
 3. Sporządzanie zestawień obrotów i sald miesięcznych, kwartalnych i rocznych.


4. Warunki pracy i płacy:

 1. Wymiar czasu pracy: pełny etat.
 2. Płaca zasadnicza: od 2 650,00 zł. do 3 200,00 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa miesięczna zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat.
 3. Zatrudnienie na okres, co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)).

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,

w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

 


6. Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae (CV).
 2. Dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia).
 3. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia - w przypadku wymaganego doświadczenia/stażu pracy w ogłoszeniu o naborze).
 4. Własnoręcznie podpisane oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art.6 ust.1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.
 5. Informacja z krajowego rejestru karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
 6. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.).

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. Oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, w terminie do dnia 25.01.2019 r. z dopiskiem na kopercie FK-3/19.
 2. Decyduje data wpływu do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.
 3. Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 4. O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.
 5. Oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
 6. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=32&dok_id=22169) oraz na tablicy informacyjnej ZBK.

 

8. Ilość etatów

1 etat

 


Katarzyna Zapał

Dyrektor ZBK
 

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Księgowo-Finansowym Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (FK-3/19)