BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków


Podinspektor w Dziale Kontroli Pasa Drogowego – 6 etatów

(Nr ref. 04-19)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie: średnie techniczne lub wyższe techniczne;

c) staż pracy: minimum 2 lata przy wykształceniu średnim.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.


2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) czynne prawo jazdy kat. B;

b) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawa o drogach publicznych;

- Ustawy prawo o ruchu drogowym;

- Ustawy kodeks postępowania administracyjnego;

- Ustawy o pracownikach samorządowych;

- Ustawy o samorządzie gminnym;

c) znajomość struktury oraz statutu ZDMK;

d) znajomość obsługi komputera i programów z pakietu MS Office;

e) umiejętność pracy w zespole;

f) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność,

sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach

kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- bieżąca kontrola będących w zarządzie ZDMK dróg względem robót prowadzonych w pasach drogowych przez podmioty zewnętrzne;

- prowadzenie z udziałem stron komisyjnych przeglądów stanu technicznego pasów drogowych przed ich zajęciem;

- przyjmowanie zgłoszeń dotyczących zajęcia/rozkopania pasa drogowego ;

- nadzór i koordynacja oraz protokolarny odbiór prac z zakresu wydanych decyzji lub zezwoleń;

- dokonywanie przeglądów gwarancyjnych pasów drogowych zajętych uprzednio w celu prowadzenia robót lub innych;

- bieżąca kontrola będących w zarządzie ZDMK dróg względem legalności umieszczanych w pasie drogowym reklam i punktów handlowych;

- prowadzenie postępowania administracyjnego w związku ze stwierdzonym zajęciem pasa drogowego bez zezwolenia zarządcy drogi oraz przygotowywanie projektów decyzji i not karnych za nielegalne zajmowanie pasa drogowego;

- opiniowanie planowanych lokalizacji reklam i punktów handlowych w pasie drogowym;

- opracowywanie projektów umów zawieranych z użytkownikami dróg na prowadzenie ruchu o podwyższonym tonażu w związku z realizowanymi inwestycjami niedrogowymi, dotyczących zasad odtwarzania nawierzchni wykorzystywanych dróg po zakończonym ruchu technologicznym;

- rozpatrywanie wniosków w sprawie prowadzenia ruchu technologicznego samochodami ciężarowymi o tonażach większych niż zezwalają na to znaki drogowe;

- bieżąca kontrola będących w zarządzie ZDMK dróg względem legalności przejazdów samochodów o tonażu większym niż dopuszczają znaki drogowe;

- prowadzenie z udziałem stron komisyjnych przeglądów stanu technicznego dróg przed prowadzeniem ruchu ponadtonażowego oraz przeglądów odbiorczych po zakończeniu ruchu technologicznego;

- prowadzenie korespondencji z zakresu realizowanych na stanowisku zadań;

- współpraca z pozostałymi komórkami ZDMK oraz Strażą Miejską, Policją lub Inspekcją Transportu Drogowego w zakresie powierzonych zadań.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony;

c) Miejsce pracy: Dział Kontroli Pasa Drogowego, Kraków os. Złotej Jesieni 14;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w równoważnym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 3000,00 zł do 3300,00 zł brutto + dodatek stażowy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZDMK;

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZDMK) – podpisany odręcznie,

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),

c) kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.


7) Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarządu Dróg Miasta Krakowa ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 04-19" - w terminie do dnia: 28.01.2019 r.

 

Decyduje data wpływu do ZDMK. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZDMK.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

(Nr ref. 04-19)

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 10 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 0 aplikantów nie spełniło wymogów formalnych.

Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 10 kandydatów.

 

Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia naboru.

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko Podinspektor w Dziale Kontroli Pasa Drogowego (Nr ref. 04-19)