BIP MJO - Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU TRANSPORTU PUBLICZNEGO
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektor w Sekcji Kontroli Przewoźników i Infrastruktury

w Dziale Obsługi Przewoźników i Infrastruktury – 2 etaty

(Nr ref. 04 -19)

 

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

b) wykształcenie średnie lub wyższe: techniczne o kierunku transport (preferowane) lub administracyjne,

c) staż pracy:

-przy wykształceniu średnim co najmniej 3 lata,

-przy wykształceniu wyższym co najmniej 1 rok,

d) prawo jazdy kat. B (czynne).

 

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) znajomość przepisów z zakresu:

- Ustawy o transporcie drogowym,

- Ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,

- Ustawy o drogach publicznych,

- Ustawy prawo o ruchu drogowym,

- Ustawy kodeks postępowania administracyjnego,

- Ustawy o samorządzie gminnym,

- Ustawy o pracownikach samorządowych,

b) znajomość statutu, struktury ZTP w Krakowie,

c) znajomość topografii miasta,

d) znajomość systemu Komunikacji Miejskiej w Krakowie,

e) znajomość obsługi programów pakietu MS Office,

f) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów,

g) umiejętność pracy w zespole,

h) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

 

3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Transportu Publicznego w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) realizacja zadań związanych z prowadzeniem kontroli przewoźników w zakresie zgodności transportu drogowego osób z przepisami ustawy o transporcie drogowym i warunkami określonymi w udzielonym zezwoleniu w ramach spełnienia wymogów będących podstawą do wydania dokumentów uprawniających do wykonywania regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób wraz z prowadzeniem postępowań administracyjnych,

b) realizacja zadań związanych z przeprowadzaniem kontroli terenowych przewoźników w zakresie wykonywania regularnych lub regularnych specjalnych przewozów osób w transporcie drogowym wraz z nadkładaniem kar pieniężnych lub cofaniem zezwoleń będących wynikiem przeprowadzonych kontroli przedsiębiorców w zakresie zgodności wykonywania transportu drogowego osób z przepisami ustawy o transporcie drogowym i warunkami określonymi w udzielonym zezwoleniu wraz z prowadzeniem postępowań administracyjnych,

c) realizacja zadań w zakresie kontroli infrastruktury przystankowej znajdującej się na terenie Gminy Miejskiej Kraków,

d) współpraca oraz rozpatrywanie skarg, wniosków, interpelacji oraz wniosków o dostęp do informacji dotyczących funkcjonowania transportu publicznego w zakresie zadań realizowanych w Sekcji/ Dziale.

 

5. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Sekcja Kontroli Przewoźników i Infrastruktury w Dziale Obsługi Przewoźników i Infrastruktury, Kraków, ul. Wielopole 1;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w równoważnym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu oraz praca w terenie,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 3 000,00 zł do 3 800,00 zł brutto miesięcznie + dodatek stażowy za wysługę lat + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników ZTP;

 

6. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy;

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),

c) kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7. Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, ul. Wielopole 1 , 31-072 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 04-19" - w terminie do dnia: 21.01.2019 r.

 

Decyduje data wpływu do ZTP. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZTP.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-8605.

 

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

(Nr ref. 04-19) – 2 etaty

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 5 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 1 aplikant nie spełnił wymogów formalnych.

Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 4 kandydatów.

 

Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia naboru.

 

 

Dyrektor Łukasz Franek

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie ()