BIP MJO - Szkoła Podstawowa nr 93 im. Lucjana Rydla
DYREKTOR Szkoły Podstawowej nr 93 im. L. Rydla w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Robotnik Gospodarczy


1. Wymagania formalne
Wykształcenie minimum podstawowe

Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

Niekaralność za przestępstwo popełnione umyślne

Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku Robotnika Gospodarczego


2. Wymagania dodatkowe
Dyspozycyjnośc w godzinach 7:00 - 11:00

Samodzielność organizacji czasu pracy

Sumienność i punktualność

3. Zakres obowiązków
1. Utrzymywanie czystości wokół budynku szkolnego oraz terenu boiska szkolnego, patio (usuwanie na bieżąco opakowań metalowych, szklanych, papierowych itp.).

2. Pilnowanie zakazu wprowadzania psów na teren szkolny ze szczególnym uwzględnieniem boiska szkolnego.

3. Oczyszczanie terenu szkolnego z liści itp. w celu umożliwienia odpływu wody do studzienek.

4. Dbanie o estetykę terenów zielonych na terenie należącym do szkoły (koszenie trawników, przycinanie krzewów, grabienie liści itp.).

5. Odpowiedzialność za powierzony sprzęt do prac ogrodniczych i jego systematyczna konserwacja.

6. W okresie zimowym właściwe utrzymywanie chodników wokół terenu przyszkolnego.

7. Zgłaszanie zauważonych usterek wewnątrz budynku i zniszczeń mienia szkolnego.

8. Przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych.

9. Wykonywanie innych lub dodatkowych prac zleconych przez dyrektora szkoły (wicedyrektora).


4. Warunki pracy i płacy:
Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 - 11:00. Zatrudnienie na umowę o pracę na 1/2 etatu. Rozpoczęcie pracy od czerwca 2019r.


5. Wymagane dokumenty:
CV, list motywacyjny,

kserokopia świadectw pracy,

oświadczenie o niekaralności.

oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych,

oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na wskazanym stanowisku,

oświadczenie o następującej treści "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego i przyszłych procesów rekrutacji, zgodnie z RODO"

 

Wszystkie wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata.


6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Sekretariat SP nr 93 w godzinach 8:00 - 14:30


7. Ilość etatów
1/2
Dyrektor mgr Maciej Guzikowski

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Szkoła Podstawowa nr 93 im. Lucjana Rydla ()