BIP MJO - Orkiestra Sinfonietta Cracovia
DYREKTOR

ORKIESTRY STOŁECZNEGO KRÓLEWSKIEGO MIASTA KRAKOWA SINFONIETTA CRACOVIA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 


1. Wymagania formalne

 

Kandydatem, zgodnie z art. 54 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity z dnia 21 czerwca 2013 r.; Dz.U. z 2013 r. poz. 885), może zostać osoba:

• posiadająca obywatelstwo polskie,

• posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i korzystająca z pełni praw publicznych,

• nieskazana prawomocnie za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

• posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.

 

Kandydat powinien spełniać dodatkowo jeden z poniższych warunków:

• ukończył ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnia praktykę w księgowości,

• ukończył średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

• jest wpisany do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

• posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 


2. Wymagania dodatkowe


• znajomość zagadnień związanych z prawem autorskim i prawami pokrewnymi;

• dobra znajomość języka angielskiego;

• umiejętność obsługi komputera, w tym programów pakietu MS Office / Open Office; oprogramowania dedykowanego księgowości (Płatnik, Optima) oraz sprzętu biurowego;

• znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych;

• znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego;

• umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, komunikatywność;

• zdolność analitycznego myślenia i formułowania wniosków, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów z obszaru księgowości;

• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku Głównego Księgowego.

 

3. Przykładowy zakres obowiązków


• wykonywanie księgowań w księdze głównej,

• prowadzenie kasy Instytucji zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

• prowadzenie ewidencji pomocniczej rachunków z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych oraz składek społecznych i zdrowotnych,

• prowadzenie rejestru środków trwałych, druków ścisłego zarachowania oraz rozliczeń międzyokresowych,

• prowadzenie ewidencji na potrzeby rozliczeń podatku VAT,

• rozliczanie opłat z tyt. ZAiKS,

• sporządzanie deklaracji podatkowych i ubezpieczeniowych,

• przygotowywanie danych do zamknięcia kwartałów i roku finansowego,

• optymalizacja procesów księgowych,

• współpraca z urzędami skarbowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Miasta Krakowa, organami kontroli,

• opracowywanie analiz i symulacji finansowych.

 

4. Warunki pracy:

 

Umowa o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy.


5. Wymagane dokumenty:

 

Zgłoszenie winno obejmować CV oraz kopie dokumentów poświadczających istotne dla procesu rekrutacji kwalifikacje i kompetencje, na jakie powołuje się kandydat.

 

Ponadto kandydat winien dołączyć do aplikacji pisemne oświadczenie następującej treści:

 

Ja niżej podpisany / podpisana wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Orkiestrę Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa SINFONIETTA CRACOVIA z siedzibą w Krakowie przy ul. Papierniczej 2, moich danych osobowych zawartych w CV i wszelkich innych złożonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych na potrzeby bieżącego procesu rekrutacyjnego oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji do czasu cofnięcia zgody.

Oświadczam, iż zostałem poinformowany/a, iż wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną przeze mnie zgodę, a wycofanie zgody może nastąpić przez moje jednostronne oświadczenie i nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data i podpis

 

Kandydaci, których aplikacje spełnią wymogi formalne zostaną zaproszeni telefonicznie lub mailowo do udziału w dalszym procesie naboru.

Nad przebiegiem postępowania będzie czuwała komisja rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora Instytucji.

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

Kandydaci winni złożyć swoje aplikacje w formie pisemnej w terminie do dnia 31.01.2019 r. przesyłając zgłoszenie na adres e-mail: dyrektor@sinfoniettacracovia.com lub za pośrednictwem poczty na adres:

Orkiestra Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa SINFONIETTA CRACOVIA

ul. Papiernicza 2

31-221 Kraków

 

z dopiskiem Rekrutacja

 


7. Ilość etatów
1


Dyrektor Jerzy Dybał

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Orkiestra Sinfonietta Cracovia - GŁÓWNY KSIĘGOWY