BIP MJO - Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców w Krakowie

Dyrektor Interwencyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej

dla Chłopców w Krakowie

ogłasza nabór

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Referent ds. księgowości

 

07.01.2019r.

I.                   Wymagania formalne

 • wymagania zgodne z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz.U.2016,poz.902 oraz Dz.U.2017 poz.60,1930 z późn. zm.) określone dla stanowisk urzędniczych
 • wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym  umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, lub wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku
 • staż pracy: wykształcenie średnie - min.2 lata; wyższe – min.1 rok
 • nieposzlakowana opinia

Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

II.                Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

·         znajomość Prawa Pracy (Kodeks Pracy);

·         znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych;

·         znajomość Ustawy o finansach publicznych;

·         znajomość przepisów dot. ubezpieczeń i podatków;

·         znajomość obsługi programów PŁATNIK, e-PFRON, bankowości elektronicznej;

·         biegła obsługa komputera i programów biurowych; łatwość redagowania pism urzędowych;

·         komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej;

·         samodzielność, skrupulatność i terminowe wykonywanie zadań;

·         otwartość na nowe wyzwania, dyspozycyjność;

·         gotowość do kształcenia zawodowego.

Dodatkowym atutem kandydata będzie znajomość zasad księgowości i sprawozdawczości budżetowej i doświadczenie na stanowisku kadrowo-płacowym

III.             Zakres obowiązków

 • sporządzanie list płac wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, nagród uznaniowych itp.;
 •  naliczanie wypłat wynagrodzeń chorobowych i zasiłków chorobowych, macierzyńskich;
 •  naliczanie odpisu na ZFŚS oraz wypłat świadczeń socjalnych;
 •  sporządzanie i wysyłanie przelewów do banku z wypłat i potrąceń;
 •  prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy pracownika;
 •  prowadzenie kartotek zarobkowych;
 •  prowadzenie akt osobowych i spraw kadrowych placówki;
 •  wydawanie skierowań na badania okresowe pracowników i kontrola nad terminami ważności tych badań;
 • sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu ZUS RP-7;
 • sporządzanie sprawozdań rocznych do Urzędu Skarbowego (PIT-y);
 •  wystawianie zaświadczeń o dochodach pracowników na żądanie osoby zainteresowanej;
 •  rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS;
 •  tworzenie miesięcznego rozliczenia z ZUS (składki od wynagrodzeń);
 •  sporządzanie sprawozdań dot. zatrudnienia w tym do GUS;
 • zastępowanie Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności;
 • inne czynności zlecone przez Dyrektora i Głównego Księgowego.

IV.             Warunki pracy i płacy:

 • rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony 6-mies. z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub 7 miesięcy (dot. osób z doświadczeniem urzędniczym); możliwość przedłużenia umowy na czas nieokreślony.

Zatrudnienie od dnia 04.02.2019

 • wymiar czasu pracy: 3/4 etatu
 • praca w podstawowym systemie czasu pracy
 • wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r.(Dz.U 2018,poz.936 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminem Wynagradzania Pracowników IPOW.
 • miejsce pracy: IPOW dla Chłopców ul. Naczelna 12, 31-421 Kraków

V.                Wymagane dokumenty:

 • Kwestionariusz osobowy podpisany odręcznie – wg. załączonego wzoru
 • Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz dodatkowe uprawnienia, kursy, staże, a także doświadczenie zawodowe i staż pracy (kserokopie).
 • Oświadczenie o niekaralności kandydata– osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia przedstawi informację z Krajowego Rejestru Karnego.
 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem: wg. zał. wzoru

VI.             Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w IPOW dla Chłopców w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

VII.           Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych

w procesie rekrutacji. – w zał.

VIII.       Termin i miejsce składania  dokumentów:

 • Dokumenty z dopiskiem " Nabór - referent ds.księgowości"

należy składać (osobiście  lub przesłać pocztą)  w sekretariacie IPOW dla Chłopców

ul. Naczelna 12, 31-421 Kraków (od godz. 7.30 - 15.30) do dnia 24.01.2019r. godz.9.00 - decyduje data stempla pocztowego)

 • Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • Postępowanie naboru obejmuje analizę dokumentów kandydata oraz rozmowy z wybranymi kandydatami.
 • Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.
 • O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie.
 • Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich załączonych dokumentów.
 • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie placówki.

 

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata

 

Dyrektor IPOW dla Chłopców

Bożena Kozera

 

Kraków, dnia 07.01.2019r.

 

Załączniki:

1. Kwestionariusz osobowy kandydata

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

3. Klauzula informacyjna ADO

 

 

Informuję,że na ogłoszony nabór wpłynęły 4 oferty. Wymagania formalne spełniło 3 kandydatów. Na rozmowy kwalifikacyjne zostaną zaproszeni kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne.

Bożena Kozera Dyrektor IPOW dla Chłopców

24.01.2019r.

Informuję,że na rozmowę kwalifikacyjną zaproszono trzech kandydatów.

Na rozmowę w dniu 29.01.2019r. zgłosił się jeden kandydat.

 

Dyrektor IPOW Bożena Kozera

29.01.2019r.

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców w Krakowie (2)