BIP MJO - Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

DYREKTOR

ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

W ZARZĄDZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

UL. B. CZERWIEŃSKIEGO 16, 31-319 KRAKÓW

 

Referent/Starszy Referent w Referacie Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami

nazwa stanowiska pracy

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.);
 2. wykształcenie wyższe: administracyjne lub prawnicze.

Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. znajomość przepisów:
  • - Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • - ustawy o samorządzie gminnym,
  • - ustawy o finansach publicznych,
  • - ustawy o pracownikach samorządowych,
  • - ustawy o dostępie do informacji publicznej;
 2. znajomość Regulaminu Organizacyjnego oraz Statutu Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie;
 3. znajomość przepisów prawnych w zakresie dotyczącym funkcjonowania Urzędu Miasta Krakowa;
 4. znajomość zagadnień związanych z zakresem działania Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie;
 5. umiejętność posługiwania się urządzeniami biurowymi;
 6. znajomość obsługi programów pakietu MS Office;
 7. umiejętność prowadzenia rozmów z klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi w sprawach z zakresu działania Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie;
 8. umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność.

W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

 

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi, wnioski, interwencje i inne pisma zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Gminie Miejskiej Kraków.
 2. Przygotowywanie projektów odpowiedzi na interpelację i wystąpienia radnych Miasta Krakowa i innych uprawnionych podmiotów.
 3. Przygotowywanie odpowiedzi na wnioski dotyczące udostępnienia informacji publicznej, na podstawie informacji uzyskanych z komórek organizacyjnych ZBK.
 4. Prowadzenie ewidencji zarządzeń, poleceń służbowych, pism okólnych Dyrektora ZBK oraz ich publikacja w Systemie Wspomagania Zarządzaniem ZBK.
 5. Opracowywanie dokumentów związanych z organizacją jednostki i ich bieżąca aktualizacja.
 6. Prowadzenie ewidencji zarządzeń i poleceń Prezydenta Miasta Krakowa oraz poleceń służbowych Dyrektora Magistratu realizowanych przez ZBK.
 7. Prowadzenie rejestru kontroli zewnętrznych, wewnętrznych oraz nadzór nad terminowością realizacji zaleceń pokontrolnych.
 8. Bieżąca aktualizacja informacji zawartych w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej www.zbk.krakow.pl
 9. Przygotowywanie dokumentów regulujących zakres działania Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.
 10. Opracowywanie we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych procedur zewnętrznych i wewnętrznych ZBK oraz współpraca w tym zakresie z Wydziałem Organizacji i Nadzoru UMK.
 11. Obsługa elektronicznej skrzynki podawczej.
 12. Koordynowanie zadań związanych z projektami unijnymi prowadzonymi w Zarządzie Budynków Komunalnych w Krakowie.

 

4. Warunki pracy i płacy:

 1. wymiar czasu pracy: pełny etat;
 2. płaca zasadnicza: w zależności od stażu pracy z przedziału od 2 650 zł do 3 200 zł brutto miesięcznie + premia uznaniowa miesięczna zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat;
 3. zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.).

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.

 

 

6. Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum Vitae (CV);
 2. dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia);
 3. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia – w przypadku wymaganego doświadczenia/stażu pracy w ogłoszeniu o naborze);
 4. własnoręcznie podpisane oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem;
 5. informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);
 6. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.).

 

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

 1. oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, w terminie do dnia 18.01.2019 r. z dopiskiem na kopercie NA-1/19;
 2. decyduje data wpływu do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie;
 3. oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane;
 4. terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy;
 5. oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej;
 6. informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=32&dok_id=22169) oraz na tablicy informacyjnej ZBK.

 

8. Ilość etatów:

1 etat.

 

 

Katarzyna Zapał

Dyrektor ZBK
 

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Referacie Organizacji, Administracji i Kontaktów z Mediami Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (NA-1/19)