BIP MJO - III Liceum Ogólnokształcące

 

DYREKTOR III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

im. J. Kochanowskiego w Krakowie

31-818 Kraków, os. Wysokie 6

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 

1. Wymagania formalne

Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (Dz. U. 2018 r., poz. 1260 z późn. zm.), oraz określonych w art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077 z późn. zm.) w zakresie wykształcenia i stażu pracy czyli spełnienia jednego z niżej wymienionych warunków:

a) ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,

b) ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,

c) jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d) posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

oraz

- doświadczenie w rozliczaniu podatku VAT co najmniej 6 miesięcy

- biegła znajomość obsługi programu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą (ZSZO),

- doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej co najmniej 3 lata

- biegłą znajomość obsługi programu Budżet JST Plus

 

2. Wymagania dodatkowe

- znajomość programów finansowo – księgowych jednostek budżetowych,

- znajomość przepisów z zakresu ustawy o rachunkowości budżetowej, ustawy o finansach publicznych, przepisów dotyczących podatków i ubezpieczeń

- znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej,

- komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, terminowość,

- umiejętność pracy w zespole.

 

3. Zakres obowiązków

- prowadzenie rachunkowości III Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami ( w tym prowadzenie rozliczeń podatku od towaru i usług VAT)

- prowadzenie gospodarki finansowej szkoły zgodnie z obowiązującymi zasadami

- opracowywanie sprawozdań finansowych oraz ich analiz,

- analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu oraz pochodzących ze środków pozabudżetowych

- dokonywanie kontroli wewnętrznej

- opracowywanie przepisów wewnętrznych wydanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości

 

4. Warunki pracy i płacy:

- zatrudnienie w wymiarze 1 etatu (40 godzin), pierwsza umowa na czas określony, następnie na czas nieokreślony

- wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z dnia 18 marca 2009 r. (Dz.U. z 2009 Nr 50 poz. 398) oraz Regulaminem wynagradzania pracowników samorządowych w III Liceum Ogólnokształcącym,

- miejsce pracy: III LO im. J. Kochanowskiego, os. Wysokie 6 Kraków.

- godziny pracy: do uzgodnienia

- data zatrudnienia: 01 kwietnia 2019 r.

 

5. Wymagane dokumenty:

a) aktualne CV,

b) list motywacyjny,

c) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dodatkowe uprawnienia i odpowiedni staż pracy,

d) zaświadczenie o niekaralności (tylko osoby którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

e) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

f) oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

g) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie lub Dziale Kadr III Liceum Ogólnokształcącego im. J. Kochanowskiego w Krakowie, os. Wysokie 6, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 16:00 do dnia 01 lutego 2019 r., koperta winna zawierać adnotację:

„Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w III LO im. J. Kochanowskiego w Krakowie”

Decyduje data wpływu. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.

Osoby, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione indywidualnie drogą telefoniczną o terminie rozmów kwalifikacyjnych.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie BIP III LO im. J. Kochanowskiego w Krakowie.

 

7. Ilość etatów:

1 etat.

 

 

Dyrektor mgr Marta Łój

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w III Liceum Ogólnokształcące (Główny Księgowy)
 

Dziennik zmian dokumentu:


2019-01-07 11:06:55
ŁUKASZ PŁUDOWSKI
 Publikacja