BIP MJO - Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta

Dyrektor Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:

 

instruktor – organizator działalności w klubie

 

1.  Wymagania formalne

 • Wykształcenie: licencjat lub wyższe
 • Umiejętność organizacji różnego rodzaju działalności kulturalnej, animacyjnej
 • Umiejętność pracy ze środowiskiem lokalnym
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym

2. Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność prowadzenia działań animacyjnych oraz związanych z diagnozowaniem potrzeb
 • Mile widziane wykształcenie pedagogiczne lub artystyczne (plastyczne lub muzyczne) i umiejętność prowadzenia zajęć w tym zakresie
 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 • Umiejętność obsługi komputera, znajomość podstawowych programów oraz swobodne poruszanie się po środowisku internetowym
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność pisania projektów celem pozyskania środków finansowych w ramach konkursów grantowych
 • Mobilność, dyspozycyjność, dobra organizacja pracy
 • Wysoka kultura osobista
 • Staranność, sumienność
 • Ukończony kurs wychowawcy kolonijnego (w przypadku braku – konieczność uzupełnienia)

 

3. Zakres obowiązków

 • organizacja imprez kulturalnych i innych przedsięwzięć będących odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczności lokalnej, adresowanych do wszystkich grup wiekowych
 • współpraca ze środowiskiem lokalnym, odpowiednimi instytucjami i organizacjami
 • inicjowanie nowych form działalności, w tym takich, które będą źródłem dochodów
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej działalności klubowej (dokumentacja merytoryczna, finansowa, sprawozdawczość)
 • prowadzenie praktycznych warsztatów (w zakresie posiadanych umiejętności praktycznych)
 • przygotowywanie sal na zajęcia klubowe

 

4. Warunki pracy i płacy

 • Wynagrodzenie miesięczne wg Regulaminu Wynagradzania w Ośrodku Kultury Kraków-Nowa Huta.
 • Miejsce pracy – Klub Zakole Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta ul. Zakole 31
 • Pierwsza umowa zostanie zawarta na 3 miesięczny okres próbny
 • Równoważny system czasu pracy

 

5. Wymagane dokumenty:

   •  CV wraz z klauzulą „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku

         o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zmianami).

   •  list motywacyjny

 

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane  dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie  Ośrodka Kultury lub wysłać pocztą na adres:  Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta os. Zgody 1 , 31-949 Kraków lub

przesłać pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@krakownh.pl

                                          

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na stanowisko – instruktor - Klub Zakole”.

Termin składania ofert upływa w dniu 18 stycznia 2019 r. o godz. 15.00

Decyduje data wpływu. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

7. Ilość etatów

Umowa o pracę,  ¾ etatu

 

8. Pracodawca zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z wybranymi kandydatami. O zakwalifikowaniu się do rozmów kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail lub telefonicznie.Dyrektor Małgorzata Jezutek

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta (instruktor klub Zakole)