BIP MJO - Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie
DYREKTOR ZARZĄDU TRANSPORTU PUBLICZNEGO
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Inspektor w Dziale Systemu Informacji Miejskiej – 1 etat

(Nr ref. 02 -19)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe techniczne;

c) staż pracy: co najmniej 1 rok.

 

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1. czynne prawo jazdy kat. B.;

2. Znajomość prawa miejscowego GMK (Zarządzenia Prezydenta, Uchwały RMK, projektu Systemu Informacji Miejskiej itp.) oraz Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa;

3. Znajomość przepisów wewnętrznych UMK oraz Jednostki;

4. Wiedza z zakresu organizacji ruchu drogowego;

5. Znajomość przepisów prawa w szczególności regulujących funkcjonowanie ZTP oraz między innymi:

- Ustawa Prawo o ruchu drogowym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.);

- Ustawa o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. Zm.);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (t.j. Dz.U. z 2017 roku poz. 784);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (t.j. Dz. U. 2002 r. poz.170.1393)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (t.j. Dz. U. 2003r. poz. 220.2181);

- Ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2096)

6. Umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej;

7. Znajomość obsługi komputera i programów z pakietu MS Office, AutoCAD, QGIS;

8. Zdolność analogicznego myślenia;

9. Umiejętność pracy w zespole;

10. Posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy, dyspozycyjność.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

 

3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Transportu Publicznego w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Wdrożenie Systemu Informacji Miejskiej dla Krakowa. Bieżące projektowanie oznakowania SIM w oprogramowaniu CAD;

2. Rozpatrywanie wniosków osób prywatnych, instytucji, oraz podmiotów zewnętrznych i współpracujących z jednostką w tym interpelacji i skarg;

3. Przygotowywanie projektów pism. Analiza dokumentacji projektowej dla SIM w tym organizacji ruchu;

4. Uczestnictwo w spotkaniach i naradach w zakresie kompetencji w ramach wdrażania SIM;

5. Prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania urządzeń/tablic SIM oraz ich zgodności z projektem;

6. Przygotowanie dokumentacji do zlecenia zadania, odbiór w terenie oraz późniejszy nadzór i utrzymanie systemu w tym rozwój Systemu Informacji Miejskiej;

 

5. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Dział Systemu Informacji Miejskiej, Kraków, ul. Wielopole 1;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w równoważnym systemie czasu pracy,

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu oraz praca w terenie,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 3000 zł do 3800 zł brutto + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZTP + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZTP;

 

6. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy;

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),

c) kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7. Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie, ul. Wielopole 1 , 31-072 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 02-19" - w terminie do dnia: 15.01.2019 r.

 

Decyduje data wpływu do ZTP. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie ZTP.

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-8605

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

(Nr ref. 02-19) – 1 etat

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 2 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 0 aplikantów nie spełniło wymogów formalnych.

Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 2 kandydatów.

 

Kandydaci zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy o dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia naboru.

 
Dyrektor Łukasz Franek

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie ()