BIP MJO - Młodzieżowy Dom Kultury Dom Harcerza im. A.Kamińskiego
 

DYREKTOR MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY

„Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego w Krakowie

 

OGŁASZA NABÓR

 

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO – 25/40

 


1. Wymagania formalne

Spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku ( Dz.U. z 2014r. poz.1202 z późn.zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych oraz określonych w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, z dnia 27.08.2009r. ( Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.) w zakresie wykształcenia i stażu pracy jednego z niżej wymienionych warunków:

 

a) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe

 

i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

 

b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6 – letniej praktyki w księgowości,

 

c) wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

 

d) posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg

 

rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

 

- nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.

 

 

 

 

2. Wymagania dodatkowe

 

- biegła znajomość obsługi programu Budżet JST PLUS służącego do sporządzania sprawozdawczości budżetowej w jednostkach podległych samorządom, znajomość ZSZO

 

(zintegrowanego systemu zarządzania oświatą);

 

- doświadczenie zawodowe w jednostkach oświatowo –budżetowych;

 

- znajomość programów finansowo-księgowych jednostek budżetowych;

 

- znajomość ustawy o rachunkowości, w tym rachunkowości budżetowej;

 

- znajomość ustawy o finansach publicznych;

 

- znajomość przepisów płacowych i ubezpieczeniowych w jednostkach budżetowych;

 

- znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej;

 

- znajomość programów księgowych, znajomość programów bankowych, pakietu Microsoft Office oraz znajomość internetu;

 

- umiejętność wykonywania sprawozdań, opracowań, planów, zestawień wg potrzeb.

 

 

 

3. Zakres obowiązków

 

1. Prowadzenie pełnej rachunkowości Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego w Krakowie, w tym rzetelne i terminowe sporządzanie planów i sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi organu prowadzącego,

 

2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi w zakresie zatwierdzonego planu finansowego,

 

3. Dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

 

4. Przestrzeganie obowiązującego terminu inwentaryzacji i jej rozliczenia zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.)

 

i obowiązującymi zasadami i terminami przeprowadzania inwentaryzacji (instrukcja inwentaryzacji) w Młodzieżowym Domu Kultury „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego w Krakowie,

 

5. Wnioskowanie do kierownika jednostki o określenie trybu, wg którego mają być wykonywane przez inne komórki organizacyjne lub samodzielnych pracowników prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej, kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej,

 

6. Przestrzeganie przepisów ustawy o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.), aby nie dopuścić do naruszenia dyscypliny finansów publicznych,

 

7. Zatwierdzenie dokumentów stanowiących podstawę do wypłaty,

 

8. Sporządzanie wniosków o braki w budżecie,

 

9. Czuwanie nad prawidłowym i zgodnym z planem przekazywaniem na konto odpisu na ZFŚS,

 

10. Sporządzanie harmonogramu dla potrzeb Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa do wszystkich zmian w budżecie.

 

 

 

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

1. Wymiar czasu pracy : 25/40 etatu, zatrudnienie od dnia 14 stycznia 2019 r., pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na czas określony 3 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony

 

2. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2014r. poz. 1786 ze zm.) oraz regulaminem wynagrodzenia pracowników samorządowych w MDK „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego w Krakowie (oraz dodatek funkcyjny, za wysługę lat i premia regulaminowa).

 

3. Godziny pracy : do uzgodnienia

 

4. Miejsce pracy: Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego, ul. Lotnicza 1

 

 

 

5. Wymagane dokumenty:

 

1. List motywacyjny;

 

2. Życiorys (CV);

 

3. Kopie dyplomów, świadectw potwierdzających kwalifikacje i odpowiedni staż pracy;

 

4. Oświadczenie o niekaralności;

 

5. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

 

6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

 

(Dz. U. z 2015r., poz.2135 z późn.zm.);

 

7. Oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 

8. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;

 

9.W przypadku zatrudnienia kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginałów dokumentów.

 

 

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

 

1. Powyższe dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres:

 

Sekretariat Młodzieżowego Domu Kultury „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego ul. Lotnicza 1,w terminie do dnia 11.01.2019 r. 16.00 (zaliczamy datę wpływu do Sekretariatu MDK).Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacja powinna zostać złożona w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego w Młodzieżowym Domu Kultury „Dom Harcerza” prof. A. Kamińskiego”.

 

2. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz tablicy informacyjnej MDK „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego.

 

 

 

7. Ilość etatów

25/40 etatu

 

 

 

 

Dyrektor Mieczysław Czytajło

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Młodzieżowy Dom Kultury Dom Harcerza im. A.Kamińskiego ()