BIP MJO - Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy

Dyrektor Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości - 1 etat

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1)spełnienie wymagań określonych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

2) wykształcenie minimum średnie ekonomiczne, mile widziane wyższe ekonomiczne lub podyplomowe ekonomiczne,

3) znajomość ustawy o rachunkowości,

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej,

2) znajomość przepisów dotyczących klasyfikacji budżetowej,

3) znajomość ustawy o finansach publicznych,

4) znajomość przepisów w zakresie podatku VAT,

5) znajomość programu finansowo–księgowego: Zintegrowany System Zarządzania Oświatą,

6) komunikatywność, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość.

 

3. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy: 1 etat,

2) płaca zasadnicza z przedziału 2400,- do 2900,- w zależności od wykształcenia i stażu pracy + premia regulaminowa 20% + dodatek za wieloletnia pracę,

3) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,

4) miejsce pracy: Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy.

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej niż 6%.

 

5.Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) dekretowanie dokumentów do ujęcia w księgach rachunkowych oraz rejestrach podatku towarów i usług poprzez wskazanie miesiąca i sposobu ujęcia w księgach i rejestrach VAT,

2) dokonywanie zapisów w księgach rachunkowych oraz rejestrach VAT poprzez określenie : daty operacji gospodarczej, rodzaju i numeru dowodu księgowego, opisu operacji, kwoty i oznaczenia kont, których operacja dotyczy,

3) prowadzenie ewidencji dochodów i wydatków zgodnie z wymaganymi klasyfikacjami oraz ich bieżące monitorowanie pod względem zgodności z planem finansowym,

4) monitorowanie i analizowanie rozrachunków z odbiorcami oraz systematyczne, nie rzadziej niż na koniec kwartału, naliczanie należnych odsetek od nieterminowo regulowanych należności, wystawianie not odsetkowych i wezwań do zapłaty,

5) sprawdzanie i porównywanie danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami oraz weryfikacja ich wartości – ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,

6) udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych wymaganych przepisami ustaw i rozporządzeń oraz opracowywanie danych i informacji zgodnie z wytycznymi poszczególnych wydziałów UM Krakowa,

7) gromadzenie dowodów księgowych pod kątem archiwizacji oraz przygotowywanie do przekazania do archiwum KSOS.

 

6. Wymagane dokumenty:

1) Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

2) List motywacyjny i CV,

3) Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, wykształcenie, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe oraz dodatkowe uprawnienia,

4) Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

 

9. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „stanowisko urzędnicze ds. księgowości” należy składać osobiście w siedzibie KSOS (sekretariat, pn-pt od 8-15), lub mailowo na adres mitras@ksos.pl lub drogą pocztową na adres:

Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy

Al. Powstania Warszawskiego 6

31-541 Kraków

w terminie do dnia 18 stycznia 2018 roku.(liczy się data wpływu do Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego).

 

10. Aplikacje, które wpłyną do Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportowego niekompletne lub po określonym wyżej terminie n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

 

11. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona niezwłocznie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) oraz na Tablicy Ogłoszeń i stronie internetowej KSOS.

12. Wybrane osoby zostaną powiadomione indywidualnie drogą telefoniczną.

 

Dyrektor KSOS

Zdzisław Tracz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy ()