BIP MJO - Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie

MCOO. KD.110. 29.2018

 

 

DYREKTOR MCOO w KRAKOWIE

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze radca prawny – wymiar ½ etatu.

 

1.Wymagania niezbędne (formalne):

1) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych,

2) uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego potwierdzone wpisem na Listę Radców Prawnych,

3) 3 letni staż pracy lub co najmniej 3 letnie udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu zawodu radcy prawnego.

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

1) mile widziane doświadczenie w świadczeniu obsługi prawnej jednostek organizacyjnych samorządu terytorialnego,

2) doświadczenie w obsłudze prawnej inwestycji budowlanych, zamówień publicznych,

3) znajomość statutu MCOO w Krakowie i przepisów regulujących jego funkcjonowanie,

4) znajomość obsługi komputera w tym edytora tekstów i arkusza kalkulacyjnego,

5) komunikatywność, kreatywność, komunikacja werbalna i pisemna, umiejętność analityczna, samodzielność w podejmowaniu decyzji, umiejętność pracy w zespole.

 

Uwaga: Wynik postępowania to łączny wynik z ewentualnych testów praktycznych, rozmowy kwalifikacyjnej i analizy dokumentów.

 

3. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy: ½ etatu.

2) dla osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres do 6 mc. z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej,

3) płaca zasadnicza z przedziału 2000,00 do 2500,00 zł brutto + dodatek funkcyjny w wysokości 250 zł brutto + dodatek za wieloletnią pracę dla osób ze stażem powyżej 5 lat oraz inne składniki wynagrodzenia przyznawane zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników MCOO,

4) miejsce pracy: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie,

5) praca 2-3razy w tygodniu w wymiarze 10 godzin tygodniowo w siedzibie MCOO w Krakowie.

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MCOO w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%.

 

5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) wykonywanie bieżącej obsługi prawnej obejmującej udzielanie wyjaśnień i porad prawnych dotyczących interpretacji i stosowania przepisów prawnych w zakresie działalności prowadzonej przez MCOO w Krakowie,

2) sporządzanie opinii prawnych, wzorów umów, pełnomocnictw, procedur, poleceń służbowych oraz projektów aktów prawnych,

3) zastępstwo procesowe w ramach reprezentowania Gminy Miejskiej Kraków – Miejskiego centrum Obsługi Oświaty w Krakowie w postępowaniach sądowych, sądowo-administracyjnych oraz przed innymi urzędami i organami orzekającymi,

4) sporządzanie i opiniowanie wzorów umów o udzielenia zamówienia publicznego i innych umów na potrzeby MCOO w Krakowie,

5) wykonywanie obsługi prawnej inwestycji, remontów prowadzonych przez GMK- MCOO w Krakowie,

6) uczestnictwo w prowadzonych przez MCOO w Krakowie negocjacjach i rokowaniach, spotkaniach ze stronami i Wykonawcami w celu reprezentowania i ochrony interesów MCOO w Krakowie wobec osób trzecich,

7) parafowanie umów zawartych przez MCOO w Krakowie pod względem formalno prawnym.

8) realizowanie innych zadań związanych z wykonywaniem obsługi prawnej MCOO w Krakowie zleconych przez Dyrektora MCOO.

6. Wymagane dokumenty:

1) życiorys (CV),

2) list motywacyjny,

3) kandydat z orzeczoną niepełnosprawnością jest obowiązany do złożenia kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność jeżeli zamierza skorzystać z uprawnień o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

4) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje, dokumenty poświadczające doświadczenie zawodowe,

5) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia ).

 

7. W przypadku zatrudnienia, kandydat zobowiązany będzie do przedłożenia do wglądu pracodawcy oryginały dokumentów.

 

8. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: stanowisko urzędnicze Radca Prawny w MCOO w Krakowie należy składać osobiście w siedzibie Centrum (sekretariat) lub drogą pocztową na adres: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków w terminie do dnia ( nie krótszym niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w BIP) 8 stycznia 2019 r liczy się data wpływu do MCOO.

9. Aplikacje, które wpłyną do MCOO niekompletne lub po określonym wyżej terminie  n i e b ę d ą r o z p a t r y w a n e.

10. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Ogłoszeń w Centrum – (I piętro) oraz na stronie internetowej MCOO w Krakowie.

11. Osoby które spełnią wymogi formalne o terminie testów i rozmowy kwalifikacyjnej będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - zwanego dalej RODO informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków, adres e-mail: iodmcoo@mcoo.krakow.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem

w szczególności w celu realizacji procesu rekrutacji w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

5. Dane osoby (osób), w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, które wygrają nabór zostaną zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia

i rozstrzygnięcia naboru oraz przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:

1) dostępu (na zasadach określonych w art. 15 RODO),

2) sprostowania (na zasadach określonych w art. 16 RODO),

3) usunięcia (na zasadach określonych w art. 17 RODO),

4) ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO),

5) przenoszenia (na zasadach określonych w art. 20 RODO),

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ( na zasadach określonych w art. 21 RODO).

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie o których mowa w pkt 6 ogłoszenia naboru kandydatów jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy, oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

10. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych niż wskazanych w pkt 9 jest dobrowolne.

 

 Lista Kandydatów

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie (radca prawny)