BIP MJO - Teatr Łaźnia Nowa
DYREKTOR TEATRU ŁAŻNIA NOWA
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
SPECJALISTA DS. ROZWOJU WIDOWNI I SPRZEDAŻY


1. Wymagania formalne

- zaangażowanie w wykonywane działania,

- wysoka kultura osobista,

- doświadczenie zawodowe w sprzedaży,

- znajomość oferty kulturalnej oraz dotychczasowej działalności Teatru Łaźnia Nowa,

- umiejętność redagowania ofert informacyjnych i promocyjnych,

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność obsługi kasy fiskalnej i terminala płatniczego,

- gotowość do pracy w godzinach wieczornych oraz w weekendy,

- dobra znajomość co najmniej jednego języka obcego (preferowany: angielski),

- wykształcenie minimum średnie,

- obywatelstwo polskie (w procesie naboru mogą brać udział obywatele UE oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP, pod warunkiem posiadania znajomości języka polskiego, potwierdzonej dokumentami określonymi w przepisach o służbie cywilnej),

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 


2. Zakres obowiązków

- osobiste i telefoniczne informowanie widzów o repertuarze, cenach, miejscach i sposobach sprzedaży biletów,

- przygotowanie sprofilowanych ofert sprzedażowych dla klientów indywidualnych, grupowych oraz firm,

- przyjmowanie i potwierdzanie indywidualnych i grupowych rezerwacji,

- osobista sprzedaż biletów w kasach i przyjmowanie zwrotów,

- kontrolowanie prawidłowości dokumentacji zamówień przy sprzedaży gotówkowej i bezgotówkowej wykorzystującej terminal płatniczy oraz sporządzanie rachunków dla klientów,

- zabezpieczenie biletów i gotówki w kasie przed kradzieżą i zniszczeniem,

- rzetelne i terminowe sporządzanie dokumentacji rozliczającej sprzedaż,

- terminowe wpłacanie gotówki uzyskanej ze sprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- terminowe przygotowywanie i przekazywanie raportów kasowych do Działu Finansowego lub innych teatrów czy instytucji na potrzeby rozliczania tantiem autorskich oraz do Sekretariatu na potrzeby sprawozdań merytorycznych przekazywanych do Organizatora,

- prowadzenie sprawozdawczości z zakresu statystyki widzów,

- udział w spotkaniach dotyczących strategii komunikacyjnej Teatru oraz bieżących działań z niej wynikających,

- pomoc w organizacji wydarzeń około repertuarowych w zakresie pozyskiwani i informowania o nich uczestników,

- udział w premierach i projektach realizowanych przez Teatr,

- przygotowanie i przekazywanie dokumentów dotyczących prowadzonych spraw do Archiwum Zakładowego Teatru.

 


3. Warunki pracy:
umowa o pracę na pełny etat rozliczaną w czasie równoważnym. Stanowisko jest częścią Działu Komunikacji z Widzem, bezpośrednio podlegającemu Zastępcy Dyrektora ds. Artystycznych.

4. Wymagane dokumenty:

1) życiorys zawodowy (CV),

2) list motywacyjny,

3) ewentualnie kserokopie dokumentów potwierdzające posiadanie:

a) wykształcenia,

b) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

4) oświadczenia kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu w pełni z praw publicznych,

5) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe (oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie)*

(*wyłoniony w naborze kandydat zobowiązany będzie dostarczyć przez przystąpieniem do pracy zaświadczenie

o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),

6) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na wskazanym stanowisku,

7) oświadczenie kandydata od kiedy może nastąpić zatrudnienie wraz z oczekiwaniami finansowymi.

 Oświadczenia, CV i list motywacyjny kandydata powinny być własnoręcznie podpisane5. Termin i miejsce składania dokumentów:

Prosimy o składanie ofert zawierających wyżej wskazane dokumenty aplikacyjne w terminie do 7 stycznia 2019 roku.

 

Oferty z wymaganymi dokumentami kandydaci powinni składać z podanym w tytule wiadomości lub na kopercie dopiskiem “nabór na stanowisko specjalisty ds. rozwoju widowni i sprzedaży” bezpośrednio w Teatrze Łaźnia Nowa, os. Szkolne 25,

31-977 Kraków, w sekretariacie, albo drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego), albo drogą elektroniczną na adres: biuro@laznianowa.pl.

 

Teatr Łaźnia Nowa skontaktuje się z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji osobami.

 

Złożenie dokumentów aplikacyjnych jest równoznaczne z akceptacją obowiązku informacyjnego zamieszczonego poniżej.

 


6. Ilość etatów
1

 

7. Obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 RODO*

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Teatr Łaźnia Nowa z siedzibą w Krakowie (31-977), os. Szkolne 25

- Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

- Pani/Pana dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

- Pozostałe dane osobowe przetwarzamy na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, wyrażonej poprzez wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego. Ich podanie nie jest konieczne i nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

- Podane przez Panią/Pana dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres 2 miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji.

- Odbiorcami danych osobowych będą dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Teatru Łaźnia Nowa oraz wspierające ich bieżącą obsługę na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO.

- Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

- Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

- Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

- W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych należy kontaktować się pod adresem email: iod@laznianowa.pl

 

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych

 
Dyrektor Ewa Wolniewicz

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Teatr Łaźnia Nowa (Specjalista ds. Rozwoju Widowni i Sprzedaży)