BIP MJO - Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39

 

DYREKTOR DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

przy ul. Łanowej 39 w Krakowie

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE:

KIEROWNIK DZIAŁU OPIEKUŃCZO - PIELĘGNACYJNEGO

 

 

 


1. Wymagania formalne:

1) spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych,

2) wykształcenie wyższe medyczne lub pielęgniarskie,

3) doświadczenie (minimum 5 lat) zdobyte przy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, określone w ustawie z 12 marca 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508,1693,2192) lub przy realizacji usług medycznych,

4) biegła znajomość obsługi komputera (Word, Excel, Internet, poczta elektroniczna)

5) doświadczenie (minimum pół roku) w pracy na stanowisku kierowniczym,


2. Wymagania dodatkowe

1) znajomość następujących aktów prawnych:

-   ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508,1693,2192),

-   rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r., poz. 964),

-   ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260),

-   ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1878),

-   ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), w szczególności w zakresie przepisów regulujących czas pracy pracowników.

2) umiejętność pracy z zespołem i kierowania zespołem,

3) umiejętność podejmowania decyzji,

4) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,

5) posiadanie predyspozycji, między innymi: odpowiedzialność, sumienność, systematyczność, terminowość, rzetelność, kreatywność (inicjatywa w rozwiązywaniu problemów związanych z opieką nad mieszkańcami, komunikatywność, umiejętność wystąpień publicznych),

6) rzetelne przestrzeganie zasad etyki zawodowej, uczciwość, wyrozumiałość i życzliwość w stosunku do mieszkańców, osób odwiedzających Dom oraz personelu,

7) łatwość nawiązywania kontaktów z osobami niepełnosprawnymi i w podeszłym wieku.


3. Zakres obowiązków:

1) zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki i pielęgnacji w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb mieszkańców Domu,

2) współpraca z lekarzami w celu zapewnienia mieszkańcom odpowiednich usług medycznych, organizacja wizyt specjalistycznych i opieki wspomagającej, opracowywanie potrzeb w tym zakresie,

3) dbanie o higienę mieszkańców i właściwy poziom higieniczno - sanitarny pomieszczeń, z których korzystają mieszkańcy i pracownicy Działu,

4) organizacja, kierowanie i nadzór nad pracą podległego personelu, opracowywanie harmonogramu pracy personelu, przygotowywanie planów urlopów podległych pracowników, ustalanie zastępstw na okres nieobecności,

5) organizowanie i planowanie szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych dla podległego personelu,

6) prowadzenie bieżących oraz kompleksowych kontroli standardu usług świadczonych przez personel, zgodności z przepisami, wewnętrznymi regulaminami, instrukcjami i zarządzeniami,

7) dbanie o sprzęt i wyposażenie Działu, zgłaszanie potrzeb w tym zakresie,

8) inne zadania mające na celu zapewnienie wszechstronnej opieki i pomocy mieszkańcom DPS,

9) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Domu mająca na celu zapewnienie mieszkańcom odpowiedniego poziomu świadczonych usług,

10)  prowadzenie i nadzór nad prawidłowym prowadzeniem niezbędnej dokumentacji i sprawozdawczości dotyczącej mieszkańców i pracowników,

11)  wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji Kierownika Działu Opiekuńczego-Pielęgnacyjnego.

 

4. Warunki pracy i płacy:

1) wymiar czasu pracy 1 etat, obsługa komputera powyżej 4 godzin,

2) pierwsza umowa na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony,

3) miejsce pracy: Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie,

4) wynagrodzenie zasadnicze, premia oraz inne elementy wynagrodzenia zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Domu Pomocy Społecznej,

5) w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia zgłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w DPS, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6 %

 

 

5.Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny, CV,

2) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

3) kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

4) oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko – „Kierownik Działu Opiekuńczo - Pielęgnacyjnego”,

7) opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w DPS”.

 


6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Łanowa 39, 30-725 Kraków w terminie do 03.01.2019 roku. Koperta powinna zawierać adnotację „Kierownik Działu Opiekuńczo - Pielęgnacyjnego”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Łanowej 39. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne o terminie przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych będą powiadomieni telefonicznie.

 

7. Ilość etatów:

1 etat.

 

D Y R E K T O R

DPS w Krakowie, ul. Łanowa 39

mgr Renata Gałka 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

Dom Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Łanowej 39 w Krakowie, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub/oraz włączenia do bazy danych osób ubiegających się o zatrudnienie w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podst. Kodeksu pracy oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika.

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale nie dłużej niż 1 rok licząc od 1 stycznia roku następującego po dniu przesłania aplikacji, z zastrzeżeniem pkt 5.

5. W przypadku przesłania aplikacji na ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

6. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Domu Pomocy Społecznej w Krakowie:

      1) dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);

      2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);

      3) usunięcia Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO);

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonywano na podstawie złożonej zgody do momentu wycofania zgody.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22 1 Kodeksu pracy oraz w § 1 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika jest wymogiem ustawowym.

10. Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 - Kierownik Działu Opiekuńczo - Pielęgnacyjnego