BIP MJO - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7

 

DYREKTOR Zespołu-Szkolno-Przedszkolnego nr 7

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

pomoc nauczyciela w szkole podstawowej w wymiarze 0,5 etat

  

Przedmiot naboru:

 

1. Stanowisko – pomoc nauczyciela

 

2. Miejsce wykonywania pracy: Szkoła Podstawowa Nr 66 w Krakowie

 

3. Okres zatrudnienia: od zaraz do czerwca 2019 r.

 

4. Zatrudnienie na zasadach określonych w Kodeksie Pracy

 

 

 

Niezbędne wymagania:

 

1. obywatelstwo polskie,

 

2. biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie

 

3. ukończenie studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia na kierunku pedagogika specjalna z przygotowaniem pedagogicznym,

 

4. kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 

5. kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

6. kandydat nie znajduje się w centralnym rejestrze orzeczeń dyscyplinarnych, prowadzonym przez MEN,

 

7. stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku pomocy nauczyciela.

 

 

 

Wymagania dodatkowe:

 

1. doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą w zakresie kształcenia specjalnego,

 

2. umiejętność pracy w zespole,

 

3. kreatywność,

 

4. obowiązkowość, rzetelność.

 

 

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

 

Wsparcie nauczyciela klasy w prowadzonych przez niego zajęciach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a szczególnie obowiązek realizacji zadań wskazanych przez nauczyciela w:

 

1. realizowaniu programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się,

 

2. respektowaniu trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń-szkoła-dom rodzinny,

 

3. rozwijaniu predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka,

 

4. kształtowaniu u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijaniu ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i dążeniu do prawdy,

 

5. poszanowaniu godności dziecka; zapewnieniu dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijaniu samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie.

 

6. wyposażeniu dziecka w umiejętności i w wiadomości objęte programem nauczania kl. IV i V potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów;

 

7. dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowaniu mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich;

 

8. sprzyjaniu rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym

 

 

 

Wymagane dokumenty:

 

1. życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV), z podaniem danych umożliwiających kontakt, tj. adresu, adresu e-mail lub numeru telefonu,

 

2. list motywacyjny,

 

4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 

5. kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach, uprawnieniach i umiejętnościach,

 

6. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy, aktualne zaświadczenia)

 

7. oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 

8. oświadczenie kandydata o treści: „nie byłem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”,( zaświadczenie o niekaralności)

 

9. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania rekrutacyjnego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 

 

 

Termin i miejsce składania ofert:

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub pocztą na adres: ul. Skotnicka 86, 30-394 Kraków lub drogą mailową na adres: zsp7kr@wp.pl

 

W temacie wiadomości prosimy dopisać: „nabór na stanowisko pomoc nauczyciela"

 

Placówka zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

 

 

7. Ilość etatów

 

0,5 etat-na czas określony

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7

 

mgr Jacek Tomana

 

 


 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 ()