BIP MJO - Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie

DYREKTOR ZARZĄDU ZIELENI MIEJSKIEJ

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Za Torem 22, 30-542 Kraków

(adres do korespondencji: ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków)

 

Podinspektor w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat

 

(Nr ref. 32-ZZM-2018)

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie wyższe: architektura, architektura i urbanistyka, architektura krajobrazu

c) doświadczenie zawodowe w zakresie architektury, architektury i urbanistyki lub architektury krajobrazu – minimum 1 rok na podobnym stanowisku (doświadczenie zawodowe w zakresie obsługi inwestycji w tym projektowanie i/lub wykonywanie i/lub nadzorowanie projektów zagospodarowania terenów zieleni)

d) umiejętność obsługi urządzeń biurowych, komputera, znajomość MS Office, Internetu;

e) dobra znajomość oprogramowania CAD;

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) przynależność do izby architektów;

b) czynne prawo jazdy kat. B;

c) znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, znajomość przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie przyrody, o drogach publicznych, o dostępie do informacji publicznej, Prawo Budowlane, Prawo zamówień publicznych, Prawo o ruchu drogowym, Prawo ochrony środowiska, ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Prawo wodne;

d) umiejętność czytania dokumentacji technicznej tj. projektów budowlanych, projektów wykonawczych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów zieleni, projektów zagospodarowania terenu, map sytuacyjno-wysokościowych, map ewidencji gruntów, itp.;

e) znajomość zasad urządzania i pielęgnacji terenów zieleni publicznej, znajomość doboru gatunkowego drzew i krzewów do wskazanego zagospodarowania (znajomość roślin, ich wymagań, cech użytkowych i dekoracyjnych oraz ich zastosowania);

f) znajomość historii i teorii sztuki ogrodowej oraz architektury krajobrazu;

g) umiejętność analizy dokumentacji geodezyjnej, urbanistycznej i architektonicznej;

h) znajomość statutu ZZM w Krakowie oraz zagadnień merytorycznych wynikających ze statutu;

i) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów;

j) umiejętność pracy w zespole;

k) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku.

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) prowadzenie procesu inwestycyjnego do przekazania placu budowy;

b) prowadzenie procedur związanych z rozliczeniem zrealizowanego zadania;

c) koordynacja zadań powierzonych zewnętrznym biurom projektowym;

d) kontrola i nadzór prac budowlano-remontowych w terenie;

e) opiniowanie i uzgadnianie zadań inwestycyjno-remontowych;

f) planowanie i przygotowywanie projektów inwestycyjnych i remontów;

g) partycypacja w procesie udzielania zamówień publicznych;

h) udział w procesie realizacji zadań inwestycyjno-remontowych na etapie wykonawczym;

i) współpraca z jednostkami pomocniczymi Gminy Miejskiej Kraków;

j) udział w konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami, radnymi, władzami miasta oraz współpraca z organami administracji samorządowej i rządowej, a także z organizacjami społecznymi w zakresie wynikającym z obowiązków służbowych.

 

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat.

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Kraków ul. Reymonta 20.

d) Opis stanowiska pracy:

- praca w podstawowym systemie czasu pracy,

- praca administracyjno- biurowa w siedzibie zarządu oraz praca w terenie.

e) Wynagrodzenie zasadnicze w zależności od stażu z przedziału od 2 500,00 zł do 3 700,00 zł brutto miesięcznie oraz premia uznaniowa zgodnie z regulaminem wynagradzania pracowników ZZM i dodatek stażowy za wysługę lat.

 

6) Wymagane dokumenty:

 

a) kwestionariusz osobowy - podpisany odręcznie

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia);

c) kserokopia dokumentów świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu;

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.;

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia);

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7.) Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8.) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków. Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko do Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie Nr Ref. 32-ZZM-2018" – w terminie do dnia: 27.12.2018 r.

 

Decyduje data wpływu do ZZM. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl), na tablicy informacyjnej w biurze ZZM ul. W. Reymonta 20, 30-059 Kraków,

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 20 10 258.

 

UWAGI:

Zastrzega się prawo niewybrania żadnego kandydata.

 

 

Dyrektor

 

Piotr Kempf

 

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

 

Na stanowisko: Podinspektor w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat

(Nr ref. 32-ZZM-2018)

 

Informuję, że ofertę/y na ogłoszony nabór przesłał/o 3 kandydat/ów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert/y pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 3 kandydat/ów spełnił/o wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikował/o się 3 kandydat/ów .

 

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną powiadomieni indywidualnie o dokładnym terminie i miejscu rozmów kwalifikacyjnych.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 07.01.2018 r. w biurze ZZM w Krakowie

ul.Reymonta 20.

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Krakowie - Podinspektor w Zespole Projektów Inwestycyjno-Remontowych – 1 etat (Nr ref. 32-ZZM-2018)