BIP MJO - Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
DYREKTOR 
Specjalistycznej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
starszy referent 0,25 etatu


1. Wymagania formalne

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- wykształcenie średnie lub wyższe,

- doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w placówce oświatowej

 
 2. Wymagania dodatkowe 

- ogólna znajomość przepisów prawa oświatowego i Kodeksu Pracy oraz

praktycznego ich stosowania, znajomość przepisów o ochronie danych osobowych

- obsługa komputera w zakresie programów podstawowych: Word, Excel, poczta elektroniczna,

- umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

- znajomość programu SIO, nowe SIO, ZSZO,

- znajomość zasad redagowania pism urzędowych,

- redagowanie strony internetowej,

- dokładność, rzetelność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy, komunikatywność,

życzliwość, cierpliwość, umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów,

 
3. Zakres obowiązków

- prowadzenie sekretariatu,

- rejestracja pacjentów, informacja telefoniczna, prowadzenie terminarzy,

- rejestrowanie pism, opinii, zwolnień

- prowadzenie pełnej dokumentacji zespołu orzekającego,

- przygotowywanie pism, uchwał, zarządzeń,

- wprowadzanie danych do starego i nowego SIO,

- sporządzanie sprawozdań SIO i innych,

- wprowadzanie danych do ZSZO,

- sporządzanie zamówień art. biurowych, środków czystości,

- obsługa strony internetowej poradni, strony na Facebook,

- tworzenie umów z kontrahentami,

- organizacja procesowego wspomagania szkół i placówek w tym szkoleń i konferencji,

- wykonywanie czynności związanych z inwentaryzacją w poradni,

- pełnienie funkcji koordynatora ochrony danych w placówce,

- terminowe wykonywanie doraźnie zleconych przez Dyrektora zadań wynikających z potrzeby

zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poradni.

 
 4. Warunki pracy i płacy: 

- umowa na okres próbny od 01.01.2019 r., w perspektywie umowa na czas nieokreślony,

- wymiar czasu pracy 0,25 etatu

- miejsce pracy: SPPPDDZNE, Kraków, ul. św. Gertrudy 2

- wynagrodzenie zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych.

 
 5. Wymagane dokumenty: 

- list motywacyjny,

- CV,

- kwestionariusz osobowy,

- dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, ukończone kursy i szkolenia

- oświadczenie o niekaralności.

 
 6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w sekretariacie do 21.12.2018 r. w godz. od 8.00 do 19.00 lub przesyłką pocztową na adres: SPPPDDZNE, ul. św. Gertrudy 2, 31-046 Kraków

Oferta w zaklejonej kopercie z dopiskiem nabór na stanowisko starszego referenta

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

- Poradnia zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie w Biuletynie Informacji Publicznej. 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - zwanego dalej RODO informujemy:

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie , ul. św. Gertrudy 2, 31-046 Kraków.

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Marlena Dyrek, e- mail: inspektor1@mjo.krakow.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem w szczególności w celu realizacji procesu rekrutacji w Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

5. Dane osoby (osób), w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, które wygrają nabór zostaną zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia

i rozstrzygnięcia naboru oraz przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora:

1) dostępu (na zasadach określonych w art. 15 RODO),

2) sprostowania (na zasadach określonych w art. 16 RODO),

3) usunięcia (na zasadach określonych w art. 17 RODO),

4) ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO),

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ( na zasadach określonych w art. 21 RODO).

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy, oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

10. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych niż wskazanych w pkt 9 jest dobrowolne.

 

 

 
 7. Ilość etatów
 0,25 etatu 
 
Dyrektor

mgr Małgorzata Niewodowska
 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi ()