BIP MJO - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1

 

Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego Nr 1 w Krakowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy : pracownik obsługi – kierowca-konserwator.

 

1.      Wymagania formalne:

 

Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

 

Kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

 

Prawo jazdy kat. B – prowadzenie samochodu osobowego  typu BUS - Opel Vivaro

 

Wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe

 

Pełna zdolność do czynności prawnych

 

Niekaralność

 

 

 

2.      Wymagania dodatkowe:

 

Punktualność, uczciwość, pracowitość

 

Rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy

 

Umiejętności organizacyjne

 

Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole

 

Praca na podobnym stanowisku, mile widziane doświadczenie na stanowisku kierowcy.

 

 

 

3.      Zakres obowiązków:

 

Przewożenie uczniów pomiędzy budynkami ośrodka,  wyjazdy na zawody

 

Pomoc  uczniom  przy wsiadaniu i wysiadaniu

 

Bieżący nadzór nad budynkiem i jego otoczeniem

 

Utrzymywanie w dobrym stanie i porządku powierzonych narzędzi i urządzeń

 

Zgłaszanie Dyrektorowi awarii, usterek sprzętu i nieprawidłowości

 

Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ośrodka

 

Przestrzeganie przepisów BHP

 

 

 

4.      Warunki pracy i płacy:

 

Wymiar czasu pracy cały etat w roku szkolnym, wakacje lipiec i sierpień 0,75 etatu

 

Umowa o pracę na okres próbny, po okresie próbnym na czas nieokreślony.
Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów oraz Regulaminem wynagradzania pracowników w SOSW 1

 

 

 

5.      Wymagane dokumenty:

 

CV i list motywacyjny

 

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 

Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy (kopie)

 

Oświadczenie o pełnej zdolności do podejmowania czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

 

Zaświadczenie o niekaralności (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)

 

Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 992) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem

 

 

 

6.       Termin i miejsce składania dokumentów

 

1) Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko Kierowcy-konserwatora" należy składać osobiście w sekretariacie SOSW nr 1  w Krakowie ul. Barska 45 do dnia 7 grudnia 2018 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 lub wysłać pocztą na adres:

 

SOSW nr 1 ul. Barska 45, 30-307 Kraków

 

2) Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

 

3) Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci proszeni są o podanie kontaktu telefonicznego.

 

4) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl).

 

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 

Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia                   o ochronie danych) - zwanego dalej RODO, podajemy poniższe informacje.

 

1)      Administratorem Państwa danych osobowych będzie SOSW Nr 1 w Krakowie, ul. Barska 45, 30-307 Kraków

 

2)      Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem w szczególności w celu realizacji procesu rekrutacji w SOSW Nr 1 w Krakowie.

 

3)      Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

4)      Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia                          i rozstrzygnięcia naboru oraz przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę                    z wybranym kandydatem.

 

5)      W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:

 

a)       dostępu (na zasadach określonych w art. 15 RODO),

 

b)      sprostowania (na zasadach określonych w art. 16 RODO),

 

c)       usunięcia (na zasadach określonych w art. 17 RODO),

 

d)      ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO),

 

e)      przenoszenia (na zasadach określonych w art. 20 RODO),

 

f)        wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (na zasadach określonych w art. 21 RODO).

 

6)      Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

7)      Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w zakresie, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia naboru kandydatów, jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

8)      Podanie przez Panią / Pana innych danych osobowych niż wskazanych w pkt. 8 jest dobrowolne.

 

 

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 ()