BIP MJO - Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2

Dyrektor Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2

ul. Grochowa 23 w Krakowie

ogłasza nabór na wolne stanowisko: kierownik gospodarczy

 

wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu

 

1. Wymagania niezbędne:

 

Kierownikiem gospodarczym może być osoba, która zgodnie z art. 3 ustawy o pracownikach

samorządowych oraz art. 45 ust. 2 ustawy o finansach publicznych:

- posiada obywatelstwo polskie,

- ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

- nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,

- posiada wykształcenie wyższe o odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i posiada 2 letnią praktykę, lub wykształcenie średnie i 6 letnią praktykę,

- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie zadań na stanowisku kierownika.

 

2. Wymagania kluczowe:

 

- wykształcenie wyższe,

- znajomość zagadnień z zakresu Prawa Pracy, Karty Nauczyciela, BHP, P.Poż, Prawa o Zamówieniach Publicznych , Prawa Budowlanego i Aktów Wykonawczych,

- biegła znajomość ZSZO,

- biegła umiejętność obsługi komputera (MS Office, Internet),

- znajomość sprawozdawczości oświatowej (SIO, GUS)

- minimum dwu letnie doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników w placówce oświatowej,

- terminowość i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań.

 

3. Główne zadania:

 

- planowanie, organizacja i nadzór pracy zespołu pracowników obsługi,

- administrowanie budynkiem i obiektami placówki,

- prowadzenie procedur z zakresu Prawa Zamówień Publicznych,

- prowadzenie spraw kadrowo-personalnych pracowników BSP2 (ZSZO),

- prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego,

- sporządzanie umów wynajmu, dzierżawy, porozumień,

- realizacja zaopatrzenia materiałów eksploatacyjnych i wyposażenia placówki,

- prowadzenie prac remontowych, naprawczych i inwestycyjnych i nadzór nad ich prawidłowym wykonaniem,

- prowadzenie i ewidencja majątku BSP2 w ZSZO.

 

4. Zakres zadań przewidzianych dla tego stanowiska:

 

- opracowanie planu remontów budynku placówki i jego realizacja.

- opracowywanie rocznych i wieloletnich planów inwestycji i remontów;

- opracowywanie rocznych sprawozdań z inwestycji oraz przeprowadzonych remontów;

- przygotowanie umów zlecenia, najmu

- wykonywanie poleceń przełożonego, wynikających z bieżących potrzeb,

- pozyskiwanie środków własnych.

 

5. Dodatkowe atuty:

 

- doświadczenie i referencje z pracy na podobnym stanowisku w placówce oświatowej,

- dyspozycyjność,

- umiejętność organizacji czasu pracy swojej i zespołu pracowników,

- umiejętność organizacji miejsca pracy.

 

6. Wymagane dokumenty:

 

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

- Curriculum Vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych - Dz. U. Nr 133,poz. 883).

- Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem,

- List motywacyjny,

- Kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska kierownika gospodarczego,

- Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,

- Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

- oświadczenie o pełnej zdolności do podejmowania czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

- zaświadczenie o niekaralności /tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia/,

- oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016, poz. 922) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

Zgłoszenia

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub listownie w zaklejonej kopercie na adres:

 Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2, 30-731 Kraków ul. Grochowa 23, z dopiskiem „Nabór na stanowisko kierownika gospodarczego” do dnia 31 grudnia 2018 r. do godz.12:00 (decyduje data wpływu do sekretariatu bursy.

Oferty, które wpłyną po 31.12.2018r. lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. Przesłanych dokumentów nie zwracamy; o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie; oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie BIP BSP 2 w Krakowie. 

Warunki pracy i płacy:

Wynagrodzenie: Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku (Dz. U. nr 50 poz. 398 z późniejszymi zmianami). Miejsce pracy: Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2, 30-731 Kraków, ul. Grochowa 23 Rodzaj umowy: zatrudnienie na okres próbny, następnie na czas określony z możliwością uzyskania umowy na czas nieokreślony, podległość służbowa Dyrektorowi BSP2 Rozpoczęcie zatrudnienia: 01.02.2019 r.

Uprzejmie informujemy, że w celu przeprowadzenia dalszego etapu rekrutacji skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - zwanego dalej RODO, podajemy poniższe informacje.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2, 30-731 Kraków ul. Grochowa 23.

 2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem w szczególności w celu realizacji procesu rekrutacji w Bursie Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2, 30-731 Kraków ul. Grochowa 23.

 3. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 4. Dane osoby (osób), w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, które wygrają nabór, zostaną zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej.

 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia naboru oraz przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

 6. W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:

 1. dostępu (na zasadach określonych w art. 15 RODO),

 2. sprostowania (na zasadach określonych w art. 16 RODO),

 3. usunięcia (na zasadach określonych w art. 17 RODO),

 4. ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO),

 5. przenoszenia (na zasadach określonych w art. 20 RODO),

 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (na zasadach określonych w art. 21 RODO).

 1. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 2. Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w zakresie, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia naboru kandydatów, jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 3. Podanie przez Panią / Pana innych danych osobowych niż wskazanych w pkt. 8 jest dobrowolne.

 

 

D y r e k t o r

Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2

w Krakowie

mgr Kinga Czyż

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Bursa Szkolnictwa Ponadpodstawowego Nr 2 ()