BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w ZARZĄDZIE DRÓG MIASTA KRAKOWA, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków


Inspektor w Dziale Ewidencji Majątku – 1 etat

(Nr ref. 62 -18)

 

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie: wyższe, z zakresu: prawa, gospodarowania nieruchomościami, ekonomii.

c) staż pracy: min. 1 rok.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość przepisów z zakresu:

- ustawy o drogach publicznych;

- ustawy o rachunkowości;

- ustawy o gospodarce nieruchomościami;

- ustawy o finansach publicznych;

- ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

- ustaw dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego;

- Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT);

- ustawy o samorządzie gminnym

- ustawy o pracownikach samorządowych,

b) znajomość struktury oraz statutu ZDMK w Krakowie;

c) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność, sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy,

d) rzetelność, terminowość, dokładność;

e) dyspozycyjność w okresach rozliczeniowych związanych ze sporządzaniem sprawozdań finansowych;

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku


3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. prowadzenie ewidencji analitycznej składników majątkowych oraz WNiP zgodnie

z Klasyfikacją Środków Trwałych;

2. naliczanie odpisów amortyzacyjnych i przekazywanie do ujęcia w księgach rachunkowych do Działu Księgowości;

3. sporządzanie dokumentów księgowych PT dotyczących przekazania środków trwałych.

4. sporządzanie wniosków o przekazanie dokumentów księgowych PT dla gruntów będących własnością Gminy Miejskiej Kraków lub Miasta Krakowa – miasta na prawach powiatu, a które zostały przekazane ZDMK:

a) w trwały zarząd - na mocy decyzji lub ustawy,

b) w zarząd - na mocy statutu,

c) do czasu ustalenia trwałego tytułu prawnego w użyczenie, korzystanie lub administrowanie – na mocy protokołów zdawczo-odbiorczych lub innych dokumentów;

5. sprawdzanie zasadności przekazywanego do ZDMK majątku w postaci nieruchomości gruntowych na podstawie dokumentów PT;

6. prowadzenie rejestrów: decyzji w przedmiocie odszkodowania za nieruchomości nabyte

z mocy prawa przez GMK w sprawach, w których Prezydent Miasta Krakowa został wyznaczony przez Wojewodę Małopolskiego jako organ właściwy do prowadzenia postępowania;

7. wytwarzanie dokumentów stanowiących podstawę do dokonania zmiany wartości początkowej gruntów, oddanych w trwały zarząd ZDMK w trybie ustawy z dnia

10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, przekazanych dokumentami PT do wartości wynikających

z kwot przyznanego odszkodowania.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo, w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Dział Ewidencji Majątku, Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu oraz praca w terenie,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 3000 zł do 3500 zł brutto + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZDMK + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZDMK.

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZDMK) – podpisany odręcznie,

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),

c) kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 62-18" - w terminie do dnia: 17.12.2018 r.

 

 

Decyduje data wpływu do ZDMK. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZDMK oraz na stronie Internetowej ZDMK(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

(Nr ref. 62-18)

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 2 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 2 aplikantów spełniło wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 2 kandydatów.

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Inspektor w Dziale Ewidencji Majątku Nr ref. 62-18