BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w ZARZĄDZIE DRÓG MIASTA KRAKOWA, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków


Starszy Specjalista w Dziale Windykacji – 1 etat

(Nr ref. 60 -18)

 

1) Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie: wyższe, prawnicze.

c) staż pracy: min. 3 lata.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2) Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) Znajomość przepisów z zakresu:

- ustawy o drogach publicznych

- KPA, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących decyzji administracyjnych,

- ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. 2014, poz. 1619 ze zm.)

- zasad udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis przez gminy, z uwzględnieniem reformy przepisów unijnych oraz nowelizacji przepisów krajowych

- ustawy o samorządzie gminnym

- ustawy o pracownikach samorządowych,

b) znajomość :

- struktury oraz statutu ZDMK w Krakowie,

c) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów prawa,

d) biegła znajomość obsługi komputera i programów z pakietu MS Office,

e) umiejętność pracy w zespole,

f) komunikatywność,

g) zdolność szybkiego uczenia się,

h) wysoka kultura osobista.

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

3) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Windykacja należności.

2. Przyjmowanie stron postępowania windykacyjnego wraz z udzielaniem niezbędnych informacji.

3. Analiza zarzutów strony składanych w postępowaniu egzekucyjnym i przygotowanie postanowienia do właściwego organu egzekucyjnego lub przygotowanie stanowiska do Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji Urzędu Miasta Krakowa.

4. Analiza dokumentacji dotyczącej odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania spadkodawcy oraz przygotowanie projektu decyzji.

5. Analiza wniosków w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności pod kątem spełnienia przesłanek formalno-prawnych, należności cywilnoprawnych i publicznoprawnych oraz przygotowanie projektu decyzji, porozumienia lub pisma informującego o odmowie udzielania ulgi.

6. Bieżące monitorowanie wpłat dokonywanych przez zobowiązanych w przypadku rozłożenia należności na raty w drodze decyzji, w przypadku braku wpłat wystawienie odpowiedniego dokumentu na ścieżce egzekucyjnej;

7. Rozpatrywanie pism składanych przez strony w trakcie lub po zakończeniu postępowania egzekucyjnego.

8. Przygotowywanie wniosku o wyrażaniu/odmowie wyrażenia zgody wierzyciela na zawieszenie postępowania egzekucyjnego, w przypadku skargi na czynności egzekucyjne.

9. Rozpatrywanie wniosków o umorzenie postępowania egzekucyjnego na podstawie art. 59 u.p.e.a. oraz występowanie do organu egzekucyjnego z wnioskiem o umorzenie postępowania.

10. Przygotowywanie projektów zażaleń na postanowienia w sprawie: umorzenia postępowania, nieprzystąpienia do egzekucji, w sytuacji obciążenia wierzyciela kosztami egzekucyjnymi etc.

11. Rozpatrywanie zażaleń na postanowienia w sprawie zarzutów (w tym zmiana postanowienia, przekazanie sprawy do SKO wraz z dokumentacją), ponowne rozpatrywanie sprawy w przypadku uchylenia postanowienia wierzyciela i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania w I instancji.

12. Przygotowywanie postanowienia w sprawie zwolnienia/odmowy zwolnienia

z egzekucji składników majątkowych zobowiązanego.

13. Pozyskiwanie danych osobowo – adresowych z właściwych instytucji.

14. Czynne uczestniczenie w zespołach ds. ulg należności w ZDMK.

 

5) Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo, w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Dział Windykacji, Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu oraz praca w terenie,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 3400 zł do 3800 zł brutto + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZDMK + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZDMK.

 

6) Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZDMK) – podpisany odręcznie,

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),

c) kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7) Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8) Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 60-18" - w terminie do dnia: 17.12.2018 r.

 

 

Decyduje data wpływu do ZDMK. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZDMK oraz na stronie Internetowej ZDMK(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

(Nr ref. 60-18)

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłał 1 kandydat.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 1 aplikant spełnił wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikował się 1 kandydat.

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy Starszy Specjalista w Dziale Windykacji Nr ref. 60-18