BIP MJO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
DYREKTOR Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Podinspektor w Dziale Personalnym

wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych powyżej 6%

 


1. Wymagania formalne:

1) Spełnianie wymagań określonych w art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 ze zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych.

2) Wykształcenia średnie lub wyższe.

3) Co najmniej roczny staż pracy w zakresie zadań zawartych w ogłoszeniu.

 


2. Wymagania dodatkowe:

1) doświadczenie zawodowe w jednostce budżetowej,

2) znajomość zasad naliczania wynagrodzeń i zasiłków osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę,

3) znajomość zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę,

4) znajomość zasad związanych z obowiązkami płatnika w zakresie odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych,

5) znajomość ustawy o rachunkowości budżetowej i ustawy o finansach publicznych,

6) znajomość obsługi komputera w zakresie środowiska Windows i pakietu Office w stopniu bardzo dobrym,

7) pożądane cechy osobowości: komunikatywność, sprawność organizacyjna, kreatywność, terminowość, rzetelność, odpowiedzialność, sumienność, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu.

 


3. Zakres obowiązków:

1) Naliczanie świadczeń należnych ze stosunku pracy, sporządzanie list płac oraz zaświadczeń o naliczonym wynagrodzeniu dla pracowników Ośrodka.

2) Sporządzanie obowiązkowej dokumentacji w programie „Płatnik” oraz przekazywanie jej do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

3) Sporządzanie obowiązkowej dokumentacji podatkowej od naliczonych wynagrodzeń oraz przekazywanie do właściwych urzędów skarbowych dokumentów związanych z obowiązkami płatnika w zakresie odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w tym rocznego rozliczenia podatku dochodowego pracowników Ośrodka.

4) Wystawianie zaświadczeń o dochodach dla pracowników, emerytów i rencistów Ośrodka.

5) Sporządzanie sprawozdań wynikających z wykonywanych zadań.

6) Współpraca z pracownikami innych komórek organizacyjnych w zakresie wykonywanych zadań.

7) Prowadzenie obowiązkowej dokumentacji w tym kart wynagrodzeń i kart zasiłkowych.

8) Wykonywanie innych zadań wynikających z zajmowanego stanowiska poleconych przez Dyrektora lub bezpośredniego przełożonego.

 

 
4. Warunki pracy i płacy:

Praca na podstawie umowy o pracę, w wymiarze 1 etatu.

Wynagrodzenie zasadnicze: od 2600,00 złotych do 3500,00 złotych, inne dodatki – zgodnie z Regulaminem Wynagradzania pracowników MOPS w Krakowie.

Możliwa konieczność odbycia służby przygotowawczej.

 


5. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny, CV,

2) kopie dokumentów poświadczających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia),

3) kopie dokumentów poświadczających staż pracy,

4) oświadczenie, że osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

6) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w związku z prowadzonym naborem na stanowisko - Podinspektor w Dziale Personalnym”,

7) opcjonalnie w przypadku braku propozycji zatrudnienia w wyniku w/w naboru kandydat może złożyć oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach rekrutacyjnych w celu włączenia do zbioru ofert osób ubiegających się o zatrudnienie w MOPS”.

 

 
6. Termin i miejsce składania dokumentów:
Powyższe dokumenty należy złożyć lub przesłać pocztą na adres: Kancelaria MOPS, 30-529 Kraków, ul. Józefińska 14 w terminie do 28 grudnia 2018 roku. Koperta powinna zawierać adnotację „Podinspektor w Dziale Personalnym”. Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej /www.bip.krakow.pl/ oraz na tablicy informacyjnej MOPS przy ul. Józefińskiej 14.


7. Ilość etatów
     1


Dyrektor
Witold Kramarz

 

 

Klauzula informacyjna w zakresie przetwarzania danych osobowych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Józefińskiej 14, 30-529 Kraków, jako administrator Pani/Pana danych osobowych na podst. art. 13 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO) informuje, że:

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko urzędnicze lub/oraz włączenia do bazy danych osób ubiegających się o zatrudnienie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podst. Kodeksu pracy oraz rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika.

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane odbiorcom danych (w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale nie dłużej niż 1 rok licząc od 1 stycznia roku następującego po dniu przesłania aplikacji, z zastrzeżeniem pkt 5.

5. W przypadku przesłania aplikacji na ogłoszony nabór na wolne stanowisko urzędnicze Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

6. W zakresie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie:

1) dostępu do swoich danych osobowych (na zasadach określonych w art. 15 RODO);

2) sprostowania Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 16 RODO);

3) usunięcia Pani/Pana danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO);

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonywano na podstawie złożonej zgody do momentu wycofania zgody.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wskazanym w art. 22 1 Kodeksu pracy oraz w § 1 pkt 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz prowadzenia akt osobowych pracownika jest wymogiem ustawowym.

10. Podanie przez Panią/Pana pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Inspektor Ochrony Danych, ul. Józefińska 14, 30-529 Kraków lub iod@mops.krakow.pl.

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (Podinspektor w Dziale Personalnym)