BIP MJO - Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1
DYREKTOR

ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTYCZNYCH NR 1IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH W KRAKOWIE

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

PRACOWNIK OBSŁUGI - KONSERWATOR (0,5 etatu)


1. Wymagania formalne

1)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku

2)      kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku

3)      co najmniej wykształcenie zasadnicze zawodowe

4)      pełna zdolność do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych

5)      niekaralność


2. Wymagania dodatkowe

1)      punktualność, uczciwość, pracowitość

2)      rzetelność i dbałość o jakość wykonywanej pracy

3)      umiejętności organizacyjne

4)      komunikatywność, umiejętność pracy w zespole


3. Zakres obowiązków

1)      dokonywanie przeglądów budynku oraz usuwanie zaistniałych usterek

2)      wykonywanie dodatkowych prac w budynku szkoły i na jej terenie w ramach potrzeb zgodnie z kwalifikacjami i zajmowanym stanowiskiem pracowniczym

3)      sprawdzanie instalacji i utrzymywanie sprawności urządzeń szkolnych

4)      dbanie o porządek wokół szkoły: zamiatanie przed budynkiem szkoły i na terenie szkolnym, zbieranie liści, odśnieżanie, koszenie, przycinanie drzew i krzewów.

5)      utrzymywanie w dobrym stanie i porządku powierzonych narzędzi i urządzeń

6)      zgłaszanie kierownikowi gospodarczemu awarii, usterek sprzętu i nieprawidłowości

7)      bieżący nadzór nad budynkiem i jego otoczeniem

8)      zgłaszanie dyrektorowi szkoły niepokojących zachowań młodzieży

9)      zgłaszanie dyrektorowi szkoły sytuacji zagrażających bezpieczeństwu uczniów i pracowników szkoły

10)  wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora  oraz kierownika gospodarczego szkoły wynikających z potrzeby zapewnienia prawidłowego funkcjonowania szkoły

11)  przestrzeganie przepisów BHP


4. Warunki pracy i płacy:

1)      wymiar czasu pracy: 0,5 etatu

2)      umowa o pracę na czas określony (z możliwością w przyszłości podpisania umowy na czas nieokreślony)

3)      wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów oraz Regulaminem wynagradzania pracowników w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie

4)      miejsce pracy: Zespół Szkół Elektrycznych w Krakowie, ul. Kamieńskiego 49, 30-644 Kraków

5)      rozpoczęcie pracy: 1 stycznia 2019 r.

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie osiągnął 6% (podstawa prawna: art. 13. ust. 2. pkt. 4 b ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku)


5. Wymagane dokumenty:

1)      CV i list motywacyjny

2)      kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

3)      dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy (kopie)

4)      oświadczenie o pełnej zdolności do podejmowania czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

5)      zaświadczenie o niekaralności /tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia/

6)      Oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji prowadzonych przez Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Śląskich w Krakowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i życiorys powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub listownie w zaklejonej kopercie na adres:

 Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1, ul. Kamieńskiego, 30-644 Kraków, z dopiskiem „Nabór na stanowisko konserwatora w ZSE nr 1 w Krakowie” do dnia 15 grudnia 2018 r. (decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły).

Oferty, które wpłyną po 15.12.2018r. lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. Przesłanych dokumentów nie zwracamy; o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie; oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie BIP szkoły oraz na tablicy informacyjnej Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie. 


Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - zwanego dalej RODO, podajemy poniższe informacje.

1)      Administratorem Państwa danych osobowych będzie Zespół Szkół Elektrycznych  nr 1 w Krakowie, ul. Kamieńskiego 49, 30-644 Kraków.

2)      Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem w szczególności w celu realizacji procesu rekrutacji w Zespole Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie.

3)      Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

4)      Dane osoby (osób), w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, które wygrają nabór, zostaną zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Zespołu Szkół Elektrycznych nr 1 w Krakowie.

5)      Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia naboru oraz przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

6)      W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:

a)      dostępu (na zasadach określonych w art. 15 RODO),

b)      sprostowania (na zasadach określonych w art. 16 RODO),

c)      usunięcia (na zasadach określonych w art. 17 RODO),

d)     ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO),

e)      przenoszenia (na zasadach określonych w art. 20 RODO),

f)       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (na zasadach określonych w art. 21 RODO).

7)      Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8)      Podanie przez Panią / Pana danych osobowych w zakresie, o których mowa w pkt. 5 ogłoszenia naboru kandydatów, jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

9)      Podanie przez Panią / Pana innych danych osobowych niż wskazanych w pkt. 8 jest dobrowolne.


7. Ilość etatów
0,5

Dyrektor mgr Andrzej Matyja

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Zespół Szkół Elektrycznych Nr 1 ()