BIP MJO - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
DYREKTOR GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Centrum Aktywizacji Zawodowej

 

Dział Usług Rynku Pracy – Referat Marketingu Usług Urzędu

/miejsce wykonywania pracy/

 

pośrednik pracy – stażysta / pośrednik pracy

- 1 etat -

/nazwa stanowisk/a pracy/

 


 

 

 

O wyżej wymienione stanowisko może ubiegać się obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.
1. Wymagania niezbędne (formalne):

 1. spełnienie wymagań określonych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych,
 2. wykształcenie średnie, mile widziane wyższe (preferowane: administracja, zarządzanie, marketing),
 3. staż pracy: minimum 6 – miesięczne doświadczenie zawodowe w Instytucjach Rynku Pracy nabyte w trakcie wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę, umów cywilno-prawnych, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w postępowaniu.
2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 1. znajomość przepisów:
 • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.), ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących pośrednictwa pracy,
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667),
 • Kodeksu Pracy,
 • Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 1. swoboda wypowiadania się w mowie i piśmie,
 2. biegła obsługa komputera (znajomość pakietu Office, w tym Excel, Word),
 3. komunikatywność,
 4. predyspozycje do pracy związanej z obsługą klienta,
 5. łatwość nawiązywania kontaktów,
 6. doświadczenie w pracy z klientem,
 7. umiejętność pracy w zespole,
 8. samodzielność i odpowiedzialność,
 9. odporność na stres.

 


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku: 1. realizacja zadań ustawowych powiatowego urzędu pracy w zakresie pośrednictwa pracy w oparciu o obowiązujące standardy realizacji usług urzędu pracy,
 2. efektywna promocja usług Urzędu,
 3. obsługa komputerowych baz danych w zakresie pośrednictwa pracy,
 4. bezpośrednia obsługa klientów oraz utrzymanie kontaktu z pracodawcą,
 5. współpraca z innymi komórkami w zakresie niezbędnym na stanowisku,
 6. przygotowanie korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej w zakresie przydzielonych kompetencji,
 7. sporządzanie okresowych analiz, raportów oraz sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań,
 8. współpraca z mediami w zakresie przekazywania informacji o organizowanych przez Urząd wydarzeniach, strukturze i ilości miejsc pracy będących w dyspozycji Urzędu.
4. Warunki pracy i płacy:

 1. list motywacyjny,
 2. curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy (do pobrania w Urzędzie na Samodzielnym Stanowisku ds. Kadr i Szkoleń Pracowników - pok. 220 lub ze strony internetowej Urzędu lub Biuletynu Informacji Publicznej),
 4. kopie dokumentów poświadczające wykształcenie,
 5. kopie dokumentów poświadczające doświadczenie zawodowe,
 6. kopie dokumentów poświadczające posiadanie innych umiejętności (zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. „Informacja przedstawiana kandydatom do pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie o prawach związanych z ochroną danych osobowych” wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (do pobrania w Urzędzie na Samodzielnym Stanowisko ds. Kadr i Szkoleń Pracowników - pok. 220 ).5. Proponowane warunki pracy i płacy:

 

 1. wymiar czasu pracy: pełny etat,
 2. wynagrodzenie miesięczne wg kategorii VIII - X - wynagrodzenie zasadnicze brutto do 2600 złotych w zależności od stażu pracy,
 3. umowa na czas określony - 6 miesięcy – z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony,
 4. miejsce pracy: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34.

 

Oferty składa się w podwójnych zaklejonych kopertach, z których na zewnętrznej winna być określona nazwa stanowiska na które ogłoszono nabór, a wewnętrzna winna podawać dane osobowe i adres ubiegającego się w naborze oraz być przez niego podpisana.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na dzienniku podawczym – pok. 119 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: pośrednik pracy - stażysta / pośrednik pracy – 1 etat - w terminie od 26.11.2018 r. do 06.12.2018 r.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Grodzkiego Urzędu Pracy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny zostać złożone po zapoznaniu się z „Informacją przedstawianą kandydatom do pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie o prawach związanych z ochroną danych osobowych” oraz podpisaniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych. Informacja powyższa oraz treść oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanową załącznik do niniejszej procedury.

Dyrektor

 

mgr Marek Cebulak

 

 


 

 

INFORMACJA O KANDYDATACH KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU

 

 

Centrum Aktywizacji Zawodowej –

Dział Usług Rynku Pracy - Referat Marketingu Usług Urzędu

 

pośrednik pracy – stażysta/pośrednik pracy

1 etat

 

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 10 kandydatów. W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, że 4 kandydatów spełniło wymogi formalne.

 

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 19.12.2018r. od godz.9.00 pok. nr 231 - I piętro w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34.

 

Kandydaci który spełnili wymogi formalne, o godzinie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - pośrednik pracy - stażysta/pośrednik pracy