BIP MJO - Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców w Krakowie

Dyrektor Interwencyjnej Placówki Opiekuńczo Wychowawczej

dla Chłopców w Krakowie

ogłasza nabór

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Samodzielny referent

I. Wymagania formalne

• wymagania zgodne z art. 6 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. (Dz.U.2016,poz.902 oraz Dz.U.2017 poz.60,1930 z późn. zm.) określone dla stanowisk urzędniczych

• wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku, lub wyższe odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku

• staż pracy: wykształcenie średnie - min.4 lata; wyższe – min.2 lata

• doświadczenie na stanowisku kadrowo-płacowym min. 2 lata

• nieposzlakowana opinia

Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

II. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

• znajomość Prawa Pracy (Kodeks Pracy);

• znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych;

• znajomość Ustawy o finansach publicznych;

• znajomość obsługi programu płacowo-kadrowego VULCAN;

• znajomość przepisów dot. ubezpieczeń i podatków;

• znajomość obsługi programów PŁATNIK, e-PFRON, bankowości elektronicznej;

• biegła obsługa komputera i programów biurowych; łatwość redagowania pism urzędowych;

• komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, umiejętność organizacji pracy własnej;

• samodzielność, skrupulatność i terminowe wykonywanie zadań;

• otwartość na nowe wyzwania, dyspozycyjność;

• gotowość do kształcenia zawodowego.

Dodatkowym atutem kandydata będzie znajomość zasad księgowości i sprawozdawczości budżetowej.

III. Zakres obowiązków

• sporządzanie list płac wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, nagród uznaniowych itp.;

• naliczanie wypłat wynagrodzeń chorobowych i zasiłków chorobowych, macierzyńskich;

• naliczanie odpisu na ZFŚS oraz wypłat świadczeń socjalnych;

• sporządzanie i wysyłanie przelewów do banku z wypłat i potrąceń;

• prowadzenie i rozliczanie ewidencji czasu pracy pracownika;

• prowadzenie kartotek zarobkowych;

• prowadzenie akt osobowych i spraw kadrowych placówki;

• wydawanie skierowań na badania okresowe pracowników i kontrola nad terminami ważności tych badań;

• sporządzanie zaświadczeń o wynagrodzeniu i zatrudnieniu ZUS RP-7;

• sporządzanie sprawozdań rocznych do Urzędu Skarbowego (PIT-y);

• wystawianie zaświadczeń o dochodach pracowników na żądanie osoby zainteresowanej;

• rejestrowanie i wyrejestrowanie pracowników w ZUS;

• tworzenie miesięcznego rozliczenia z ZUS (składki od wynagrodzeń);

• sporządzanie sprawozdań dot. zatrudnienia w tym do GUS;

• Prowadzenie składnicy akt jednostki;

• zastępowanie Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności;

• inne czynności zlecone przez Dyrektora i Głównego Księgowego.

Dodatkowym atutem kandydata będzie znajomość zasad księgowości budżetowej.

IV. Warunki pracy i płacy:

• rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony 6-mies. z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Zatrudnienie od dnia 07.01.2019

• wymiar czasu pracy: ½ etatu

• praca w podstawowym systemie czasu pracy

• wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018r.(Dz.U 2018,poz.936 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminem Wynagradzania Pracowników IPOW.

• miejsce pracy: IPOW dla Chłopców ul. Naczelna 12, 31-421 Kraków

V. Wymagane dokumenty:

• Kwestionariusz osobowy podpisany odręcznie – wg. załączonego wzoru

• Dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje oraz dodatkowe uprawnienia, kursy, staże, a także doświadczenie zawodowe i staż pracy (kserokopie).

• Oświadczenie o niekaralności kandydata– osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia przedstawi informację z Krajowego Rejestru Karnego.

• podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby związane z ogłoszonym naborem: wg. zał. wzoru

VI. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w IPOW dla Chłopców w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

VII. Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych

w procesie rekrutacji. – w zał.

VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:

• Dokumenty z dopiskiem „Nabór –samodzielny referent”

należy składać (osobiście lub przesłać pocztą) w sekretariacie IPOW dla Chłopców

ul. Naczelna 12, 31-421 Kraków (od godz. 7.30 - 15.30) do dnia 31.12.2018r. godz.9.00 - decyduje data stempla pocztowego)

• Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

• Postępowanie naboru obejmuje analizę dokumentów kandydata oraz rozmowy z wybranymi kandydatami.

• Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

• O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową lub telefonicznie.

• Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich załączonych dokumentów.

• Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń w siedzibie placówki.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata

Dyrektor IPOW dla Chłopców

Bożena Kozera

Kraków, dnia 23.11.2018r.

 

Załączniki:

 

1. Klauzula informacyjna

2. Kwestionariusz osobowy

3. Zgoda rekrutacja

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko urzędniczne - AKTUALIZACJA z dnia 04.01.2019r.

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Interwencyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza dla Chłopców w Krakowie (2)