BIP MJO - PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1
DYREKTOR PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
NAUCZYCIELA PSYCHOLOGA


1. Wymagania formalne

 

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych,

c) korzystanie w pełni z praw publicznych,

d) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

e) niekaralność za przestępstwa umyślne,

f) wykształcenie wyzsze magisterskie psychologiczne z przygotowaniem pedagogicznym.


2. Wymagania dodatkowe

 

a) doswiadczenie w pracy diagnostycznej, najlepiej z dziećmi w wieku przedszkolnym, umiejętność diagnozowania i przeprowadzania testów psychologicznych,

b) samodzielność w działaniu, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, cierpliwość,

c) umiejętność konsultacji psychologicznych,

d) zdolności interpersonalne połączone z wysoką kulturą osobistą, dokładność, odpowioedzialność i zaangażowanie w pracę, bardzo dobra organizacja pracy,

e) dodatkowe uprawnienia mile widziane.


3. Zakres obowiązków


a) prowadzenie diagnostyki psychologicznej,

b) umiejętność przeprowadzania wywiadu, konsultacji, warsztatów, prelekcji,

c) prowadzenie dokumentacji badanych, przygotowywanie opinii, orzeczeń,

d) współpraca z zespołem: pedagogami, logopedami i innymi psychologami,

e) współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi,

f) prowadzenie zajęć wynikających z bieżących potrzeb placówki,

g) sporządzanie sprawozdawczości.

 4. Warunki pracy i płacy:


a) umowa o pracę na zastępstwo od grudnia 2018 r. do sierpnia 2019 r.

b) wymiar zatrudnienia - 1 etat (20 godzin tygodniowo),

c) wynagrodzenie zasadnicze zgodnie z tabelą minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli,

d) inne elementy wynagrodzenia zgodnie z regulaminem wynagradzania nauczycieli w Krakowie.

5. Wymagane dokumenty:


a) kwestionariusz osobywy osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie poradni w zakładce druki),

b) dokumenty potwierdzające wykształcenie, dodatkowe uprawnienia, kwalifikacje,

c) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,

d) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania na stronie poradni w zakładce druki),

Dodatkowo mile widziane referencje uzyskane od poprzednich pracodawców, obecnego pracodawcy lub z innych instytucji.6. Termin i miejsce składania dokumentów:


Pisemne zgłoszenia kandydatów będą przyjmowane w terminie do dnia 30 listopada 2018 r.

Oferty należy składać lub przesłać na adres w zamkniętych kopertach z dopiskiem "Oferta pracy - psycholog" na adres Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej nr 1, 31-067 Kraków, ul. Chmielowskiego 1 lub na adres mailowy ppp1.krakow@interia.pl

Aplikacje, które wpłyną do PPP1 po wyzej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Nabór obejmuje analizę wszystkich złoąonych dokumentów oraz ewentualne rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami.

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 7 grudnia 2018 r.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w PPP1 w Krakowie.

 

Nadesłane dokumenty można odebrać w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyników, po tym czasie zostaną komisyjnie zniszczone.

 


7. Ilość etatów:

1


Dyrektor Jolanta Skóra

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA NR 1 ()