BIP MJO - XXVIII Liceum Ogólnokształcące

DYREKTOR XXVIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

GŁÓWNY KSIĘGOWY (½ etatu)

 

1. Wymagania formalne:

a) spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 902),

b) spełnienie wymagań określonych w art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2016, poz. 1870 z późn. zm.) w zakresie wykształcenia i stażu pracy tj.:

- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 5-letniej praktyki w księgowości,

 

 

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej,

b) znajomość Ustawy o rachunkowości,

c) znajomość Ustawy o finansach publicznych,

d) znajomość ustaw o ubezpieczeniach społecznych i podatkowych ( w tym VAT),

e) umiejętność wykonywania planów, opracowań i sprawozdań,

f) biegła znajomość obsługi programu ZSZO,

g) znajomość obsługi programu Budżet JST Plus, GUS, PFRON

h) doświadczenie w rozliczaniu podatku VAT, obsługa programu SOVAT,

i) znajomość programu „Płatnik” ZUS,

j) znajomość obsługi systemu bankowości elektronicznej, Systemu Informacji Oświatowej,

h) znajomość przepisów oświatowych i samorządowych,

l) sumienność, rzetelność, terminowość, komunikatywność,

m) umiejętność pracy w zespole.

 

 

 

3. Zakres obowiązków:

a) prowadzenie pełnej rachunkowości jednostki w tym rozliczeń podatku od towarów i usług VAT,

b) prowadzenie gospodarki finansowej szkoły,

c) przygotowywanie planów finansowych,

d) opracowywanie sprawozdań finansowych oraz ich analiz,

e) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

f) dokonywanie kontroli wewnętrznej,

g) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, regulaminów, instrukcji.

h) realizacja zadań z zakresu rachunkowości innych niż wymienione wyżej, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego,

i) opracowywanie instrukcji i regulaminów wewnętrznych dla placówki.

 

 

 

4. Warunki pracy i płacy:

 

a) wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu,

b) zatrudnienie na czas określony z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony,

c) wynagrodzenie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz.1786) oraz regulaminem wynagradzania pracowników XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie.

d) miejsce pracy: XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Bednarskiego, ul. Czackiego 11, 30-501 Kraków,

e) rozpoczęcie pracy: 02.01 2019 r.

 

 

Informujemy, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie osiągnął 6% (podstawa prawna: art. 13. ust. 2. pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 roku)

 

 

5. Wymagane dokumenty:

a) CV i list motywacyjny,

b) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

c) dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje, dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i odpowiedni staż pracy (kopie),

d) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do podejmowania czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

e) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) zaświadczenie o niekaralności, /tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia/

g) oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 922) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem.

 

 

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście w zaklejonej kopercie na adres:

 

XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Bednarskiego, ul. Czackiego 11, 30 – 501 Kraków z dopiskiem „Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w XXVIII Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie” do dnia 26.11.2018r. (decyduje data wpływu do sekretariatu szkoły).

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia nr 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) - zwanego dalej RODO informujemy:

1. Administratorem Państwa danych osobowych będzie XXVIII Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie, ul. Czackiego 11, 30-501 Kraków.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Wielopole 17, 33-332 Kraków, adres e-mail: inspektor4@mjo.krakow.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem

w szczególności w celu realizacji procesu rekrutacji w Miejskim Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

5. Dane osoby (osób), w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, które wygrają nabór zostaną zamieszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia

i rozstrzygnięcia naboru oraz przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:

1) dostępu (na zasadach określonych w art. 15 RODO),

2) sprostowania (na zasadach określonych w art. 16 RODO),

3) usunięcia (na zasadach określonych w art. 17 RODO),

4) ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO),

5) przenoszenia (na zasadach określonych w art. 20 RODO),

6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ( na zasadach określonych w art. 21 RODO).

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie o których mowa w pkt 6 ogłoszenia naboru kandydatów jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22¹ Kodeksu pracy, oraz art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

10. Podanie przez Panią/Pana innych danych osobowych niż wskazanych w pkt 9 jest dobrowolne.

 

 

Oferty, które wpłyną po 26.11.2018r. lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Przesłanych dokumentów nie zwracamy. O terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie. Oryginały wymaganych dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie umieszczona na stronie BIP szkoły oraz na tablicy informacyjnej XXVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Wojciecha Bednarskiego w Krakowie.

 

Dyrektor XXVIII Liceum Ogólnokształcącego

mgr Zuzanna Dziuba

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w XXVIII Liceum Ogólnokształcące (Główny Księgowy)