BIP MJO - Zarząd Cmentarzy Komunalnych
DYREKTOR

ZARZĄDU CMENTARZY KOMUNALNYCH W KRAKOWIE

31-510 Kraków, ul. Rakowicka 26

 


OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
Starszego Inspektora - 1 etat


1. Wymagania formalne

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

3) korzystanie z pełni praw publicznych,

4) nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) posiadanie nieposzlakowanej opinii,

6) wykształcenie: średnie lub wyższe

7) staż pracy:

przy średnim wykształceniu minimum 4 lata stażu pracy,

przy wyższym wykształceniu minimum 2 letni staż pracy

 
2. Wymagania dodatkowe

1) znajomość przepisów z zakresu administracji samorządowej, w tym ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o pracownikach samorządowych,

2) znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,

3) znajomość regulacji prawnych z zakresu cmentarnictwa i podstawowych wiadomości dotyczących działalności ZCK,

4) znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego,

5) preferowane doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym charakterze,

6) biegła obsługa komputera – znajomość programów Microsoft Word, Excel,

7) mile widziana znajomość programu komputerowego Egeria,

8) umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawnych,

9) umiejętność analizowania dokumentów i wyciągania wniosków,

10) umiejętność współdziałania w zespole, komunikatywność, odpowiedzialność.

 
3. Zakres obowiązków

1) inwentaryzacja grobów na terenie cmentarzy podległych ZCK,

2) kompletowanie akt grobów zgodnie z obowiązującymi w ZCK przepisami – ich opisywanie i uzupełnianie przez wyszukiwanie dokumentów w zasobach archiwalnych pracodawcy,

3) wprowadzanie danych z akt grobów do programu komputerowego Egeria.

 
4. Warunki pracy i płacy:

- płaca zasadnicza zgodnie z obowiązującą tabelą wynagrodzeń + dodatek za staż pracy + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem ZCK,

- osoby podejmujące po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym w jednostce samorządowej, w trakcie zawartej umowy o pracę na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, odbywają służbę przygotowawczą, która kończy się egzaminem. Pozytywny wynik egzaminu jest warunkiem dalszego zatrudnienia,

- praca w godzinach 7:30 – 15:30. Czynności związane z pracą wykonywane przez pracownika w pomieszczeniach biurowych – polegają na pracy z dokumentami i obsługą komputera, na terenie cmentarzy polegają na dokonywaniu pomiarów grobów za pomocą taśmy mierniczej,

- na terenie zakładu pracownik porusza się drogami komunikacyjnymi wewnątrz budynku: korytarze, klatki schodowe, schody, przejścia. Na terenie cmentarzy pracownik porusza się po powierzchniach utwardzonych – alejki, drogi jak również po terenach zielonych – kwatery, pasy zieleni. Pomiędzy cmentarzami przemieszcza się za pomocą środków komunikacji zbiorowej.

 

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZCK, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.


6. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny,

2) życiorys – curriculum vitae z uwzględnieniem przebiegu doświadczenia zawodowego,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, (pobierz tutaj),

4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

5) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy/ doświadczenie zawodowe, a w przypadku pozostawania w zatrudnieniu zaświadczenie lub inny dokument wskazujący datę jego rozpoczęcia oraz rodzaj zajmowanego stanowiska,

6) oświadczenie kandydata:

a) o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

b) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

c) o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,

d) o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe - osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

7) oświadczenie kandydata wraz z klauzulą informacyjną administratora, dotyczące przetwarzania danych osobowych do celu naboru na stanowisko Starszego Inspektora,

o treści jak w załączniku. (pobierz tutaj)

8) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów


7. Termin i miejsce składania dokumentów:

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko – Starszego Inspektora” na Dzienniku Podawczym ZCK przy ul. Rakowickiej 26 lub wysłać za pośrednictwem poczty na adres:

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Krakowie

ul. Rakowicka 26, 31 – 510 Kraków

2) Termin składania ofert upływa w dniu 27 listopada 2018 r. o godz. 15:00

Dokumenty aplikacyjne złożone lub nadesłane po upływie terminu, nie będą rozpatrywane.


8. Ilość etatów
1

9. Dodatkowe informacje

1) Przez staż pracy rozumie się okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

2) Przez doświadczenie zawodowe rozumie się doświadczenie uzyskane w trakcie wykonywania pracy na podobnym stanowisku / funkcji, w danej specjalności.

3) Osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu nie zostaną dopuszczone do dalszego etapu naboru.

4) Brak podpisu i daty na oświadczeniach, CV, liście motywacyjnym i kwestionariuszu będzie uznane za brak spełnienia wymagań formalnych.

5) W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się obligatoryjnie rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

6) Kandydaci, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną/ test, proszeni są

o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości.

7) W trakcie prowadzonego postępowania rekrutacyjnego kandydaci powinni wykazać się znajomością regulacji prawnych zawartych w treści ogłoszenia oraz wiedzą związaną ze stanowiskiem.

8) Kandydaci, których oferty spełnią wymagania formalne, w przypadku wyrażenia zgody, zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie dalszego postępowania rekrutacyjnego (numer telefonu, e-mail należy wówczas zamieścić w CV), a w przypadku jej braku, będą informowani za pośrednictwem poczty na wskazany przez siebie adres do korespondencji.

9) Formularz kwestionariusza osobowego kandydata oraz oświadczenie kandydata wraz z klauzulą informacyjną administratora, dotyczące przetwarzania danych osobowych do celu naboru na stanowisko Starszego Inspektora dostępne są w Dziale Spraw Pracowniczych ZCK przy ul. Rakowicka 41 (pok.5) oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej, jako załączniki do ogłoszenia.

10) Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ZCK (www.bip.krakow.pl) oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie przy ul. Rakowickiej 41.

 Dyrektor - Dorota Iwanicka

Wyniki naboru