BIP MJO - Zarząd Dróg Miasta Krakowa

 

DYREKTOR ZARZĄDU DRÓG MIASTA KRAKOWA

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w ZARZĄDZIE DRÓG MIASTA KRAKOWA, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków


Podinspektor w Dziale Organizacji i Nadzoru – 1 etat

(Nr ref. 58 -18)

 

1. Wymagania niezbędne (formalne):

a) spełnienie wymagań z art. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych określonych dla stanowisk urzędniczych;

b) wykształcenie: wyższe, preferowane prawo lub administracja;

c) minimum 6 miesięczne doświadczenie w jednostce administracji publicznej lub kancelarii prawnej.

 

UWAGA: Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

a) doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku w administracji publicznej;

b) doświadczenie w samodzielnym prowadzeniu spraw;

c) znajomość przepisów z zakresu:

- ustawy o dostępie do informacji publicznej;

- ustawy o drogach publicznych;

- ustawa kodeks postępowania administracyjnego;

- ustawy o ochronie danych osobowych;

- ustawy o pracownikach samorządowych ;

- ustawy o samorządzie gminnym;

d) znajomość obsługi programów pakietu MS Office,

e) bardzo dobra znajomość struktury, statutu oraz regulaminu organizacyjnego ZDMK w Krakowie;

f) umiejętność praktycznej interpretacji przepisów;

g) umiejętność pracy w zespole;

h) posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: komunikatywność,

sumienność, odpowiedzialność, bezstronność, odporność na stres i radzenie sobie w sytuacjach

kryzysowych, umiejętność planowania i organizacji pracy.

 

UWAGA: Przed rozmową kwalifikacyjną kandydatowi może być przedstawiony do rozwiązania test z wiedzy specjalistycznej lub test umiejętności wymaganych na danym stanowisku

 

3. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, jest niższy niż 6%.

 

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Przygotowanie projektów aktów kierowania wewnętrznego oraz pełnomocnictw dla pracowników ZDMK oraz podmiotów współpracujących z jednostką;

2. Rozpatrywanie skarg, interpelacji i wniosków o dostęp do informacji publicznej;

3. Rozpatrywanie wniosków podmiotów współpracujących z jednostką o wystawienie listów referencyjnych i poświadczeń należytego wykonywania prac;

4. Rozpatrywanie wniosków i pism UMK oraz innych organów bądź podmiotów;

5. Przygotowanie oraz procedowanie aktów legislacji wewnętrznej;

6. Sporządzanie analiz i zestawień na potrzeb kierownictwa ZDMK;

 

5. Warunki pracy i płacy:

a) Wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo, w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami;

b) Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej lub na 7 m-cy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony.

c) Miejsce pracy: Dział Organizacji i Nadzoru, Kraków ul. Centralna 53;

d) Opis stanowiska pracy:

- praca wymagająca ogólnej sprawności fizycznej i psychicznej,

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Zarządu oraz praca w terenie,

e) Płaca zasadnicza w zależności od stażu z przedziału od 2800 zł do 3300 zł brutto + dodatek stażowy za wysługę lat zgodnie z regulaminem wynagradzania ZDMK + premia uznaniowa zgodnie z regulaminem premiowania ZDMK.

 

 

6. Wymagane dokumenty:

a) kwestionariusz osobowy (do pobrania także w punkcie obsługi klienta ZDMK) – podpisany odręcznie,

b) dokumenty potwierdzające wymagane wykształcenie (kserokopia),

c) w przypadku posiadania kserokopia świadectw pracy dokumentujących staż pracy lub w przypadku pozostawienia w stosunku pracy zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia,

d) w przypadku posiadania: kopie certyfikatów, kursów, szkoleń, itp.

e) podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

f) informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

g) kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 

7. Klauzula informacyjna Administratora o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

8. Termin i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zaklejonej kopercie lub przesłać pocztą na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31-586 Kraków.

Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na wolne stanowisko Nr Ref. 58-18" - w terminie do dnia: 28.11.2018 r.

 

 

Decyduje data wpływu do ZDMK. Oferty, które nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów lub wpłynęły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O spełnieniu wymogów formalnych i zakwalifikowaniu się do testów oraz o terminie rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy zabrać oryginały wszystkich złożonych dokumentów. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.krakow.pl) , na tablicy informacyjnej w siedzibie ZDMK oraz na stronie Internetowej ZDMK(www.zikit.krakow.pl).

Dodatkowe informacje uzyskać można pod nr tel. 12 616-74-29.

UWAGI:

Zastrzega się prawo nie wybrania żadnego kandydata.

 

 

 

INFORMACJE O LICZBIE KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMOGI FORMALNE

(Nr ref. 58-18)

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 6 kandydatów.

W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełnienia wymogów formalnych stwierdzono, iż 6 aplikantów spełniło wymogi formalne.

Do następnego etapu naboru zakwalifikowało się 6 kandydatów.

 

 

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy podinspektor w Dziale Organizacji i Nadzoru Nr ref. 58-18