BIP MJO - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
DYREKTOR GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Referat ds. Obsługi Zatrudnienia Cudzoziemców

/miejsce wykonywania pracy/

 

pośrednik pracy – stażysta / pośrednik pracy

- 8 etatów -

/nazwa stanowisk/a pracy/

  

 

 

O wyżej wymienione stanowisko może ubiegać się obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

1. Wymagania niezbędne (formalne):


 1. spełnienie wymagań określonych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych,
 2. wykształcenie średnie lub wyższe,
 3. staż pracy: minimum 6 – miesięczne doświadczenie zawodowe w publicznych służbach zatrudnienia nabyte w trakcie wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę, umów cywilno-prawnych, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych.

 

Uwaga: osoby, które nie spełnią wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w postępowaniu.

 

2. Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny):

 

 1. znajomość przepisów:
  • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.),
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 667),
  • Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. z 2017 r. poz. 2345),
  • Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2349),
  • Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. z 2017 r. poz. 2348 z późn. zm.),
  • Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2350),
  • Ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769),
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 588 z późn. zm.),
  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 97 z późn. zm.),
  • Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego z dnia 28 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. Urz. Woj. Mał. 2014. 1879),
  • Kodeksu Pracy,
  • Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 2. mile widziana znajomość języków obcych,
 3. swoboda wypowiadania się w mowie i piśmie,
 4. biegła obsługa komputera,
 5. komunikatywność,
 6. predyspozycje do pracy związanej z obsługą klienta,
 7. łatwość nawiązywania kontaktów,
 8. doświadczenie w pracy z klientem,
 9. umiejętność pracy w zespole,
 10. samodzielność i odpowiedzialność,
 11. odporność na stres.

 3. Zakres  wykonywanych zadań na stanowisku:


 

 1. realizacja zadań ustawowych Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w zakresie pośrednictwa pracy w oparciu o obowiązujące standardy realizacji usług urzędu pracy,
 2. obsługa komputerowych baz danych w zakresie pośrednictwa pracy,
 3. bezpośrednia obsługa klientów oraz utrzymanie kontaktu z pracodawcą,
 4. przyjmowanie ofert pracy oraz analiza lokalnego rynku pracy w celu sporządzenia informacji starosty,
 5. współpraca z innymi komórkami w zakresie niezbędnym na stanowisku,
 6. przygotowanie korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej w zakresie przydzielonych kompetencji,
 7. sporządzanie i wydawanie pracodawcy informacji starosty na podstawie realizacji ofert pracy,
 8. wpisywanie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń,
 9. przyjmowanie wniosków oraz wydawanie decyzji dotyczących zezwolenia na pracę sezonową,
 10. sporządzanie okresowych analiz, raportów oraz sprawozdawczości w zakresie realizowanych zadań,
 11. współpraca z organami kontrolnymi: Placówkami Straży Granicznej, Państwową Inspekcją Pracy w zakresie powyższych zadań.
4. Wymagane dokumenty:

 

 

 1. list motywacyjny,
 2. curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy (do pobrania w Urzędzie na Samodzielnym Stanowisku ds. Kadr i Szkoleń Pracowników - pok. 220 lub ze strony internetowej Urzędu lub Biuletynu Informacji Publicznej),
 4. kopie dokumentów poświadczające wykształcenie,
 5. kopie dokumentów poświadczające doświadczenie zawodowe,
 6. kopie dokumentów poświadczające posiadanie innych umiejętności (zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.),
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. „Informacja przedstawiana kandydatom do pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie o prawach związanych z ochroną danych osobowych” wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych (do pobrania w Urzędzie na Samodzielnym Stanowisko ds. Kadr i Szkoleń Pracowników - pok. 220 ).5. Proponowane warunki pracy i płacy: 1. wymiar czasu pracy: pełny etat,
 2. wynagrodzenie miesięczne wg kategorii VIII - X - wynagrodzenie zasadnicze brutto do 2600 złotych w zależności od stażu pracy,
 3. umowa na czas określony - 6 miesięcy – z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej, z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony,
 4. miejsce pracy: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34.

 

Oferty składa się w podwójnych zaklejonych kopertach, z których na zewnętrznej winna być określona nazwa stanowiska na które ogłoszono nabór, a wewnętrzna winna podawać dane osobowe i adres ubiegającego się w naborze oraz być przez niego podpisana.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na dzienniku podawczym – pok. 119 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko: pośrednik pracy - stażysta / pośrednik pracy - 8 etatów - w terminie od 9.11.2018 r. do 21.11.2018 r.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Grodzkiego Urzędu Pracy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny zostać złożone po zapoznaniu się z „Informacją przedstawianą kandydatom do pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie o prawach związanych z ochroną danych osobowych” oraz podpisaniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych. Informacja powyższa oraz treść oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanową załącznik do niniejszej procedury.
09.11.2018 r.


Dyrektor

mgr Marek Cebulak  

INFORMACJA O KANDYDATACH KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU

 

 

 

 

Centrum Aktywizacji Zawodowej –

 

Referat ds. Obsługi Zatrudnienia Cudzoziemców

 

 

 

pośrednik pracy – stażysta/ pośrednik pracy

 

8 etatów

 

 

 

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 25 kandydatów. W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, że 13 kandydatów spełniło wymogi formalne.

 

 

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniu 10.12.2018 r. od godz.10.00 pok. nr 231 - I piętro w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34.

 

 

 

Kandydaci który spełnili wymogi formalne, o godzinie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną.

 

 

 
 

WYNIKI NABORU - pośrednik pracy - stażysta/pośrednik pracy - 8 etatów