BIP MJO - Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta

OFERTA PRACY

Dyrektor Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:

instruktor prowadzący zajęcia cyrkowe

(określenie stanowiska)

 

1. Wymagania formalne/ niezbędne

• wykształcenie średnie

• umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć cyrkowych

 

2. Wymagania dodatkowe

• dyspozycyjność, dobra organizacja pracy

• staranność i sumienność

• wysoka kultura osobista

• samodzielność w wykonywanych działaniach

• umiejętność pracy w zespole

• ukończony kurs wychowawcy kolonijnego (w przypadku braku – konieczność uzupełnienia)

 

 

3. Zakres obowiązków

• prowadzenie zajęć cyrkowych dla dzieci, młodzieży, dorosłych, rodzin

• rozwijanie działalności cyrkowej poprzez organizowanie happeningów i imprez o charakterze cyrkowo-teatralnym

• współpraca ze środowiskiem lokalnym i prowadzenie działań animacyjnych

• współpraca ze środowiskiem kuglarskim – instytucjami, ngosami i innymi grupami w celu podejmowania wspólnych działań

• współpraca ze środowiskiem lokalnym, instytucjami i organizacjami

• organizacja imprez kulturalnych i innych przedsięwzięć będących odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczności lokalnej, adresowanych do wszystkich grup wiekowych

 

4. Warunki pracy i płacy

• wynagrodzenie miesięczne wg Regulaminu Wynagradzania w Ośrodku Kultury Kraków-Nowa Huta.

• miejsce pracy – Klub 303 Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta os. Dywizjonu 303 nr 1

• pierwsza umowa zostanie zawarta na 3 miesięczny okres próbny

• równoważny system czasu pracy

 

5. Wymagane dokumenty:

• CV wraz z klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta

z siedzibą w Krakowie oś. Zgody 1, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników OKNH zgodnie

z ogólnym rozporządzeniem RODO”

• list motywacyjny

 

6. Termin i miejsce składania dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy:

- złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Ośrodka Kultury lub wysłać pocztą na adres:

Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta os. Zgody 1, 31-949 Kraków, Koperta musi zawierać adnotację „Nabór na stanowisko – instruktor prowadzący zajęcia cyrkowe – Klub 303”.

- lub przesłać drogą mailową na adres rekrutacja@krakownh.pl.

 

Termin składania ofert upływa w dniu 16 listopada 2018 o godz. 15

Decyduje data wpływu. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po określonym wyżej terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

7. Ilość etatów

Umowa o pracę, 1/2 etatu

 

8. Rozmowy kwalifikacyjne zostaną przeprowadzone wyłącznie z wybranymi osobami spełniającymi wymagania formalne/niezbędne.

 

 

Dyrektor …………………………………………………………………

 

 

Przed wysłaniem zgłoszenia proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami.

 

Wysyłając zgłoszenie oświadczam, iż zostałem poinformowany o tym że:

 

Ośrodek Kultury Kraków - Nowa Huta z siedzibą os. Zgody 1, 31-949 Kraków:

1. jest administratorem danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji,

2. kontakt z Inspektorem Ochrony danych jest możliwy pod adresem: rodo@krakownh.pl,

3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego oraz w kolejnych naborach kandydatów na pracowników OKNH na podstawie wyrażonej zgody art. 6 ust. 1 lit. a RODO*. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

4. odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii,

5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 2 lata od otrzymania formularza CV zgodnie z wewnętrznymi procedurami,

6. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez OKNH. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,

7. osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji,

8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie kandydata do pracy w OKNH,

9. zgłoszenia kandydatów przesłane na inne niż wskazany adres nie będą rozpatrywane,

10. szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych: http://krakownh.pl/osrodek_kultury_krakow_nowa_huta/ochrona-danych-osobowych.html

 

Przeczytałem powyższe informacje i zgadzam się z ich zapisem.

 

* ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych) lub (RODO)

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta ( instruktor prowadzący zajęcia cyrkowe)