BIP MJO - Grodzki Urząd Pracy w Krakowie
DYREKTOR GRODZKIEGO URZĘDU PRACY W KRAKOWIE
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Dział Usług Rynku Pracy:

Referat Organizacji Szkoleń

/miejsce wykonywania pracy/

 

Specjalista ds. rozwoju zawodowego-stażysta / specjalista ds. rozwoju zawodowego

- 1 etat -

/nazwa stanowisk/a pracy/

 


 

 

O wyżej wymienione stanowisko może ubiegać się obywatel Unii Europejskiej oraz obywatel państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie,

 

w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.
1. Wymagania niezbędne

 

 1. spełnienie wymagań określonych w art. 6 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.) określonych dla stanowisk urzędniczych,
 2. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonywania pracy na w/w stanowisku tj.: wykształcenie wyższe,
 3. staż pracy: minimum 3 – miesięczne doświadczenie zawodowe w publicznych służbach zatrudnienia nabyte w trakcie wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę, umów cywilno-prawnych, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych.

 

Uwaga: osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone do udziału w prowadzonym postępowaniu.
2. Wymagania dodatkowe (będące przedmkiotem oceny)

 1. znajomość przepisów Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy:
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014 r. poz. 667),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 117),
 2. znajomość przepisów Kodeksu Pracy,
 3. znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
 4. swoboda wypowiadania się w mowie i piśmie,
 5. biegła obsługa komputera (znajomość pakietu Office, w tym Excel, Word),
 6. komunikatywność,
 7. predyspozycje do pracy związanej z obsługą klienta,
 8. łatwość nawiązywania kontaktów,
 9. doświadczenie w pracy z klientem,
 10. umiejętność pracy w zespole,
 11. samodzielność i odpowiedzialność,
 12. odporność na stres.

 


3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku

 1. realizacja zadań ustawowych Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w zakresie planowania rozwoju zasobów ludzkich oraz organizacji szkoleń w oparciu o obowiązujące standardy realizacji usług urzędu pracy.
 2. organizowanie szkoleń w oparciu o obowiązujące standardy realizacji usług urzędu pracy,
 3. planowanie szkoleń,
 4. udział przy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowych,
 5. wdrażanie czynności proceduralnych organizacji i realizacji zakupionych szkoleń grupowych,
 6. udział w postępowaniu przy kierowaniu na szkolenie w trybie indywidualnym,
 7. monitorowanie przebiegu szkoleń,
 8. udział w postępowaniu przy finansowaniu kosztów egzaminu, uzyskania licencji,
 9. udział w postępowaniu przy finansowaniu studiów podyplomowych,
 10. udział w postępowaniu przy finansowaniu bonów szkoleniowych,
 11. prowadzenie analiz efektywności i skuteczności szkoleń,
 12. udział w postępowaniu w sprawie dofinansowania pracowników i pracodawców na kształcenie ustawiczne w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
 13. bezpośrednia obsługa klientów oraz utrzymanie kontaktu z instytucjami szkoleniowymi oraz pracodawcami,
 14. prowadzenie bieżącej korespondencji dotyczącej zakresu zadań Stanowiska,
 15. inne prace zlecone przez Kierownika Referatu w ramach Stanowiska.4. Wymagane dokumenty:


 1. list motywacyjny,
 2. curriculum vitae,
 3. kwestionariusz osobowy ( do pobrania w Urzędzie na Samodzielnym Stanowisku ds. Kadr i Szkoleń Pracowników - pok. 220 lub ze strony internetowej Urzędu lub Biuletynu Informacji Publicznej),
 4. kopie dokumentów poświadczające wykształcenie,
 5. kopie dokumentów poświadczające doświadczenie zawodowe,
 6. kopie dokumentów poświadczające posiadanie innych umiejętności (zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach itp.)
 7. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. „Informacja przedstawiana kandydatom do pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie o prawach związanych z ochroną danych osobowych” wraz z podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzaniu przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych ( do pobrania w Urzędzie na Samodzielnym Stanowisko ds. Kadr i Szkoleń Pracowników, pok. 220 ).
5. Proponowane warunki pracy i płacy:

 1. wymiar czasu pracy : pełny etat
 2. proponowane wynagrodzenie według kategorii zaszeregowania IX, wynagrodzenie zasadnicze brutto do 2600 zł w zależności od stażu pracy,
 3. umowa na czas określony – 6 m-cy z obowiązkiem odbycia służby przygotowawczej z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony,
 4. miejsce pracy : Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34.

 

 

Oferty składa się w podwójnych zaklejonych kopertach, z których na zewnętrznej winna być określona nazwa stanowiska na które ogłoszono nabór a wewnętrzna winna podawać dane osobowe i adres ubiegającego się w naborze oraz być przez niego podpisana.

 

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na dzienniku podawczym - p.119 lub pocztą na adres Urzędu z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko:


specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta / specjalista ds. rozwoju zawodowego - 1 etat - w terminie od 6.11.2018 r. do dnia 16.11.2018 r.

 

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Grodzkiego Urzędu Pracy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu oraz Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny zostać złożone po zapoznaniu się z „Informacją przedstawianą kandydatom do pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie o prawach związanych z ochroną danych osobowych” oraz podpisaniu oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie danych osobowych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych. Informacja powyższa oraz treść oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych stanową załącznik do niniejszej procedury.


Dyrektor

 

mgr Marek Cebulak

 


 

 

 

INFORMACJA O KANDYDATACH KTÓRZY ZGŁOSILI SIĘ DO NABORU

 

 

Centrum Aktywizacji Zawodowej

Dział Usług Rynku Pracy:

Referat Organizacji Szkoleń

 

 

Specjalista ds. rozwoju zawodowego-stażysta / specjalista ds. rozwoju zawodowego

- 1 etat -

 

 

Informuję, że oferty na ogłoszony nabór przesłało 3 kandydatów. W wyniku przeglądu i oceny ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych stwierdzono, że 1 osoba spełniła wymogi formalne.

 

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 27.11.2018 r. o godz. 10.00 w pok. nr 232 - I piętro w siedzibie Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie ul. Wąwozowa 34.

 

Kandydat który spełnił wymogi formalne, o godzinie rozmowy kwalifikacyjnej zostanie poinformowany telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyniki naboru na wolne stanowisko pracy w Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie - specjalista ds. rozwoju zawodowego-stazysta/specjalista ds. rozwoju zawodowego-1 etat